čtvrtek 10. června 2021

Doba Antikrista V (2021)

Doba Antikrista V (2021)

Kdy přijde Antikrist?

Homer Sweeney

4. června 2021

V průběhu dějin Bůh lidstvu poslal mnoho proroků a světců, aby pomohl spasit duše. Kdybych k tomu měl pravomoc, přidal bych na tento seznam d.p. E. Silvestera Berryho. V roce 1921 odvedl skvělou práci, když napsal knihu The Apocalypse of st. John (Apokalypsa sv. Jana), aby čtenářům pomohl lépe pochopit Apokalypsu.

Apokalypsa [Zjevení sv. Jana], kterou sv. Jeroným výstižně popisuje tak, že „má tolik tajemství jako slov nebo spíše tajemství v každém slovu“, je sepsána jako řada symbolických vidění spíš, než že by podávala čistě historický výčet událostí. Na pár stranách představuje souhrn mnoha staletí a obsahuje tak celé dějiny Církve od Kristovy doby po konec světa.

apocolypse

Tato kniha stojí v naší době za prostudování

Katolíci, kteří byli s knihou Apokalypsy konfrontováni, se často nechají odradit, protože nerozumí jejím tajemným slovům. Dokonce i učenci, kteří Apokalypsu studují, se v průběhu let neshodují ohledně jejího obsahu. Někteří jsou přesvědčeni, že Apokalypsa byla sepsána pro počáteční staletí, a že v roce L.P. 64 byl Antikristem Nero.

Na druhou stranu jsou jiní badatelé přesvědčeni, že byla napsána pro konec časů a kladou takřka vše před konec světa. Tato škola věří, že bitva s Antikristem nastane až na konci dějin.

My jsme přesvědčeni, že kniha P. Berryho je poučná a stojí v naší době – nejnebezpečnějším čase dějin Církve – za prostudování. On míní, že Antikrist přijde v posledních časech před velkým vítězstvím a zázračným zásahem nebes, což povede k dlouhému období míru, kdy bude Bůh náležitě oslavován.

Jak se 20. století vyvíjelo, všimli jsme si, jak se velký počet výkladů P. Berryho k Apokalypse naplňoval. Například, že:

  • Satan bude usilovat o zničení papeže za každou cenu: „Papežství bude napadeno všemi mocnostmi pekla.
  • konečná bitva proti Církvi a papežství bude prováděna „odpadlými biskupy, kněžími a lidem“.
  • ani rozsah ariánské krize, ani protestantské revoluce se nevyrovná „počtu lidí svedených Satanem ve dnech Antikrista“.
  • kapitola 13 Apokalypsy potvrzuje, že Antikrist a jeho falešný prorok zavedou obřady, které budou napodobovat svátosti Církve. Vlastně bude existovat celá organizace „církev Satanova“, založená v protikladu k pravé Církvi Krista.

sister Jeanne royer

Sestra Jeanne le Royer: „Objeví se falešné náboženství, které popře Boží jednotu.“

Těm, kteří si pamatují obřady a rituály v katolické Církvi před Druhým vatikánským koncilem, se skutečně zdá, že byla vytvořena protikladná církev.

Tento postřeh potvrzují i další mystici.

Anna Kateřina Emmerichová, která měla stigmata Našeho Pána, líčila v roce 1820 toto vidění budoucnosti:

Viděla jsem cizí církev, která byla zbudována proti všem pravidlům. Nebyli zde andělé, aby bděli nad její výstavbou. V této církvi nebylo nic, co by přicházelo shůry. Viděla jsem tajnou sektu, která neúnavně podkopávala velkou Církev. Vedle ní jsem viděla strašnou šelmu, která vystupovala z moře.

Sestra Jeanne le Royer pronesla v 18. století následující předpověď:

Až se vláda Antikrista přiblíží, objeví se falešné náboženství, které popře Boží jednotu a bude odporovat Církvi. Omyly způsobí zničující dopady jako nikdy dříve.“

Tři období dějin Církve

Obvykle se Apokalypsa dělí do sedmi vidění s úvodem a závěrem. P. Berry namísto toho rozděluje Apokalypsu do tří částí, které odpovídají třem po sobě jdoucím obdobím v dějinách Církve: doba Církve, doba Antikrista a doba univerzální vlády Ježíše Krista a Panny Marie.

Jsme přesvědčeni, že se rychle blížíme konci doby Antikrista, která skončí zničením Říma (zde a zde) a dalších měst a konečnou bitvou mezi Církví a mocnostmi temnoty.

To se nám zdá pravděpodobné, protože se díky Druhému vatikánskému koncilu a papežům, kteří jej uskutečňují, jeví, že vidíme příchod Antikrista a jeho falešného proroka, příchod „ohavnosti zpustošení“, návratu pohanství a oklamání národů.

Promeškali jste Antikrista?

P. Berry se ptá, jak může tolik učenců přijímat názor, že vláda Antikrista bude předehrou Poslednímu soudu na konci světa. Podle P. Berryho pozorné čtení Apokalypsy ukazuje, že Antikrist se objeví mnoho staletí před Posledním soudem a koncem světa.

Například v kapitole 20, článek 4 Apokalypsy sv. Jan píše: „A uviděl jsem trůny; i posadili se na nich, a byl jím dán soud, též duše těch, kteří byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, i těch, kteří se neklaněli šelmě ani obrazu jejímu, ani nepřijali znamení na čelo neb na ruku svou; a (ti) žili a kralovali s Kristem po tisíc roků.

church of Satan

V Římě povstane církev Satanova

Sv. Jan vidí duše těch, kteří se s Kristem budou podílet na kralování v Jeho Církvi během tisíce let Jeho vlády. Jsou to ti, kteří odmítli šelmu z moře a jejího falešného proroka.

Anděl všechny nabádá, aby se obrátili k Bohu nebe a země, protože Den soudu je blízko. Není to odkaz na všeobecný Soud národů, který, jak bylo předpovězeno, má dopadnout na Antikrista a jeho stoupence.

Druhý anděl ohlašuje nadcházející pád Babylonu (Říma). Řím pod vedením falešného proroka svede jiné pohanské národy, aby uctívali Antikrista. Pro nevěrnost papežů, kteří uskutečňovali Druhý vatikánský koncil, bude Petrův stolec – Řím – zničen.

Třetí anděl hrozí všem stoupencům Antikrista věčným zatracením. Budou potrestáni se vší přísností Boží nekonečné spravedlnosti, která nebude zmírněna milosrdenstvím.

A tak mohou mnozí katolíci, kteří si ani neuvědomí, že již přišel, následovat Antikrista a falešnou protikladnou církev, která byla ustavena.

Jste stoupenci Antikrista?

Věříte, že všechny duše jdou po smrti do nebe? Slyšeli jste v naší době lidi říkat, že: „Ten a ten na nás teď shlíží shůry.“ nebo: „Měli bychom být šťastní, že ona je teď na lepším místě.“ To je poselství Antikrista!

Progresivismus říká, že nebe, peklo a očistce nejsou skutečná místa. Věříte tomu?

ewcumenism

Katolíci, kteří se modlí s heretiky

Věříte, že člověk je bohem, tzn., že v lidstvu existuje Božství. To je nauka progresivismu.

Progresivismus také učí, že nekatolické sekty jsou prostředkem spásy. Věříte tomu?

Progresivismus též tvrdí, že nekatolické sekty mají světce a mučedníky. Věříte tomu?

Progresivismus také zastává názor, že nekatolíci mohou přijímat Svaté přijímání. Věříte tomu?

Protože sv. Pavel prohlašuje, že jedním ze znaků Antikrista je boj proti všemu, co je od Boha (2 Tes. 2:3–4), tzn. proti Jeho Církvi, Jeho nauce a svátostem, zdá se, že Antikrist bude podporovatelem progresivismu.

Pokud byly vaše odpovědi na předešlé otázky kladné, vykazujete stejné znaky jako progresivisti a stoupenci Antikrista. V tom případě se dobře zamyslete nad tím, co jasně prohlásil třetí anděl.

Připomeňme si, že Náš Pán sestře Lucii z Fatimy sdělil: „Nikdy nebude příliš pozdě utéct se k Ježíši a Marii.

Udělejme to, k čemu nám ve všech zjeveních ve Fatimě dala Naše Paní instrukce – modleme se každý den růženec.

Také bych doporučoval, abyste si přečetli tento článek: Schody do nebe.

pokračování příště

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof