pátek 21. května 2021

Nebojte se (2021)

Nebojte se (2021)

7. května 2021

P. MacDonald

Pekelný nepřítel naší duše podporuje na světě strach. Strach z onemocnění, strach ze smrti, strach, že nás druzí nakazí. Lidé vždy trpěli nemocemi. Dobří lidé se nikdy nebáli, že onemocní. Dokonce i během epidemie, kdy umírala polovina populace, se katolíci nebáli, že onemocní a ošetřovali nemocné. Méně ctnostní lidé utíkali, aby se zachránili. Strach z nemoci existoval mezi těmi, kteří měli malou víru.

Náš Pán řekl: „Ale pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, a potom už nemají co učinit. Ukáži vám, koho se máte báti: Bojte se Toho, který má moc po smrti uvrhnouti do pekla! Ano, pravím vám: Toho se bojte!“ Ježíš nechce, abychom se báli lidí, ani nemoci, ani smrti. Chce, abychom měli dar bázně Boží, který způsobuje to, že se bojíme i nejnepatrnějším způsobem urazit Boha, protože On je naším milovaným Otcem.

Koncilní církev se daru bázně Boží vysmívá. Při biřmování v Limericku v Irsku na konci 90. let 20. století se biskup zmínil, že v dřívější době byly děti před biřmováním tázány. Řekl, že jednou otázkou, která byla vždy pokládána, bylo: Jakých je sedm darů Ducha Svatého? Žádné z dětí neznalo odpověď. Poté se zeptal rodičů. Z nich také nikdo nevěděl. Učitelé se začali krčit v lavicích. Pak se zeptal, zda někdo v tomto kostele dokáže na tu otázku odpovědět. Žena mého známého jej ponoukla. Řekla biskupovi: „On zná sedm darů Ducha Svatého.“ Byl vyvolán, postavil se a v rychlosti odříkal těch sedm darů: moudrosti, rozumu, rady, síly, poznání, zbožnosti, bázně Boží. Biskup si všimnul toho posledního, a místo aby tento dar vysvětlil, zesměšnil jej. „Ó ano, bázeň Boží. Kdo by se bál Boha. Je tak dobrý.“

Papež František teď chce, abychom se přidali k masám nevěřících lidí a báli se, že onemocníme. Žijeme v době bez víry, protože koncilní církev svým dětem Víru vzala. S touto koncilní církví nesmíme mít nic do činění, jestliže si chceme udržet Víru.

Jsme varováni, že ďábel byl vrah a lhář od počátku a že má své děti v tomto světě. Náš Pán řekl farizejům, kteří Mu odmítli věřit: „Vy máte ďábla za otce a chcete jednati podle přání svého otce. On byl vrahem lidí od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravdy není. Když lže, mluví z vlastního, neboť je lhář a otec lži.“ Ďáblovy děti dnes vládnou světu. Světu vládně kryptokracie. Neznámí nepřátelé pravdy a spravedlnosti uskutečňují ďáblův plán zotročení, který se celý zakládá na vraždě, lžích a klamu. Politici jsou loutkami této kryptokracie, které tancují, jak píská. Média jsou jejich mluvčími. Diktují lidem, jak myslet, jaké mít názory, které pravdy odmítat. Většina lidí na světě se dobrovolně podvolila kontrole myšlení. Odmítají konkrétní důkazy, které mají před očima, jestliže odporují tomu, co se jim říká, že si mají myslet.

Mozky oklamané a zotročené lží a omylem nejsou schopné naplnit své určení v tomto světě. Každý člověk, kterého Bůh stvořil nebo stvoří od doby Adama až do konce světa je stvořen, aby: „Poznával a miloval Boha a sloužil Mu v tomto světě a byl s ním šťastný navždy v tom příštím.“ Lidé zotročení lží nejsou schopní poznávat Boha, který je Pravda. Ti, kteří neznají Boha, Jej Nemohou milovat a neslouží Mu. Nemají nadpřirozené ctnosti Víry, Naděje a Lásky. Lži a klam, které představují principy, jimiž se náš svět řídí, vedou lidstvo do pekla.

Naše Paní z Fatimy varovala, že „národy budou zničeny“. Neřekla, jak se to stane. Takřka univerzální hřích nevíry a hříchy z něj vyplývající si zasluhují trest. Národy, které oficiálně propagují hřích a nemravnost, musí být potrestány v tomto světě, protože v příštím světě existovat nebudou. V nebi nejsou žádné národy a nejsou žádné ani v pekle. Národy jsou odměňovány za dobro, které učinily, a trestány za zlo, které učinily, v tomto světě. Některé národy budou potrestány vyhlazením. Jiné menšími tresty: válkami, epidemiemi, hladomorem, potopami, ohněm a možná i jinými ještě neznámými prostředky, např. „očkováním“. Trest je dobrý, protože obnovuje spravedlnost a napravuje spáchané zlo. Dítě zlobí. Jeho otec mu naplácá. Spravedlnost je obnovena. Zlo je vykořeněno a pokoj v rodině obnoven.

Když národ hřeší, provinil se. Dobří trpí spolu se zlými. Jestliže Bůh používá zlé vědce, zlé farmaceuty, zlé politiky, zlé policejní síly a zlé miliardáře jako nástroj Božího hněvu, pak trest, který je jimi vyměřen, je dobrý. Tento trest způsobil uzavření mnoha věcí, nočních klubů, diskoték, divadel, kin, zábavních parků, sportovních stadiónů, koncertních síní, nevěstinců, kasin, bohoslužebných míst, mnoha malých podniků... Pro většinu z nich je jejich uzavření dobrem. Je to dobro, protože se v nich ani skrze ně nesloužilo Bohu. Namísto toho se v nich vyskytoval hřích. Jejich uzavření způsobí méně veřejných hříchů, které by se spáchaly. Uzavření zábavního průmyslu je určitě dobrem, protože to, co nazýváme zábavou, neobčerstvuje duši ani neobnovuje unavené tělo a obecně to uráží Boha.

Námitka: Uzavření bohoslužebných míst není dobré.

Odpověď: Bohoslužebná místa jsou největšími provinilci na výše zmíněném seznamu. Jejich uzavření je velkým dobrem. Mnohá z míst výše podporují hříchy proti šestému a devátému přikázání nebo chamtivost a závist, nebo vzbuzují vášně. Na bohoslužebných místech se děje uctívání falešných bohů. Pocta, kterou dlužíme Bohu, se vzdává stvořením. Na bohoslužebných místech nacházíme falešnou bohopoctu vůči pravému Bohu. To se děje na protestantských shromaždištích a v koncilní církvi. Jsou to přímé urážky Boha. Nová mše je výsměchem Svaté mešní oběti. Velice uráží Boha. Uzavření koncilních kostelů je dobrem. Uzavření protestantských modliteben je dobrem. Uzavření synagog a mešit je dobrem. Na všech těchto místech je Bůh zneuctíván a vysmíván.

Námitka: Uzavření malých podniků není dobré.

Odpověď: Obecně řečeno není, protože malé podniky udržují ekonomiku v chodu a umožňují, aby národ prosperoval. Ale z nadpřirozeného zřetele se ptáme: Kolik z těchto podnikatelů následuje Boží zákon při provozování tohoto podnikání? Určitě mnozí ano. A ti nejpoctivější pravděpodobně trpí nejvíc kvůli křivdám, které se jim dějí. Mnozí však zákon Boží nenásledují. Mnozí se vysmívají dnu Páně, když v neděli obchodují.

Musíme mít nadpřirozeného ducha, jako jej měli mučedníci a nebát se přirozeného zla. Když kvůli němu musíme trpět, musíme toto utrpení sjednotit s utrpeními Našeho Pána na Kříži a obětovat je jako náhradu za naše hříchy a za obrácení hříšníků nebo za nějaký jiný dobrý úmysl. Naše Paní prorokovala, že celý svět se stane komunistickým. Její proroctví se naplňuje. Národy jsou dnes komunistické. Není žádný důvod věřit, že restrikce a kontroly, jež nám byly uloženy, nebudou narůstat. Správnou věcí je přijmout tyto restrikce jako spravedlivý trest z Božího dopuštění za zla našich národů. Západní národy se provinily všemi čtyřmi hříchy volajícími do nebe o pomstu a spravedlivě si zasluhují trest. Potrestán je celý národ i dobří a nevinní. Dobří nevyvinuli dostatečné úsilí, aby těmto zlům zabránili usadit se v jejich národě.

Horším přečinem než toto je bezbožnost. Národy odmítly Našeho Pána Ježíše Krista jako krále a odmítly Boží zákon. Trest je dobrý, protože napravuje spáchané zlo. Jestliže Bůh dopustí, aby nás zlí lidé utlačovali, používá je jako nástroj Své Spravedlnosti. Musíme se zajisté modlit a činit pokání, aby tato zla skončila a jejich pachatelé dostali spravedlnost, musíme je ale také jako svatý Job trpělivě snášet a nenechat je narušit náš pokoj duše. Náš pokoj duše se zakládá na naprosto jisté pravdě, že Bůh je Náš Otec, který nás otcovsky miluje, a poskytne nám milosti, abychom trpělivě snášeli všechny kříže, které nás potkají.

Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Hříchy do nebe volající o pomstu:

Úmyslná vražda

Utiskování chudých, vdov a sirotků

Zadržování nebo zkracování mzdy dělníkům

Sodomský hřích

Zdroj: Tradidi Quod Et Accepi

Překlad: D. Grof