středa 23. září 2020

Soud národů – IV (2020)

Soud národů – IV (2020)

Anna Maria Taigi – velký trest a tři dny temnoty

Margaret C. Galitzin

18. září 2020

Jak potvrzuje Starý i Nový zákon (zde a zde) v posledních časech přijde velký trest, tak velký, že se nazývá soudem národů. Během této doby utrpení budou zničeni nepřátelé Krista a bude obráceno mnoho Židů. Svět vedený „počestným vykonavatelem spravedlnosti“, „nevinným“ (viz Hildegarda z Bingenu) povede Církev do nové epochy, kde bude Církev zářit ve své spravedlnosti až do doby Antikrista.

anna maria taigi

Od svých 24 let vídala Anna Maria Taigi mystické slunce, které ji ukazovalo budoucí události

Tento sled událostí také předpověděla blahoslavená Anna Maria Taigi (1769–1837), žena v domácnosti a matka 7 dětí v Římě, která byla obdařena mimořádnými vizemi a zjeveními o posledních časech a budoucím trestu.

Od 24 let před svýma očima Anna Maria Taigi často viděla „mystické slunce“, nadpřirozené světlo ve tvaru nebeského tělesa, které ji dovolovalo vidět stav něčího svědomí, revoluce a války, cíle tajných společností, odměny pro dobré a tresty pro zlé. V různých dobách viděla poslední časy, velký trest, který očistí zemi a Církev, zničení revoluce a „obnovitele“, který bude stát v čele vítězství skvělejšího, než jaká kdy předtím byla dosažena.

Ve svém díle Poslední časy poznamenává P. Martin Sánchez, že s blahoslavenou Annou Marií se v její době radili králové, šlechta, biskupové a dokonce i papežové. Vyjmenovává také několik z mnoha splněných proroctví, která Anna Maria Taigi pronesla, aby nás ujistil, že můžeme důvěřovat jejím proroctvím, která se týkají posledních časů: (1)

  • Předpověděla abdikaci španělského krále Karla IV., pád Napoleona, datum osvobození papeže Pia VII., zavraždění otce generála Trinitárního řádu (byla členkou jeho třetího řádu.
  • Věděla o čase a datu smrti Napoleona.

czar nicholas

Car Alexandr I. před svou smrtí konvertoval a blahoslavená Anna Maria Taigi to viděla ve svém slunci

  • Ohlásila strašlivou epidemii, která vypukne v Římě jako Boží trest v den po její smrti.
  • Před jedním ruským generálem, který ji navštívil, předpověděla smrt cara Alexandra I. den předtím, než tato novinka dorazila do Říma. Také řekla, že jeho duše byla spasena, protože zemřel jako katolík a chránil papeže a Církev. Pravda je, že Alexandr I. krátce před svou smrtí v roce 1825 konvertoval ke katolické Víře.

V průběhu posledních 25 let jejího života zaznamenal Msgr. Raffaele Natali, důvěryhodný kněz a kancléř Pia VII., její proroctví a vytržení na více než 4 tisících stranách.

Tento dokument byl pečlivě analyzován při beatifikačním procesu, který v roce 1863 zahájil papež Pius IX.

V roce 1906 papež Pius X. vydal prohlášení ohledně jejích heroických ctností a 30. května 1920 zařadil papež Benedikt XV. Annu Marii Taigi mezi blahoslavené. V prohlášení o jejím blahořečení ji nazývá „zázrakem v nádheře svatosti“. (2)

Proroctví o velkém trestu

Když Anna Maria Taigi hovořila o pokračujícím nepořádku v Církvi a společnosti, používala slovo revoluce. Varovala, že až se bude nepravost otevřeně vystavovat a zvítězí revoluce, nastane velký trest, který přijde nečekaně a zničí bezbožné a nepřátele Církve.

manuscript

Stránka z rukopisu Msgr. Nataliho, který zaznamenal zjevení této vizionářky

Ve svědectví při beatifikačním procesu Msgr. Natali líčí slova této vizionářky o posledních časech:

„Vše se bude tak otřásat, že lidé už nebudou schopní dát věci do pořádku, ale všemohoucí ruka Páně vše napraví. Řekla mi, že velká pohroma země byla zmírněna, ale nikoliv ta nebeská, protože by to bylo strašlivé, úděsné a všeobecné.“ Univerzální charakter nadcházejícího trestu z něj skutečně dělá „Soud národů“.

„Velký trest nastane až dlouho poté, co byli pohřbeni svatí lidé její doby“, pokračoval. „Přijde nečekaně a budou v něm zničeni zlí. Viděla jsem zemi pohlcenou plameny, mnoho budov se rozpadalo, země i nebe se zdály být v agónii.“

„Mnozí lidé zemřou prostřednictvím oceli, někteří ve válkách, jiní v konfliktech a miliony dalších neočekávanou smrtí a to po celém světě. Výsledkem bude, že se celé národy vrátí k jednotě katolické Církve, mnozí Turci, pohané a Židé se obrátí způsobem, který překvapí katolíky, kteří budou žasnout nad horlivostí a poslušností, jíž budou ve svých životech vykazovat.“

„Krátce řečeno mi řekla, že Pán chce očistit svět a Svou Církev a k tomu připravil novou úrodu duší, které se jako neznámé objeví a vykonají velká díla a překvapivé zázraky. Řekla mi, že Pán očistí zemi válkami, revolucemi a jinými pohromami.“

„Na konci této pohromy nastane všeobecná bouře úděsných meteorologických jevů s mnoha mrtvými. Tato služebnice Boží mi několikrát řekla, že Pán jí v tajuplném slunci ukázal univerzální vítězství obnovené Církve způsobem tak úžasným a překvapujícím, že by to nedokázala popsat.“ (3)

Tři dny temnoty

Blahoslavená Anna Maria Taigi také popisuje „tři dny temnoty“, které ve svém „mystickém slunci“ viděla:

„Na celou zemi přijde veliká temnota trvající tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a vzduch bude obtěžkán smrtící nákazou, která si bude nárokovat především nepřátele náboženství, ale nejen je. Během této temnoty nebude možné použít jakékoliv člověkem zhotovené osvětlení, kromě posvěcených svící.

chastisement

Otřesy země a znamení na nebi

„Ten, kdo ze zvědavosti otevře okno, aby vyhlédl ven, nebo opustí svůj domov, padne na místě mrtvý. Během těchto tří dní by lidé měli zůstat ve svých domovech, modlit se růženec a úpěnlivě prosit Boha o slitování. Všichni nepřátelé Církve, ať známí, nebo nepoznaní, budou během této všeobecné temnoty hynout po celé zemi, s výjimkou několika, které Bůh brzy obrátí. Vzduch bude zamořen démony, kteří se objeví ve všech druzích ohavných podob.“

A dále vypráví, jak tyto tři dny temnoty skončí vítězstvím nebe:

„Po třech dnech temnoty sestoupí dolů z nebe svatý Petr a Pavel, budou kázat po celém světě a ustanoví nového papeže. Z jejich těl zablýskne veliké světlo a usadí se na budoucím pontifikovi. ... Dojde k nesčetným obrácením heretiků, kteří se vrátí do náruče Církve. Všichni si všimnou jejich vzorného chování v životě, stejně jako u všech ostatních katolíků. Rusko, Anglie a Čína přijdou do Církve.“ (4)

Těm, kteří chápou extrémnost zla, jehož jsme dnes svědky, dává úplný smysl to, že by měl Bůh otevřít dveře vlády Panny Marie neočekávaným a úžasným způsobem, jak předpovídá Anna Maria Taigi.

pokračování příště

Poznámky:

1) Benjamín Martin Sánchez, The Last Times: Public and Private Prophecies, TOP, 1. vydání, Imprimatur: biskup Eduardus Zamorensis, 1968, str. 14 a str. 45–47.

2) tamtéž, str. 45

3) Svědectví Msgr. Raffaele Nataliho, beatifikační proces (Proc. Ord. Fol. 695–696), apud Mgr. Carlo Salotti, La Beata Anna Maria Taigi secondo la storia e la critica, Řím, Libreria Editrice Religiosa, str. 340–342.

4) Anna Maria Taigi, Private Prophecies, Řím, 1863, P. Sánchez, The Last Times, str. 47–48.

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof