středa 16. září 2020

Láska vůči liberálům ze strany Civilta Cattolica (1884)


Láska vůči liberálům ze strany Civilta Cattolica (1884)
Dr. Don Félix Sardá Y Salvany
Láska v polemice s liberály by byla jako by si člověk přiložil hada na svou hruď. Bylo by to jako by člověk dostal nějakou odpornou nakažlivou nemoc s pošetilou představou, že dostat ji zajistí odolnost na její strašlivé účinky.
Bez ohledu na prostý zdravý rozum v této situaci a na památné varování Našeho Pána, že ten, kdo miluje oheň, v něm zahyne, se někteří pošetilí katolíci spojují s liberály v jejich pokřiku za velkorysý projev lásky z naší strany, když proti nim vedeme válku.
Aby naše schopnost soudit v tak důležité věci nebyla zpochybňována, ocitujeme jako autoritu v této věci přední světový náboženský časopis Civilta Cattolica, založený samotným Piem IX., přičemž jehož řízení svěřil otcům Tovaryšstva Ježíšova. Ćasopisu Civilta, který nikdy netrpěl chvilkou nečinnosti vůči italskému liberalismu, se často vyčítal jeho nedostatek lásky vůči liberálům. V odpovědi na tato farizejská kázání ohledně míry lásky vůči nim Civilta publikoval příjemně zábavné a zároveň solidní filozofické články, z nichž některé pasáže zde přepisujeme pro potěchu našich liberálů – a oněch nakažených katolíků, jež se s nimi spojují – při odsuzování ultramontánních metod:
„De Maistre řekl, že Církev a papež nikdy nežádali nic než pravdu a spravedlnost pro svou věc. Na druhou stranu liberálové nepohybně kvůli hrůze, jíž přirozeně chovají vůči pravdě a především vůči spravedlnosti, vždy požadují lásku.
Více než tucet let jsme z naší strany svědky této kuriózní podívané, jíž nám předvádí italští liberálové. Se slzami v očích nikdy nepřestanou žádat o naši lásku. Jejich neodbytné žádosti se staly přinejmenším nesnesitelnými; oni ztratili veškerý pocit studu; v tisku, ve verších, ve svých brožurách, ve svých časopisech, ve veřejných a soukromých dopisech – anonymně i pod pseudonymem – nás přímo či nepřímo pro lásku Boží poníženě prosí, abychom jim projevili lásku. Prosí nás, abychom je nevystavovali posměchu jejich bližních, abychom tak detailně, tak precizně nepřezkoumávali jejich úžasné spisy, abychom nebyli tak zarputilí při vystavování jejich pozoruhodných činů tak silným reflektorům, abychom zavírali oči a zakrývali si uši před jejich omyly, jejich solecismy [nesrovnalostmi], jejich lžemi, jejich pomluvami, jejich obskurnostmi, jedním slovem, abychom je nechali na pokoji.
Tímto povznášejícím obrácením k žebravé lásce liberálové napodobují jiné ne tak oslavované a ne tak povznášející obrácení, obrácení bohatého lakomce k ctnosti dávání milodarů.
Tentýž lakomec, který byl náhodou přítomen na kázání, jež zamýšlelo být velmi horlivým nabádáním k praxi dávání milodarů, byl tak ohromen, že si představil, že bude opravdovým obráceným. Po pravdě byl tím kázáním tak pohnut, že cestou z kostela vykřikoval: „Bylo by nemožné, aby jakýkoliv dobrý křesťan, který slyšel toto kázání, od nynějška nedával čas od času něco na křesťanskou lásku.“ A tak je to s našimi liberály. Poté, co (dle míry svých prostředků) ukázali svými skutky a svými spisy, že mají lásku ke křesťanské lásce, jež se rovná lásce ďábla ke svěcené vodě, když slyší, že se o ní hovoří, náhle si vzpomenou, že na světě existuje věc nazývaná křesťanská láska, která se jim při jistých příležitostech může jevit jako velice užitečná. Takže ukazují, jak jsou jí vzrušeně okouzlení a důrazně ji požadují od papeže, kléru, řeholníků, novinářů a všech, dokonce i od vydavatelů časopisu Civilta. Je kuriózní sledovat všechny vynikající důvody, jež předkládají ve svůj vlastní prospěch!“ – Kdybychom jim uvěřili, není to naprosto v jejich vlastním zájmu, že takto hovoří! Ach ne! Když takto hovoří, je to zcela v zájmu našeho svatého náboženství, které uchovávají v jádru svého srdce a které tolik trpí kvůli našemu velice nemilosrdnému způsobu, jakým jej bráníme! Oni dokonce hovoří v zájmu samotných reakcionářů a zvláště (kdo by tomu věřil!) v zájmu vydavatelů Civilta Cattolica!
„Co vás nutí vstupovat do těchto sporů?“, říkají nám důvěrně. „Cožpak už nemáte dost nepřátel? Buďte tolerantní a vaši protivníci k vám také budou. Co získáte tím, že budete dělat tuto ubohou činnost, jako pes, který tráví svůj život štěkáním na lupiče? Budete-li nakonec zbiti, zmláceni, komu za to vděčíte, ne-li sami sobě a onomu vašemu nezkrotnému nepřátelství, které vždy usiluje o výpad?“ Jaké moudré a nestranné uvažování, jehož jedinou vadou je, že mimořádně připomíná ono uvažování, jež strážník vnucoval Renzovi Tramaglinovi v románu Zasnoubený, když se jej pokoušel dostat do vězení přesvědčováním, protože měl strach, že kdyby použil sílu, mladík by přišel s odporem... Jediným výsledkem těchto nabádání bylo utvrzení Renza v jeho plánu provést přesně opačný postup, než mu ten strážník radil.
Tento plán, abychom tak řekli, jsme také v silném pokušení provést, protože popravdě nemůžeme sami sebe přesvědčit, že velká či malá újma, kterou způsobíme náboženství, pro liberály mnoho neznamená, ani že by si oni sami způsobovali mnoho potíží v našem zájmu. Jsme naopak přesvědčeni, že kdyby liberálové opravdu věřili, že náš způsob jednání je pro naše náboženství nebo pro nás škodlivý, pozorně by se zdrželi toho, aby na něj poukazovali, a spíše by nás v něm povzbuzovali svou chválou. Dokonce usuzujeme, že zápal, který vykazují, pokud jde o nás, a jejich opakované prosby vůči nám, abychom pozměnili svůj styl, jsou nejjistějšími znameními, že náboženství kvůli našim metodám ničím netrpí a navíc, že naše spisy mají nějaké čtenáře, což je pro autora vždy určitou nepatrnou útěchou...
Protože však mnozí z nich (liberálů) nadále naléhavě prosí, a protože nedávno v Perugii zveřejnili knížečku s názvem Co říká katolická strana? – jíž celou věnovali žádosti na Civilita Cattolica o křesťanskou lásku – bude užitečné na počátku této patnáctidílné řady naší Kritiky vyvrátit znovu staré námitky starými odpověďmi. Vlastně to bude veliká křesťanská láska, i když vskutku ne taková, o níž nás liberálové žádají, ale taková skutečně velice záslužná, křesťanská láska, kdy se jim posté trpělivě naslouchá.“
Zdroj: Liberalism is a Sin, Dr. Don Félix Sardá Y Salvany, kapitola 23
Překlad: D. Grof