sobota 21. března 2020

Jak vykonat akt duchovního Svatého přijímání (2019)


Jak vykonat akt duchovního Svatého přijímání (2019)
Matthew Plese
11. dubna 2019
Blessed-Sacrament-soft-edge
Otevřete nějakou starší modlitební knihu a možná na jejích stránkách narazíte na modlitbu pro „Akt duchovního Svatého přijímání“. Já jsem na jednu narazil před mnoha lety a pak jsem si tutéž modlitbu objednal na zalaminované kartičce od prodejce svatých obrázků. Uchovávám tuto kartičku ve svém misálu a ve všedních dnech, když nemám možnost jít na mši svatou, se snažím na internetu sledovat živé vysílání tradiční mše. A když nastane čas Svatého přijímání, modlím se tuto modlitbu, která je následující:
„Můj Ježíši, věřím, že jsi přítomen v nejsvětější Svátosti. Miluji tě nade všechno. Má duše po tobě touží. Poněvadž tě nyní nemohu přijmout v nejsvětější Svátosti, přijď alespoň duchovním způsobem do mé­ho srdce. Vítám tě, jako bys byl u mě a zcela se s tebou spojuji. Ó, nedopusť, abych se kdy od tebe odloučil. Ó Ježíši, mé nejvyšší dobro, má sladká lás­ko, otevři a rozniť mé srdce, aby vždycky hořelo láskou k tobě."
Co je Akt duchovního Svatého přijímání?
Duchovní přijímání není skutečné fyzické přijetí Svátosti oltářní, jež činíme, když při mši svaté přistupujeme k oltářní mřížce. Duchovní Svaté přijímání je pobožnost, kterou konáme sami, ať už jsme na mši, nebo někde jinde. Akt duchovního Svatého přijímání můžeme konat, když sledujeme přenos mše na internetu nebo i při svých ranních či večerních modlitbách.
Jak napsala Jeho Svatost papež Pius XII. v encyklice Mediator Dei, můžeme tento úkon zbožnosti provádět kdekoliv a kdykoliv, pokud tak činíme „svojí touhou, tak totiž, že s živou vírou, s duchem uctivě pokorným a plně oddaným vůli božského Vykupitele s nejvroucnější láskou“ se s ním spojujeme. V důsledku toho díky duchovnímu Svatému přijímání přijímáme Našeho Pána, jako bychom Jej přijali svátostně. Proto by akt duchovního Svatého přijímání měli provádět pouze ti, kteří jsou ve stavu milosti.
Podmínky pro akt duchovního Svatého přijímání
Ferdinand Cartwright Ewer v roce 1878 ve svém díle „Pokyny pro třídy, které se připravují na první Svaté přijímání“ vypočítává čtyři podmínky, jak je Církev stanovuje pro ty, kteří chtějí vykonat prospěšný akt duchovního Svatého přijímání:
1. – Pokání
2. – Pevná víra, že za ně Kristus zemřel
3. – Upamatování se na prospěch, který plyne z Kristovy oběti
4. – Vděk
Vzhledem k tomu se na akt duchovního Svatého přijímání musíme připravit, aby byl skutečně prospěšný. Musíme odříkat modlitbu pro tento úkon a pak s Naším Pánem rozmlouvat ve stejném duchu, jako bychom Jej právě přijali při mši svaté. Akt duchovního Svatého přijímání by neměl být považován jen za jeden z úkonů v mnoha našich každodenních modlitbách. Musíme k němu přistupovat jako ke zcela jedinečné modlitbě, stejně jako je Svátost oltářní nejvznešenější ze všech svátostí!
Rozdíl mezi duchovním a svátostným přijímáním
Ferdinand Cartwright Ewer uvádí i rozdíly mezi duchovním a svátostným přijímáním a cituje T. T. Cartera:
Účelem duchovního Svatého přijímání je spíše udržet život, který je již v nás, než k němu přidat čerstvé síly nebo zvětšit přídavek Boží Přítomnosti.“
Ewer tento rozdíl dále rozvádí a uvádí následující analogii:
Naše duše je jakoby temná místnost, zatímco ve vedlejší místnosti je hořící lampa. Při duchovním Svatém přijímání je to jako bychom otevřeli dveře naší místnosti a nechali do ní proniknout světlo lampy. Ve svátostném Přijímání je to, jako bychom dovnitř přinesli samotnou lampu. Ve svátostném Přijímání vstupuje sám Náš Pán do našich otevřených duší, aby si je přivlastnil, kdežto v duchovním Přijímání se duše v praktikování víry, naděje a lásky vydává v ústrety, aby se chopila Krista.“
Přínos duchovního Svatého přijímání
Navzdory tomuto rozdílu bychom příležitost konat denně akt duchovního Svatého přijímání neměli opomíjet, když nemůžeme být přítomni na vznešené Oběti mše svaté. Sv. Padre Pio během dne také často konal akty duchovního Svatého přijímání.
Pokud jsme neměli ve zvyku konat akty duchovního Svatého přijímání, udělejme ve svém životě změnu, abychom se mohli blíže sjednotit s Kristem a mší svatou. A pokud jsme tyto úkony často konali již dříve, zkoumejme, zda opravdu naplňujeme čtyři nezbytné podmínky toho, abychom vykonali skutečně plodný akt duchovního Svatého přijímání.
Pochválen, veleben a milován buď Pán Ježíš v Nejsvětější svátosti oltářní v každou chvíli ve všech svatostáncích světa až do konce času. Amen.
***
***
Překlad: D. Grof