středa 11. září 2019

Sv. Vincenc Ferrerský: Kázání o konci času – 2. část (1411)


Sv. Vincenc Ferrerský: Kázání o konci času – 2. část (1411)
 
Picture
Sv. Vincenc Ferrerský, „Anděl soudu“ (1350-1419)
***
Třetí věta říká, že budou znamení na hvězdách. V Písmu svatém „hvězda“ značí „světlo dávající“, a tak je pojmenováním mistrů, učitelů a akademických teologů. Toto označení se nachází v Danielovi (12:3): „Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy, navěky!“ U těchto hvězd, tj. vzdělanců, budou znamení v době Antikrista, protože, jak Kristus říká v Evangeliu svatého Matouše (24:29): „Hvězdy budou padati s nebe“; a to je třetí bitva vedená Antikristem, bitva polemická. Pak hvězdy, tj. vzdělanci, budou padat s nebe, tj. od pravdy katolické Víry. Polemiky Antikrista se vzdělanci se budou zakládat výhradně na textu Starého zákona, a tito učitelé, kteří budou dalecí toho, aby byli schopní mu odpovědět, nebudou dokonce schopní ani hovořit. Pak ony hvězdy, mistři, spadnou s nebe, tj. z výšin Víry. Protože dle Daniela (11:36): „Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů“, tj. záležitost jeho rouhání bude neřešitelná, pokud se týká lidí.
Můžete se znovu zeptat, proč Kristus dopustí to, že ti, kdo hájí Víru, by měli tak zcela selhat? Odpovídám, že to Kristus dopustí ze dvou důvodů: za prvé, dle zásad teologie: „Čím kdo zachází, tím také schází.“ To vyplývá ze skutečnosti, že mistři a učitelé se již nestarají o studium Bible, ale upřednostňují studium básníků a jiných světských děl.
Druhý důvod, proč to Kristus dopouští, je kvůli pohoršlivému a špatnému životu a mnoha hříchům vzdělanců, protože v případě mnoha z nich, čím větší je jejich vědění, tím je také větší jejich hřích a tím horší jejich svědomí, protože jsou pyšní, nafoukání, pijáci vína a tak dále. Ten, kdo umí spoutat lvici, umí snadno spoutat ovci, jestliže tedy ďábel může držet v okovech myšlení vzdělanců kvůli jejich špatnému životu, o kolik snadnější pro něj je spoutat ovce, to jest jejich jazyk – takže nemůžou hovořit... Nevzdělaní jsou v mnohem lepším postavení, protože vědění nadýmá. Proto, jestli chcete být silní, přijměte radu apoštola Pavla (1 Kor 2:5): „...aby se vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, nýbrž na moci Boží.“ Argumentování a diskuse jsou dobré pro posilování rozumu, ale ne pro upevňování víry, jelikož víra se musí zastávat z pohnutky poslušnosti, protože Sám Kristus nám přikazoval hlásat a hlásal Evangelium, které apoštolové šířili, a Svatá Matka Církev nařizovala. A proto, ó Hospodine, věřím.
Čtvrtá věta nám říká: „...a na zemi bude úzkost mezi národy pro nesnáze nad hukotem moře a příbojů.“ Hle, to jsou muka, jež způsobí Antikrist, a na zemi bude úzkost mezi národy pro nesnáze nad hukotem moře a příbojů. To jsou přípravy na bitvu, vysypávání arény pískem před bojem, který bude dílem pánů, kteří už jsou na straně Antikrista, protože pak se nikdo neodváží jmenovat Krista nebo Pannu Marii pod hrozbou smrti; a jsou to příboje a ta trápení, která nikdy v minulosti nebyla tak strašlivá, jako ta, jež způsobí Antikrist. Ve svatém Matoušovi nás Kristus varuje (24:21): „Bude totiž tehdy veliké soužení, jakého až dosud nebylo od počátku světa a nikdy nebude. A kdyby nebyly zkráceny ty dny, nebyl by zachráněn žádný člověk; ale pro vyvolené budou ty dny zkráceny.“ V Apokalypse (17:10) čteme: „...a až přijde, musí zůstati (jen) kratičký čas.“ Učitelé Církve všeobecně říkají, že Antikrist bude vládnout jen tři a půl roku, což je míra tisíce dvou set devadesáti dní, a „od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1290 dnů.“ (Daniel 12:11)
Když jsem tázán, proč Kristus dopouští, aby byli křesťané tak strašlivě pronásledováni, odpovídám: „Čím kdo zachází, tím také schází.“ Protože nyní, v současné době, lidé Boha urážejí válkami, různicemi a falešným pochlebováním, sváry a souboji, tak Kristus dopouští, aby byli roztrháni na kusy a pozabíjeni Antikristem. Jestliže tedy nechcete být pozabíjeni a zničeni, buďte nyní v pokoji a svornosti s každým dle rady apoštola: „Možno-li, pokud je na vás, mějte pokoj se všemi lidmi! Nemstěte se sami, miláčkové, ale ponechte to (Božímu) hněvu! Je totiž psáno: ´Mně přísluší pomsta, já odplatím, praví Hospodin.´“ (Ř 12:18)
Druhým zlem trestu bude vzplanutí pozemského světa, jež je zmíněno v druhé části Evangelia pro tuto neděli: „...takže lidé budou trnouti strachem a očekáváním těch věcí, které přijdou na celý svět, neboť nebeská tělesa se budou pohybovati.“
Poté, co bude Antikrist zabit bleskem na Olivové hoře a jeho smrt se ve světě stane široce známou, bude tato naše Země existovat ještě dalších čtyřicet pět dní, neříkám let, ale dní. To je jasně vidět v Danielovi (12:11): „Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1290 dnů. Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1335 dnů.“
Učitelé Církve říkají, že těchto čtyřicet pět dní bude Bohem poskytnuto pro obrácení těch, kteří byli svedeni Antikristem, ale Antikrist po sobě zanechá takové bohatství a požitky, že sotva který národ bude obrácen k Víře Krista. Není žádný jiný Spasitel než Kristus, a přesto nebudou obráceni.
Pak ve čtyřech koutech Země, na východě a západě a severu a jihu, bude z Boží moci planout oheň. A jak se bude šířit, bude v jednom sledu zapálen celý svět, dokud nezůstane nic ze tří ostatních živlů. Pak, až si lidé uvědomí onen rozruch a oheň a uvidí blesky šlehající z něj, budou chřadnout ze strachu z toho ohně a z očekávání věčného zatracení. Apoštol Pavel v listu Židům (10:27) o tom říká: „...jakési hrozné očekávání soudu a žár ohně, který stráví protivníky.“
Neboť nebeská tělesa se budou pohybovati.“ To bylo řečeno, aby se naznačilo, že ten oheň nemá žádnou přirozenou příčinu, jak si někteří lidé mylně představují, protože říkají, že čtyřicet let před koncem světa nebude pršet. Tento oheň však pochází z přísnosti Boží spravedlnosti a děje se skrze službu andělů, jak se ukazuje ve rčení: „Neboť nebeská tělesa se budou pohybovati.“ Tento oheň stejně tak sestupuje dolů pro očištění ostatních tří živlů – země, vzduchu a vody – jež byly nakaženy a zkaženy hříchy lidí. Pokud jde o tohle, David říká (Ž 96:3): „Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré.“
Chápete, čím jsou hříšníci nepřáteli Krista. Proč však říkají: „spaluje protivníky kolem dokola“, když zničeni ohněm budou dobří i špatní? Dobří i přátelé Boží zemřou v ohni, to je pravda, ale zemřou bez bolesti nebo utrpení; ale zlí a nepřátele Boží zemřou v největší bolesti a utrpení. Proto jsou jmenováni nepřátelé Boží.
Svatý Tomáš Akvinský o tom krásně hovoří, když říká, že tento poslední oheň, poněvadž předchází Soudu, bude působit jako nástroj Boží spravedlnosti. Bude také působit jako přirozený oheň, vzhledem k tomu, že ve své přirozené síle, spálí zlé i dobré a přemění každé lidské tělo na popel. Protože působí jako nástroj Boží spravedlnosti, bude působit různým způsobem, pokud jde o různé lidi. Proto zlí budou působením ohně silně trpět, ale dobří, v nichž se nenachází nic, co musí být očištěno, nebudou cítit žádnou bolest z ohně, stejně jako tři děti necítily nic v ohnivé peci, ačkoliv těla těch druhých nebudou uchráněna, jako byla těla těch tří dětí. A Boží mocí se stane, že bez bolesti či utrpení budou jejich těla rozložena na prach.
Ale dobří, v nichž je nějaká poskvrna, jež má být očištěna, budou více či méně cítit bolest tohoto ohně podle zásluh každého. Budou však rychle očištěni ze tří důvodů. První důvod je, že se v nich nachází jen málo zla, protože již byli do velké míry očištěni předešlými souženími a pronásledováními. Druhá je, že žijící dobrovolně vytrpí bolest. A utrpení dobrovolně snášené v tomto životě promíjí rychleji než utrpení uložené po smrti. To je vidět na případu mučedníků, protože jestliže, když měli umřít, bylo nalezeno něco hodného očištění, bylo to odťato prořezávacím nožem jejich utrpení.  A utrpení mučedníků byla krátká v porovnání s bolestmi očistce. Třetím důvodem je, že žár ohně je o to intenzivnější, o kolik je čas kratší. Ale pokud oheň po soudu působí, jeho moc se dotýká pouze zatracených, protože všechna těla spravedlivých necítí bolest.
„Toto je vážná myšlenka pro ty, kteří nebudou činit pokání. Jak moc budou v tomto posledním dni světští páni a církevní preláti toužit činit pokání, když uvidí ten oheň. Tehdy jim však takové pokání nepřinese nic, protože nejednají z lásky, ale z otrockého strachu. Proto čiňte pokání nyní, odpouštějte bezpráví, čiňte náhradu za jakékoliv nepoctivě nabyté statky, žijte dle své víry a vyznávejte ji; a ať si kněží opatří breviáře. Kdyby bylo jisté, že v krátkém čase toto město bude zničeno ohněm, cožpak byste nevyměnili všechny své nemovité statky za něco, co byste mohli odnést s sebou pryč? A tak je tomu i se světem, který má být v krátké chvíli zničen ohněm. Umístěte proto do nebe svá srdce a své rty tím, že budete s úctou hovořit o Bohu, a své skutky tím, že budete činit dobro. To je Kristova rada, když říká: „Neskládejte si poklady na zemi, kde je rez a mol kazí a kde je zloději vykopávají a kradou.“ Všimněte si slova „rez“, což je Antikrist a „mol“, což je oheň, protože ti stráví vše.
Třetím zlem bude soužení všeobecného Soudu, které je zmíněno ve třetí části tohoto Evangelia. „Tehdy uzří Syna člověka přicházeti v oblacích s velikou mocí a slávou.“ Po zničení světa ohněm přijde Kristus Soudce s Pannou Marií a všemi svatými k soudu, usazený na trůně v oblacích. A Archanděl Michael bude mocným hlasem volat: „Vstaňte mrtví, pojďte k soudu.
Pak náhle Božskou mocí všichni mrtví, dobří i zlí, vstanou z mrtvých, děti vstanou s dospělými a všichni budou shromážděni k soudu. Budou zde dokonce i ti, kteří zemřeli v lůně své matky, jak učí svatý Tomáš, aby obvinili ty, kvůli jejichž vině zemřeli bez křtu. A věk, v němž všichni vstanou z mrtvých, bude třicet let.
Sám Kristus, pokud jde o všeobecný Soud, říká: „Až pak přijde Syn člověka v své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a před ním budou shromážděni všichni národové. I oddělí je od sebe, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postaví ovce po své pravici, kozly pak po levici.“ (Mt 25:31-33) A Atanášovo vyznání víry: „Při jeho příchodu všichni lidé musejí vstát se svými těly, dostanou odplatu za své činy. Kdo konali dobro, půjdou do věčného života, kdo však zlo, půjdou do věčného ohně.“
Ovce jsou ti dobří a kozlové jsou ti zlí. Kristus řekne ovcím po Své pravici: „Pojďte, požehnaní Otce mého, vládněte královstvím, připraveným pro vás od ustavení světa!“ Kozlům po Své levici řekne: „Pryč ode mne, zlořečení, do ohně věčného, který je připraven ďáblu a jeho andělům!
Zlí půjdou do věčného trestu, spravedliví do věčného života. Ze zbývajících však nikdo nebude přebývat v tomto světě, protože ty věci, které jsou pomíjivé a konečné, došly svého konečného stavu; pohyb ustal.
A proto Církev v osobě každého křesťana žádá v Officiu za zemřelé: „Osvoboď mne, Pane, od nekonečné smrti v ten hrozný den. Až nebesa i zem se budou třást. Až Ty přijdeš soudit svět ohněm.
Zdroj: Angel of the Judgment: A Life of Vincent Ferrer, Ave Maria Press, kap. XI, str. 102-117
Překlad: D. Grof