čtvrtek 2. května 2019

Komentář Eleison DCXV – Koncilní mentalita (2019)


Komentář Eleison DCXV – Koncilní mentalita (2019)
(615)
27. dubna 2019
KONCILNÍ MENTALITA
V tomto „Komentáři“ z 6. dubna bylo zmíněno „diskrétní setkání“ mezi biskupem Huonderem a dvěma biskupy a pěti kněžími FSSPX, konané ve východním Švýcarsku 17. dubna 2015, aby prodiskutovali ekumenismus Druhého vatikánského koncilu. O měsíc a půl později Menzingen (ústředí FSSPX) poslal kněžím FSSPX „důvěrnou zprávu“ ohledně setkání, která zahrnovala několik detailů publikovaných zde 6. dubna: „dohoda před naukou“ bpH, odpověď FSSPX s naukou pravé Církve ohledně ekumenismu a slib bpH z „Huonderlandu“, že tuto nauku vezme do Říma. Za detailnější podívání stojí argumenty bpH ve prospěch toho, proč klást nauku na druhé místo, protože zde leží způsob uvažování, které ničí Církev.
Biskup Huonder dle oné důvěrné zprávy přednesl osm argumentů. Zde jsou mírně upravené předloženy všechny, kurzívou. Odpovědi následují níže.
1 Já (bpH) mám velkou starost o to, aby bylo FSSPX kanonicky znovuzačleněno do oficiální církve.
2 Bez tohoto kanonického statutu má FSSPX pouze minimální vliv, protože je marginalizováno. Konzervativní biskupové chtějí pro FSSPX tento statut, jinak je každý proti FSSPX.
3 Nemyslím si, že chcete být ve schizmatu. Chcete prokázat svou neochvějnou úctu vůči autoritě Církve.
4 Magisterium Církve musí naslouchat tomu, co říkají teologové, včetně teologů FSSPX, v duchu vzájemného respektu. Magisterium musí také prověřovat, aby vidělo, že jakýkoliv vývoj v Církvi od koncilu je v linii s katolickou Tradicí.
5 Snětí exkomunikací z roku 1988 Benediktem XVI. a jeho uvolnění tridentské mše jsou znameními dobré vůle ze strany Říma.
6 Dohoda s Římem by dala generálnímu představenému FSSPX a jeho apoštolátu podporu. Také by dala FSSPX právo žádat od Magisteria vysvětlení.
7 Církev potřebuje FSSPX pro svou novou evangelizaci.
8 Případné kanonické uznání by muselo být následováno tím, že se s teologickými otázkami bude nakládat tak, aby se našla řešení.
A teď několik odpovědí:
1 Ctihodný biskupe, je to od vás pěkné, ale být milý není totéž, co být katolík.
2 FSSPX mělo velký vliv, dokud říkalo Pravdu, ale na základě toho, že opustilo katolickou Pravdu, aby se sblížilo s Římem a zbytkem světa, onen vliv zeslábnul a slábne. Nepovzbuzoval byste Samotného Našeho Pána, aby se sblížil s farizeji?
3 Bratrstvo arcibiskupa Lefebvra nikdy nebylo ve skutečném schizmatu, protože on pouze kladl Boha před lidi. Novobratrstvo se, stejně jako Novocírkev, posouvá do opravdového schizmatu tím, že předřazuje lidi před Boha.
4 Žádný respekt není povinován omylu a jeho jedu, jako jedu Druhého vatikánského koncilu. Dnešní Novomagisterium nakažené koncilním jedem velmi nedostatečně dohlíží nad vývojem Církve.
5 Koncilní dobrá vůle, jako u Benedikta XVI., je přinejlepším subjektivní dobrou vůlí, ale aby byla opravdu dobrou vůlí, musí být spojená s objektivní pravdou, o níž všichni konciliaristé jako takoví ztratili veškerý pojem. „Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly,“ říká staré moudré přísloví.
6 Dohoda s koncilním Římem by byla konečnou smrtí katolického FSSPX, jež nepotřebuje žádnou dohodu s Římem, aby požadovalo, aby Římané přestali zrazovat pravou katolickou Víru.
7 Pravé FSSPX opovrhuje „novou evangelizací“, což je nereálné řešení reálného problému Druhého vatikánského koncilu.
8 Jinak řečeno, „dohoda před naukou“. To je vážný omyl předkládaný všemi konciliaristy, protože když člověk žije dostatečně dlouho jakoukoliv lež, skončí tak, že jí uvěří. Druhý vatikánský koncil je velká lež.
Stručně řečeno, osm argumentů bpH jsou všechno lidské úvahy v podstatě zbavené objektivní Pravdy pravé katolické Církve. Kéž mu dá Bůh pochopit, jak koncilní církev sešla z cesty.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof