sobota 18. května 2019

Komentář Eleison DCXVIII – Danielův Brexit (2019)


Komentář Eleison DCXVIII – Danielův Brexit (2019)
(618)
18. května 2019
DANIELŮV BREXIT
Jestliže ubohá Anglie potřebuje naléhavě do hloubky pochopit, proč se Evropa vyvíjí špatně, aby se Velká Británie zachránila před novým světovým pořádkem, o kolik víc potřebují katolíci do hloubky pochopit, jak a proč se jejich Církev na Druhém vatikánském koncilu začala vyvíjet špatně, aby se celý svět zachránil před svým odpadnutím od jediného pravého Boha. Ve Starém zákoně sám Bůh vnuknul Svému proroku Danielovi, který byl ve vyhnanství ze svého domova kvůli babylonskému zajetí (cca 590-520 př. Kr.), naléhavou kající modlitbu za hříchy Izraelitů, aby Bůh odpustil Svému lidu a zaručil mu obnovu slávy Svého jména tím, že jim ještě jednou umožní praktikovat Jeho svaté náboženství ve svatém městě Jeruzalémě. Není obtížné tuto velkou Danielovu modlitbu (Kapitola IX) přizpůsobit zajetí katolické Církve v 21. století:
[4] Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával: „Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání! [5] My katolíci jsme zhřešili, zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se na Druhém vatikánském koncilu od tvých přikázání a zákonů. [6] Neposlouchali jsme tvé služebníky věrné papeže, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všemu křesťanskému lidu.
[7] Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba – nám všem katolíkům, obyvatelům Říma a celé Církvi, v zemích blízkých i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme se vůči tobě dopouštěli. [8] Hanba nám, Hospodine – nám, našim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! [9] Náš Pán Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili. [10] Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky věrné papeže a biskupy.
[11] Celé křesťanstvo přestoupilo tvůj Zákon a odvrátilo se, aby neslyšelo tvůj hlas. To proto na nás koncilní katolíky dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. [12] Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo na Druhém vatikánském koncilu! [13] Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu. [14] Hospodin proto neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali.
[15] Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl své katolíky z bezbožného světa a získal sis jméno, které máš až dodnes; my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! [16] Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od své Církve, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem koncilních otců se katolická Církev i tvůj lid stali terčem posměchu pro všechny okolo. [17] Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou jedinou pravou Církví, která je čím dál víc zpustošená.
[18] Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na Církev, jež nese tvé jméno! Neprosíme tě pro svou vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. [19] Ach Pane, slyš! Ach Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvá Církev i tvůj lid nese jméno tvého jednorozeného Syna, Našeho Pána Ježíše Krista!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof