čtvrtek 3. května 2018

P. Kramer: komentář k verši Zjevení sv. Jana (1955)


P. Kramer: komentář k verši Zjevení sv. Jana (1955)
P. Herman Bernard Kramer
Popis: http://www.balderexlibris.com/public/img3/Kramer_Herman_Bernard_-_The_book_of_destiny.jpg
Poznámka překladatele: V roce 1955 P. Kramer publikoval ve své knize The Book of Destiny (Kniha osudu) komentáře ke Zjevení sv. Jana. Níže následuje verš 11 z kapitoly 13 a komentář k němu.
***
KAPITOLA XIII
11 A spatřil jsem jinou šelmu, jak vystupuje ze země. Měla dva rohy jako beran a mluvila jako drak.
V tomto vidění vizionáře se nyní objevuje druhá šelma vystupující ze země, která má dva rohy jako beran, ale mluví jako drak. Tato šelma je prorokem Antikrista. Na jiných místech je nazývána „falešným prorokem“ (XVI, 13; XIX, 20). Antikrist bude mít předchůdce neboli proroka, který pro něj bude připravovat cestu. Nepochybně to bude někdo, kdo udělal velké dílo zla ve světě, takže bude zvláště vhodný na tuto pozici. Mnozí si mohou vyvinout tak zlou povahu, aby byli vhodní pro takovou práci, tento však může být na čele světové mocnosti. Satan nebude vědět příliš předem čas těchto událostí, stejně jako nebude vědět, kdy bude vypuzen z Církve. Výběr falešného proroka tedy bude dílem samotného Antikrista poté, co uzavřel svou vlastní smlouvu se Satanem. Tento prorok může znovu ustanovit pohanskou Římskou říši a vybudovat „velkou nevěstku“, Babylon. Vystupuje ze země, což je název pro pohanské národy, z nichž pochází.
Je stručně popsán. Má dva rohy; Antikrist jich má deset. Tyto dva rohy by mohly symbolizovat dva krále jemu podřízené, kdyby nebyl přidán výraz „jako beran“. To dává rohům odlišný smysl. Může mít sobě podřízené dvě světové mocnosti; ale ten přidaný výraz se zdá naznačovat, že je odpadlým biskupem nebo kardinálem nebo je připomíná. Církev, která opustí Řím po zavraždění papeže, ponechá papežský stolec uprázdněný. Tento falešný prorok asi z příkazu Antikrista uchvátí papežskou vládu a představí se jako vládce Říma. Jeho předpokládaná duchovní autorita a nadvláda nad Církví jej budou činit podobným římskému biskupovi, a jeho světská vláda nad znovu ustavenou říší jej bude činit vládcem Říma. Byl by to Pontifex Maximus, což je titul pohanských římských císařů, kteří měli nejvyšší duchovní a světskou autoritu. Převzetí autority, aniž by ji měl, z něj dělá falešného proroka. Naráží se tím na to, co řekl Náš Pán?
Ačkoliv se představuje jako beránek, jeho nauky jej zrazují, protože hlásá nauky draka. Jeho zásady a dogmata, které mají být přijaty, jeho mravní a občanský zákon budou mít ďábelskou inspiraci. Může to být komunismus nebo prosté modlářské pohanství; bude zahrnovat uctívání vládce a uctívání ďábla spojené s pronásledováním pravých věřících. Ti jej ihned poznají jako podvodníka a nedají se svést. On bude ve spolku s protikřesťanskými světovými mocnostmi a přijme jejich zásady vlády a občanský zákon. Jakožto duchovní hlava své říše může vyhlásit jako zradu vůči státu přijímání křesťanství nebo mravního zákona Božího. Zjevně bude ve své vlastní říši dělat to, co bude dělat ve své Antikrist, který, jak píše Daniel, „si bude myslet, že může změnit časy i předpisy“.
Zdroj: P. Herman Bernard Kramer, The Book of Destiny, TAN BOOKS AND PUBLISHERS, INC. Rockford, Illinois, 1955, str. 318-319
Překlad: D. Grof