středa 30. května 2018

Kde je katolická poslušnost dnes? (2018)


Kde je katolická poslušnost dnes? (2018)
Co je poslušnost?
Poslušnost je plnění příkazů zákonných představených člověka s úmyslem konat jejich vůli.
Katolíci si zvláště cení poslušnost kvůli Kristově vlastnímu příkladu, a protože ve svých zákonných představených vidí zástupce samotného Krista.
„Každý ať je poddán nadřízeným vrchnostem, neboť není vrchnosti, leda od Boha..“ (List sv. apoštola Pavla Římanům 13:1)
http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/obedience4.jpg
„[Odešel pak s nimi a přišel do Nazareta] a poslouchal je.“ (Lk 2:51)
http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/obedience5.jpg
„Ponížil sebe samého, stav se poslušným až k smrti, a to k smrti kříže.“ (List sv. apoštola Pavla Filippanům 2:8)
Katolická poslušnost je vždy poslušnost v rámci Tradice
POSLUŠNOST A VÍRA
Je učením Církve, že poslušnost je součástí spravedlnosti, jedné ze čtyř kardinálních ctností, jež jsou následně podřízené teologickým ctnostem víry, naděje a lásky.
Víra je větší než poslušnost! Proto, jestliže poslušnost jedná k újmě víry, pak má katolík povinnost neuposlechnout svého představeného.
„Ale rozkazy představených jsou mnohdy proti Bohu. Tedy nemá se ve všem poslouchat představených.“- Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologická II-II ot. 104 čl. 5 protiarg.
„Avšak i kdybychom my nebo anděl s nebe kázal vám jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, buď proklet!“ (List sv. apoštola Pavla Galaťanům 1:8)
http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/obedience6.jpg
 
„Neboť já jsem přijal od Pána to, co jsem vám též odevzal.“ (I Kor. 11:23)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍRA A TRADICE
 
Pravdy naší víry byly i Ježíšem samotným obdrženy jako tradice neboli odkaz od Jeho Otce.
 
Ježíš jim odpověděl: „Moje učení není ode mne, nýbrž od Toho, který mě poslal.“ – Jan 7:16
 
„Vpravdě, pravdě pravím vám: Nemůže Syn činiti něco sám ze sebe, nýbrž jen to, co vidí činiti Otce. Cokoli tedy činí On, to činí podobně i Syn. – Jan 5:19
 
„Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, nýbrž Otec, který mě poslal, ten mi přikázal, co mám mluviti a co hlásati.“ – Jan 12:49
 
Podobně Náš Pán předává Víru nám jako tradici skrze ty naše zákonné představené, kteří jsou poslušní Víry.
 
„Neboť slova, která jsi mně dal, dal jsem jim.“ – Jan 17:8
 
 
 
 
 
Mnozí katolíci však zapomínají, že katolická poslušnost je vztažená k Víře a Tradici, a myslí si, že poslušnost je absolutní a jediným opakem je neposlušnost:
Omyl z nedostatku – NEPOSLUŠNOST
Omyl z přemíry – FALEŠNÁ POSLUŠNOST
Omyl z nedostatku
NEPOSLUŠNOST
 
 
 
 
 
PRAVÁ POSLUŠNOST
 
Dle velkého teologa sv. Tomáše Akvinského je pravá poslušnost rovnováhou mezi dvěma omyly z nedostatku a z přemíry, jimiž je neposlušnost a falešná poslušnost (IIaIIae, Q104,5 ad 3). Dnes je tento druhý omyl obvyklý mezi katolíky, kteří, když se řídí příkazy odchylujícími se od Tradice, si myslí, že jsou poslušní.
Omyl z přemíry
FALEŠNÁ POSLUŠNOST
 
 
 
 
 
http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/obedience2.jpg
Hříchem našich prvních rodičů a původem všeho hříchu ve světě byl hřích NEPOSLUŠNOSTI.
 
 
http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/obedience1.jpg
Lidští představení se nemusí uposlechnout, jestliže jejich příkazy porušují Víru. Taková byla poslušnost mučedníků.
 
Bůh se vždy musí uposlechnout bez ohledu na to, co po nás může žádat. Taková byla poslušnost patriarchy Abraháma.
http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/obedience3.jpg
Přehnaná horlivost dokonce i u poslušnosti, je-li nerozvážná, jistě povede k velkému pádu.
 
 
Omyl z nedostatku
Mé vlastní svědomí je mou absolutní autoritou.
 
 
 
 
 
PRAVÁ POSLUŠNOST
 
Bůh skrze Svou katolickou Církev má absolutní autoritu nad mým svědomím
ALE
jako poslední možnost Bůh chtěl,  jestliže se Jeho hierarchie odchyluje od Jeho nauky, abych sám činil úsudek. Poslušnost k lidem má svá omezení – Galaťanům 1:8-9.
 
 
Omyl z přemíry
Církevní hierarchie je absolutní autoritou. Poslušnost nemá žádná omezení.
 
 
 
 
Omyl z nedostatku
Papež nade mnou nemá žádnou autoritu.
 
 
PRAVÁ POSLUŠNOST
 
Papež, jako náměstek Kristův, má Kristem danou přímou autoritu nad celou Církví
ALE
není neomylný ve všem, co říká nebo dělá.
Omyl z přemíry
Papež je neomylný ve všem, co říká a dělá.
 
Omyl z nedostatku
„Představeným“ nejsme povinnováni žádnou úctou.
 
 
PRAVÁ POSLUŠNOST
 
Zákonní představení se mají ctít jako zástupci Kristovi
ALE
jestliže se vážně odchýlí od katolické Víry, mohu je dokonce i veřejně kárat – Galaťanům 2:11-14.
Omyl z přemíry
Nesmím nikdy kritizovat žádného představeného za žádných okolností.
 
Omyl z nedostatku
Nebudu poslouchat lidi, i když si činí nároky být služebníky Božími, ať už to jsou biskupové nebo kněží.
 
PRAVÁ POSLUŠNOST
 
S radostí uposlechnu ustanovené sluhy Boží, legitimní biskupy nebo kněze
ALE
ne, když vím, že vedou lidi pryč od Boha.
 
Omyl z přemíry
Uposlechnu biskupy nebo kněze, i když nejsou poslušní Boha tím, že opouštějí Tradici.
 
Omyl z nedostatku
Protestuji proti církevním vůdcům, kteří si nárokují mít autoritu.
 
PRAVÁ POSLUŠNOST
 
Vždy budu respektovat círekvní autority jako takové – Jan 18:23; Skutky 23:5,
ALE
nesmím se řídit církevními vůdci, kteří porušují tradice Víry.
Omyl z přemíry
Kdokoliv, kdo protestuje proti čemukoliv, co nějaký oficiální církevní představitel dělá nebo říká, je protestant.
Omyl z nedostatku
Círekvní tresty, jako je exkomunikace nebo suspenze, jsou bezvýznamné.
 
PRAVÁ POSLUŠNOST
 
Církevní tresty jsou strašlivými nástroji Božího práva, když jsou oprávněné
ALE
když nemají opodstatnění, nejsou platné – starý Kodex kanonického práva, kán. 2242; nový Kodex kanonického práva, kán. 1321.
Omyl z přemíry
Dokonce i nespravedlivé nebo nepatřičné suspenze nebo exkomunikace jsou právně zavazující.
 
Omyl z nedostatku
Nebudu navštěvovat žádnou katolickou mši.
 
PRAVÁ POSLUŠNOST
 
Musím navštěvovat katolickou mši
ALE
nemám povinnost navštěvovat Novus Ordo mši, protože ničí katolickou Víru.
Omyl z přemíry
Budu navštěvovat dokonce i protestantizovanou mši, jestliže mi to moji představení řeknou.
Nerozumní Galaťané, kdo vás očaroval, abyste neposlouchali pravdy? … Kdo vás zastavil, že pravdu (již) neposloucháte? – Galaťanům 3:1, 5:7
POSLOUCHATI SLUŠÍ VÍCE BOHA NEŽ LIDÍ. Skutky 5:29
 
A neexistuje žádný důvod, proč ti, kteří poslouchají spíše Boha než lidi, by měli být obviňováni z odmítání poslušnosti; protože, je-li vůle vládců protikladná vůli a zákonům Božím, překračují tito vůdci hranice své vlastní moci a překrucují spravedlnost, a ani pak nemůže být platná jejich autorita, která, když zde není spravedlnost, je neplatná. – Lev XIII., „Diuturnum Illud“
Satanův mistrovský tah je, že uspěl v tom, že zasel neposlušnost ke vší Tradici skrze poslušnost (tj. falešnou poslušnost). – arcibiskup Lefebvre
 
Ale cožpak obhajováním neposlušnosti vůči moderním oficiálním církevním představitelům v některých případech nepodporujeme anarchii a nepořádek v Církvi?
NE! Jsou to modernisté, kdo způsobuje anarchii a zmatení tím, že nejsou poslušní posvátných tradic.
KATOLICKÁ POSLUŠNOST MUSÍ VŽDY BÝT K VÍŘE.
Tak tomu bylo v době sv. Petra:
Tam, kde existuje bezprostřední nebezpečí pro víru, preláti musí být pokáráni, třebas i veřejně, svými podřízenými. Tak sv. Pavel, který byl podřízeným sv. Petra, jej veřejně pokáral. – Sv. Tomáš Akvinský, Komentář k listu sv. Pavla Galaťanům 2:14
Tak tomu bylo v době sv. Bellarmina:
Když Nejvyšší pontifik vynese trest exkomunikace, který je nespravedlivý nebo neplatný, nesmí být akceptován, aniž bychom si však nezachovali úctu, jíž jsme povinováni Svatému stolci. – Sv. Robert Bellarmin
Tak tomu musí být i dnes:
Veškerá disciplinární autorita, veškerá poslušnost vůči biskupovi, předem předpokládá čistou nauku Církve Svaté. Poslušnost vůči biskupovi se zakládá na úplné víře v nauku Církve Svaté. Jakmile církevní autorita uzná pluralismu v otázkách víry, ztratila právo nárokovat si poslušnost vůči svým kázeňským nařízením. – profesor Dietrich von Hildebrand, The Devastated Vineyard (Zpustošená vinice), Chicago 1973, str. 3-5
Poslušnost vůči zjevnému omylu je hříšná a závazek uposlechnout zaniká, jakmile je vám nařízeno udělat nějaké zlo. Pomáhat ničit Církev ve jménu „poslušnosti“ je také hříšné. Slepá poslušnost není a nikdy nebyla katolická (je to proto, že pravá poslušnost se nikdy nemůže dostat do konfliktu s Boží vůlí, konkrétně, že nemůže odporovat stálé nauce Církve).
Dějiny Církve nám dávají několik příkladů světců, kteří, aby zůstali věrní, odporovali církevním autoritám (a byli dokonce exkomunikováni), jež se mýlily. Tak sv. Godefroy z Amiens, sv. Hugo z Grenoblu a Guido Burgundský (který se později stal papežem Kalixtem II.), napsali papeži Paschalisovi II., který váhal ohledně „investitury“: „Pokud byste, čemuž absolutně nevěříme, zvolil jinou cestu a – Bůh chraň – odmítl potvrdit rozhodnutí o naší paternitě, donutil byste nás odvrátit se od poslušnosti vůči vám.“ (Bouix, Tract. De papa, T. II, str. 650).
Dozvídáme se, že sv. Atanáš musel „neuposlechnout“ papeže Liberia. Jeho zjevná „neposlušnost“ však nebyla skutečnou neposlušností, ale spíš pravou poslušností vůči Církvi a její stále nauce.
V Summě Theologické, Q. 33, Art 4, sv. Tomáš Akvinský objasňuje, že musíme napomínat dokonce i představeného, a říká:
„kde by hrozilo nebezpečí víře, poddaní by měli obvinit představené též veřejně. Proto i Pavel, který byl poddaným Petrovým, pro hrozící nebezpečí pohoršení ve víře, veřejně Petrovi vytýkal. A jak praví Glossa Augustinova, Gal. 2, "sám Petr dal příklad vyšším, aby nepovrhli napomenutím od posledních, kdyby snad v něčem opustili správnou stezku".
Poslušnými Církve a jejích oficiálních představitelů se stáváme pouze tehdy, když se stáváme poslušnými stálé nauky Církve, jak ji učilo Magisterium skrze věky. Jestliže to, co učí ustanovení Boží sluhové (biskup, kněz nebo papež) je v protikladu ke katolické nauce, pak se nemají uposlechnout, ale dokonce i pokárat (Tit. 1:10), protože již nehovoří jménem Církve, ale stávají se reprezentanty své vlastní novoty.
Překlad: D. Grof