neděle 13. května 2018

Komentář Eleison DLXV – „Zbožné“ sny – I (2018)


Komentář Eleison DLXV – „Zbožné“ sny – I (2018)
(565)
12. května 2018
„ZBOŽNÉ“ SNY – I
V červnu minulého roku sestavil jeden kolega ve Francii dobrý článek ohledně toho, zda by Bratrstvo sv. Pia X. mělo nebo nemělo získat od církevních autorit v Římě kanonický status, který by chránil zájmy Bratrstva. Vedení Bratrstva v Menzingenu ve Švýcarsku je samozřejmě přesvědčeno o získání takového statutu, a jestliže bude současný generální představený v červenci znovu zvolen na třetí funkční období, bude to cíl, o nějž bude Bratrstvo nadále usilovat. Je však méně samozřejmé, že by se o takový cíl usilovat mělo. Níže je na jednu stránku zestručněná osmistránková argumentace z Ocampo č. 127 z června 2017.
Stanoviskem článku je, že Bratrstvo se nikterak nesmí vydat pod všemocné církevní autority prodchnuté zásadami Francouzské revoluce, jak jsou vyjádřené v Druhém vatikánském koncilu, protože jsou to představení, kdo formují podřízené a nikoliv naopak. Arcibiskup Lefebvre založil Bratrstvo, aby vzdorovalo zradě katolické Víry ze strany Druhého vatikánského koncilu. Kdyby se Bratrstvo podvolilo konciliaristům, přidalo by se ke zrádcům Víry.
Církevními autoritami jsou diecézní biskupové a papež. Pokud jde o biskupy, ti jednoznačně nepřátelští vůči Bratrstvu mohou být méně nebezpeční, než ti, kteří mohou být přátelští, ale nechápou absolutní požadavky katolické Tradice, jež nejsou jen požadavky Bratrstva sv. Pia X. Pokud jde o papeže, jestliže jeho slova a činy budou ukazovat, že pracuje proti oné katolické Tradici, jíž je jeho povinností prosazovat, pak mají katolíci právo a povinnost se chránit před způsobem, jak zneužívá svou autoritu, i před svou vlastní vrozenou potřebou následovat a poslouchat katolickou autoritu. Koncilní papež teoreticky může slíbit zvláštní ochranu pro Tradici Bratrstva, ale v praxi musí kvůli svému vlastnímu přesvědčení usilovat o to, aby Bratrstvo uznalo koncil a opustilo Tradici. Vzhledem k jeho velké autoritě jakožto papeže prosazovat svou vůli, se mu Bratrstvo nesmí plést do cesty.
Zkušenost ukazuje, že tradicionalisté, kteří se znovu připojí ke koncilnímu Římu, mohou začít tím, že jsou jen zticha, pokud jde o omyly koncilu, obvykle však skončí tak, že tyto omyly přijmou. Jejich počáteční souhlas, že budou mlčet, je nakonec smrtící pro jejich vyznávání Víry. A přirozeným sestupným sklouzáváním od jednoho kompromisu k druhému mohou skončit dokonce i tak, že ztratí Víru. Byla to Víra, která přiměla arcibiskupa Lefebvra říct, že dokud se koncilní Řím nevrátí k nauce velkých antiliberálních papežských encyklik – což od jeho doby [Řím] neučinil a nechystá se učinit – je další dialog mezi Římany a tradicionalisty zbytečný, a – mohl dodat – pozitivně nebezpečný pro tuto Víru.
Onen článek také vypočítává osm námitek vůči jeho stanovisku, jež jsou zde předloženy psané kurzívou spolu s nejstručnějšími odpověďmi:
1 S osobní prelaturou Řím Bratrstvu nabízí zvláštní ochranu. Ochranu před diecézními biskupy možná, ale ne před papežovou vlastní nejvyšší autoritou v Církvi. 2 Požadavky Říma na dohodu se zmenšují. Jen proto, že úlevy k praktické spolupráci jsou účinnější, aby se dosáhlo podrobení katolíků, jak dobře věděli komunisti. 3 Bratrstvo trvá na tom, aby bylo Římem přijato takové, „jaké je“, tj. tradiční. Pro Římany to znamená: „takové, jaké bude, až vás praktická spolupráce přiměje vidět, jak milí jsme“. 4 Takže Bratrstvo bude nadále napadat omyly koncilu. Nic se nezmění. Řím si může dát na čas, aby trval na stále větších změnách. 5 Ale papež František má Bratrstvo rád! Jako velký zlý vlk malou červenou karkulku! 6 Bratrstvo je příliš ctnostné, aby se Římem nechalo oklamat. Pošetilá iluze! Sám arcibiskup byl nejprve oklamán Protokolem z 5. května 1988. 7 Několik tradičních komunit se znovu připojilo k Římu, aniž by ztratily pravou mši. Ale několik z nich začalo hájit hlavní omyly koncilu. 8 Papež František je jako osoba v omylu, ale jeho funkce je posvátná. Uznávání posvátnosti jeho funkce mě nemůže zavazovat následovat jeho osobní omyly, tj. zneužití jeho funkce. Pravá Víra je nad papežem.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof