sobota 28. dubna 2018

Salazarova diktatura lásky (1942)


Salazarova diktatura lásky (1942)
Mircea Eliade
Antonio Salazar
Antonio Salazar (28. dubna 1889 – 27. července 1970)
REX!: Následující článek je překladem předmluvy knihy „Salazar a revoluce v Portugalsku“ (Salazar si Revolutia din Portugalia, Bukurešť, Editura Gorjan, 1942), jíž napsal proslulý religionista, historik a filosof náboženství Mircea Eliade, který ve 40. letech 20. století pracoval na rumunském velvyslanectví v Lisabonu v Portugalsku. Článek otiskujeme v souvislosti s výročím narození Antonia Salazara.
***
Tato kniha politických dějin je napsána mužem, který se, správně řečeno, profesionálně nezabývá ani dějinami ani politikou. Zrodila se ze stavu zmatení a byla sepsána, aby odpověděla na otázku, na níž se autor neúnavně ptá posledních deset let: Je možná duchovní revoluce? Je revoluce historicky uskutečnitelná, provedená lidmi, kteří věří především v prvořadost duchovna? Dnešní Portugalsko, Salazarovo Portugalsko je asi jedinou zemí na světě, která se pokusila na takovou otázku odpovědět. Zkoumání jeho dějin je ještě poučnější v tom, že portugalský politický experiment – započatý s první liberální ústavou a občanskou válkou na počátku 19. století – je dnes ukončen. Salazar tím, že znovuzačlenil Portugalsko do linie jeho historického údělu, ukončuje katastrofální cyklus, který byl podněcován všemi vlivy a všemi ideologickými konflikty 19. století, jež obsahovaly latentní přípravu na revoluci a vyhlášení republiky, boje mezi stranami, politickou anarchii a nakonec kontrarevoluci z 28. května 1926 – ukončuje tento cyklus a začíná cyklus nový, orientovaný na zcela odlišné principy a potvrzený odlišnou tradicí. Salazarova morální a politická revoluce uspěla [viz zde a zde]; nejlepším důkazem je klid a plodnost dnešního Portugalska v porovnání s chaosem minulého režimu. Kdo by si nepamatoval refrén: „Encore une révolution au Portugal!“ [„Další revoluce v Portugalsku“] jímž před dvaceti lety končil jeden pařížský kuplet?
Moderní dějiny Portugalska se mi zdají zajímavé také z jiného pohledu. Jak bylo možné dojít ke křesťanské formě totalitarismu, v níž stát nekonfiskuje životy těch, kteří jej utvářejí, a lidská osoba (osoba, nikoliv jedinec) si uchovává všechna svá přirozená práva? Tolik se toho řeklo a napsalo o významu a limitech svobody – mně se však zdá, že dávná křesťanská formulace je nejblíž pravdě: „Miluj – a dělej, co chceš.“ (Sv. Augustin) Ale prvně láska. Láska ubezpečuje člověka o stavu milosti, v níž jsou hrubé pudy přinejmenším uspané. Bratrská láska očišťuje, a takto očištěný člověk může podle libosti uplatňovat všechny své svobody; nikdy nebudou ohrožovat pokoj jeho bližního ani poškozovat společnost. Svoboda, které předchází, a jež je sycena caritas, je optimální podmínkou, která pamatuje na zdokonalování člověka. Jak vzdálená je však tato křesťanská svoboda v lásce od rabelaisovské mravní zásady „Fais ce que tu voudras!“ [„Dělej, co chceš!“], která pobláznila tolik doktrinářských snílků 18. století!
Salazarovský stát, křesťanský a totalitní stát, je založen především na lásce. Toto tvrzení se v očích kompetentních osob může zdát nezodpovědným výkřikem laika. Ale není to nic jiného, než zredukování revoluce a reforem podniknutých Salazarem na jejich základní prvky. Protože, co znamená nahrazení jednotlivce („občana“) rodinou, neredukovatelným jádrem národa, a návrat korporace, pokládané za organický společenský kolektiv; a co to znamená říct: „Nezpochybňujeme národ ... žádný syn nikdy nechce být dítětem jiné matky“? Všechno to je jen obměnou téhož organického společenství lásky: lásky, která tvoří, sjednocuje a přikládá důležitost rodině. Tato organická a neredukovatelná jednota – a jako taková jediná věc, která může uplatňovat politická práva – začíná existovat pouze skrze akt lásky, se vším, co to s sebou nese: pokorou, obětí, odříkáním, tvořením. Celý Salazarův společenský a státní koncept se zakládá na rodině, a jako takový na lásce. Korporace, města a národ nejsou nic než složitější formy téže portugalské rodiny. „Sjednocený národ“ znamená pro portugalského diktátora společenství lásky a společenství údělu – což jsou termíny, které přesně definují rodinu.
Ve světle těchto vymezení může člověk pochopit zázrak, jehož Salazar dosáhl: totalitní a křesťanský stát založený nikoliv na úvahách, ale na živoucích skutečnostech jeho národa a jeho tradic. Tento výtvor je o to pozoruhodnější, že byl dosažen na konci politického vývoje, který byl agresivně protitradiční, protikřesťanský a vášnivě „poevropšťující“. Celé generace portugalské mládeže – některé z nich v dobré víře, jiné prostě ze snobství nebo duchovní vyprahlosti – se snažily odvést Portugalsko z jeho tradičního směřování a přeměnit jej na „evropskou zemi“. Tato kniha vypráví o historii těchto lidí a o výsledcích jejich úsilí. Když chtělo republikánské a demokratické Portugalsko „vstoupit“ do Evropy, mravní bída a organizační chaos dosáhli nemyslitelných rozměrů – a portugalské otázky si v evropských hlavních městech všímali [leda tak] v kupletech. Portugalsko sto let bojovalo, aby se stalo evropskou zemí, a vypůjčovalo si od pravice i levice a zvláště napodobovalo pařížské vzory. A prolilo se mnoho krve, aby se ukončil „strašák reakce“, jímž byla myšlena tradice, monarchie, křesťanství. A když liberální ideje zvítězily a Portugalsko se, alespoň podle ústavy, stalo zemí přesně jako jiné evropské země – jedinou odměnou byl refrén: „Encore une révolution au Portugal!“ [„Další revoluce v Portugalsku!“]
Evropa nezačala brát Portugalsko v úvahu až do dne, kdy se opět stalo samo sebou. Prestiž, jíž se tato atlantická země dnes v Evropě těší, je prostě úžasná, jestliže pomyslíme na její situaci před dvaceti lety. Zdá se, že „Evropa, může být uspokojivě asimilována pouze elitou; přesněji, pouze několik osobností si může dovolit asimilovat génia jedné nebo několika evropských kultur a přitom zůstat sami sebou a pokračovat vytvářet ducha svého lidu. (Co španělský génius znamenal pro Corneille, italský pro Ronsarda nebo Sa de Mirandu, anglický pro Voltaira a romantiky, řecko-latinský pro Götheho a německý pro anglosaské romantiky – jsou velmi dobře známá fakta.) Ale když se celé národy snaží (nebo jsou přinuceny) napodobovat jedno či druhé evropské zřízení – pak buď katastrofálně selžou, nebo vytvoří hybridní, slabé, typizované formy, které znamenají kromě jejich vlastní sterilizace také smrt „Evropy“.
Proto jsem přesvědčen, že jsem se příliš neodchýlil od problémů našeho národa a naší doby, když jsem předložil tuto knihu, která pojednává o nedávné historii země na druhém konci latinské kultury [v Evropě]. Když Salazar před deseti lety promlouval k portugalské mládeži, řekl: „Doba se stává čím dál tvrdší ... Říkám vám, že jste padlá generace, generace, která musí činit pokání...“ Velký konflikt dneška [tj. druhá světová válka], v němž je obětována zvláště mládež, činící pokání za hříchy tolika generací, které měly dobré úmysly, se omezuje na problém obnovy nebo zahynutí Evropy: té Evropy, která bere v potaz pouze ty země, které nezradily svůj úděl a nepotlačily svou historii. Salazar se pokusil zachránit Portugalsko skrze křesťanskou revoluci, tj. revoluci, která začíná s dobře udělanými malými věcmi – která však přirozeně končí znovuzačleněním člověka do organických jednotek a vesmírných rytmů.  Pokusil se – a uspěl. Tento historický pokus nás nutí – jako křesťany, jako latiníky a jako Evropany – přehodnotit celou řadu konceptů: tradice, národa, svobody atd.
Tato kniha se zakládá na pravdivých, a nakolik je možné, úplných informacích. Nechal jsem především mluvit fakta, ale ne jen fakta, která se zdála důležitá mně (ačkoliv to je také případ většiny historiků, i když to neříkají). Abych však vytvořil přístupnou knihu, dal jsem pryč vědecký aparát a spokojil se s tím, že jsem nakonec vydal seznam použité literatury pro každou kapitolu zvlášť. Možná později, bude-li potřeba, předložím rozšířené, erudovanější vydání.
Tato kniha by nepochybně měla méně nedostatků, kdybych mohl včas těžit z obdivuhodné práce Jesúse Pabóna La Revolución Portuguesa (Madrid, 1941). Bohužel, když se objevila Pabónova monografie, první kapitoly [mé knihy] již byly napsány.
Chtěl bych vyjádřit své poděkování hlavě Sekretariátu propagandy v Lisabonu, která mi dala k dispozici velké množství nedostupných děl, a také Antoniu Ferrovi, Dr. Tavaresovi d´Almeidovi, Dr. Manuelu Múriasovi, Pedrovi Correovi Marquezovi a Eduardu Freitasovi da Costovi, kteří mi byli nápomocni – publikacemi, dokumenty nebo osobními informacemi – při psaní této knihy.
Také děkuji ministrovi Victoru Căderovi, který četl rukopis knihy a navrhnul několik textových vylepšení.
M. E.
Lisabon, květen 1942
Překlad: D. Grof