středa 17. ledna 2018

Zrození ekumenické rady a mše v Itálii (2018)

 
Zrození ekumenické rady a mše v Itálii (2018)
Francesca de Villasmundo
V Itálii byl podniknut důležitý krok na ekumenické cestě: 5. prosince minulého roku byla v Itálii zrozena Světová rada křesťanských církví s cílem pokročit v dialogu mezi vírami ... a ekumenická mše.
Pro P. Cristiana Bettega, ředitele komise pro ekumenismus při Italské biskupské konferenci (IBK) je toto zrození:
Znamením ochoty pokračovat společně na cestě, na niž se církve v posledních letech vydaly, s úmyslem mít styčný a konzultační orgán, který by byl schopný intervenovat, jakožto křesťané, tak rychle a účinně, jak je to možné, ohledně aktuálních a naléhavých témat, a prosazovat společné iniciativy.
Tato nová ekumenická struktura byla spuštěna na ústředí IBK v přítomnosti zástupců katolické Církve, Arménské apoštolské církve, Koptské ortodoxní církve, Federace evangelických církví v Itálii (luteráni, baptisté, valdenští, metodisté a Armáda spásy), adventistů sedmého dne a anglikánů. Další krok v této „jednotě v rozmanitosti“ se dle prohlášení P. Bettega odehraje 12. února, kdy se zástupci setkají, aby stanovili „směrnice pro vnitřní použití týkající se způsobů konzultace, míst a frekvence setkání a členů, kteří se na nich budou účastnit“. A [prohlášení] dodává:
S vůlí ponechat dveře otevřené všem. Vlastně s jasným odhodláním zapojit do této cesty i druhé církve, které z rozličných důvodů ještě nejsou součástí této pracovní skupiny.
Mělo by se poukázat na to, že tato nová organizace, pracující na bázi křtu [tj. zahrnující ty, kteří jsou pokřtění] skrze tento pokračující křesťanský synkretismus, je produktem pracovní skupiny, která přišla s významným setkáním v Assisi na konci listopadu 2017, naplánovala jej a řídila, a na němž se setkaly různé křesťanské denominace, aby rozjímaly nad tím, jak každá církev interpretuje „společnou výzvu být vždy zušlechťováni, vždy vedeni jedním Evangeliem“.
Arcibiskup Ambrogio Spreafico, prezident Komise pro ekumenismus při IBK, chválil vytvoření tohoto multikonfesního orgánu, který má za cíl:
[Být] pokračujícím projektem dialogu, návrhů a iniciativ.
Jako křesťané chceme vydávat svědectví, že i v rozmanitosti, která nás stále odděluje, je možné pracovat společně. Proto nemůže nikdo tvrdit, že je jediným vlastníkem plné pravdy. To je základní princip; i když každý věří, že kráčí v pravdě, musí uznat v druhém přítomnost znaků, které nás spojují a jež mohou být vzájemným darem.
Moderní myšlení Msgr. Spreafica není ničím jiným, než opuštěním smyslu pravdy a principu bezrozpornosti. Prohlašuje – což je idea velmi drahá koncilní církvi – že všechna křesťanská náboženství jsou dobrá a chvályhodná, přičemž každé vlastní pravdu samu v sobě a je zdrojem pravdy, ale žádné z nich nemůže prohlašovat, že má plnou pravdu. To logicky znamená, že žádná z těchto křesťanských denominací nemá absolutní a neměnnou Pravdu. Navíc, jestliže jsou všechny pravdy pravé, pak žádná z nich není pravá!  Hlavním výsledkem tohoto koncilního ekumenismu je ten, že se kladou všechna falešná náboženství na stejnou úroveň jako pravé katolické náboženství, vytváří se kultura lhostejnosti a relativismu, popírají se dogmata a jistoty naší víry a tím se vedou duše k tiché apostazi. V praxi tento ekumenismus pracuje k interkomuniu a k popření dogmatu o transsubstanciaci.
Prezident Federace evangelických církví v Itálii, pastor Luca Maria Negro, spojil vytvoření této rady s 500. výročím protestantské reformace:
Jsem přesvědčen, že zásadní změna ve vztazích mezi církvemi nastala jako výsledek společných vzpomínkových oslav 500 let reformace. Tento „signál“ byl vydán oslavami v Lundu, jichž se účastnil papež František. Je to historická událost, ještě před několika lety nepředstavitelná. Nemyslitelné se událo.
Především však pastor Negro ohlásil 10. ledna na webu Federace zrození – které jistě nastane v únoru 2018 po výroční oslavě Týdne jednoty křesťanů – „dlouho očekávaného stálého konzultačního panelu křesťanských církví v Itálii, který dá dohromady „katolíky, protestanty a pravoslavné církve“, jako logické pokračování k vytvoření této nové Ekumenické rady křesťanských církví v Itálii.
V Itálii kolují zvěsti, že úkolem tohoto Panelu je finalizace nové ekumenické mše, která se připravuje ve Vatikánu...
Zdroj: Tradidi
Překlad: D. Grof