sobota 9. září 2017

Komentář Eleison DXXX – Přívětivý spojenec? II (2017)


Komentář Eleison DXXX – Přívětivý spojenec? II (2017)
(530)
9. září 2017
PŘÍVĚTIVÝ SPOJENEC? II
Když minulý rok biskup Athanasius Schneider z Astany z Kazachstánu v rozhovoru pro Adelante la Fe vyjádřil mnoho názorů ve shodě s katolickou Tradicí a s postoji zastávanými arcibiskupem Lefebvrem, tázal se tento „Komentář“ (498 ze 17. ledna 2017), zda je skutečným spojencem arcibiskupova Bratrstva. V červenci tohoto roku schválil zveřejnění článku vyjadřujícího jeho názory, které jsou dokonce ještě katoličtější a ještě více podporují Tradici. Jestliže ještě nebyl skutečným spojencem, stal se jím? Aby člověk na tuto otázku odpověděl, musí rozlišovat: subjektivně je jeho srdce na správném místě, protože chce spasit duše věrným uplatňováním neměnné Tradice, ale objektivně tam jeho myšlení ještě úplně není, protože si stále myslí, nebo říká, že si myslí, že původním úmyslem Druhého vatikánského koncilu nebylo vytvořit novou Církev. Ale, Vaše Excelence, Náš Pán řekl, že po ovoci poznáte je.
A tak mnohé z toho, co biskup Schneider o katolické Tradici říká tentokrát, je katolickou naukou a zcela pravou. Například (odstavec 6), že Tradice je kritériem, jímž se posuzuje veškerá pozdější nauka, a (8) v případě pochyb vyvstalých skrze dvojznačnost nebo novoty, má Tradice přednost. Existují dvojznačnosti a novoty Druhého vatikánského koncilu, které se střetávají s Tradicí (10) a „hermeneutika kontinuity“ k vyřešení tohoto střetu nedostačuje. Bohužel (19) padesát let nomenklatura (byrokracie komunistického stylu) v rámci Církve používala tyto dvojznačnosti Druhého vatikánského koncilu, aby překroutila původní úmysl koncilu, a aby vytvořila novou církev relativistického a protestantského typu. Dnes vrcholí (20) využívání koncilních objektivních dvojznačností a odchylek od Tradice, aby se zablokovala veškerá diskuze tak, že se prohlásí, že jsou „neomylné“. Ale toto „zneomylňování“ koncilu musí přestat (22) a ustoupit svobodné a otevřené teologické diskuzi, k níž (24) by mohlo kanonicky uznané FSSPX cenným způsobem přispět. Pravá nauka je sama skutečně pastorační, a sama je Boží vůlí ke spáse duší. Potud biskupův poslední článek.
Ale Vaše Excelence, co vás činí tak jistým, že původní úmysl koncilu nebyl vytvořit neoprotestantskou Novocírkev? Myslíte, že tyto dvojznačnosti nebyly úmyslné? Nečetl jste například, jak P. Schillebeeckx připustil, že byly nastraženy jako časované bomby, aby se odpálily po koncilu? Možná mohlo mnoho koncilních otců po koncilu jako Vilém II. říct: „Ich habe es nicht gewollt.“ To jsem nechtěl (první světovou válku). Určitě ne všichni však nechtěli Novocírkev, „mocní a vlivní“ ji chtěli. Nemůžete si myslet, že „nová církev“, jak ji sám nazýváte, vzešla z koncilu náhodou! Prostudujte si knihy o koncilu jako „Rýn se vlévá do Tibery“ od Ralpha Wiltgena. Koncil byl epickou bitvou a katolíci prohráli.
A jestliže je Novocírkev ovocem spiklenecké menšiny směřující k ní masu kardinálů, biskupů, kněží a laiků, kteří příliš sledují televizi a dostatečně se nemodlí, opravdu si myslíte, že „svobodná a otevřená teologická diskuze“ ten problém vyřeší? Půl roku před tím, než arcibiskup Lefebvre zemřel, řekl, že skutečným problémem u Druhého vatikánského koncilu, dokonce nebyly ani hlavní identifikovatelné omyly jako náboženská svoboda, kolegialita a ekumenismus, ale všeprostupující subjektivismus, který z katolické nauky vyprazdňuje všechnu její objektivní sílu a tím rozrušuje katolickou Církev. A otázkou dokonce ani není, zda to arcibiskup [skutečně] řekl, ale zda je to pravda. A je to velká pravda. Myšlení moderního člověka se zredukovalo na kaši z jeho vlastní viny a obzvláště z viny svobodného zednářství. Vaše Excelence, víte něco o svobodném zednářství, nebo si myslíte, jako se přimělo mnoho ubohých duší si myslet, že je to neškodná organizace dobrodinců, která je nespravedlivě očerňována?
Mezi lety 2009 a 2011 proběhlo půltuctu sezení „svobodné a otevřené teologické debaty“ mezi čtyřmi teology z Říma a čtyřmi z FSSPX (před jeho zradou na generální kapitule v roce 2012). Výsledek? Nic! Menzingen slíbil, že obsahy těchto rozhovorů budou zveřejněny. Stále čekáme. Aby potěšil Řím, chce někdo v rámci FSSPX zamést Tradici pod koberec!
Překlad: D. Grof