úterý 7. března 2017

Satan bude pronásledovat papežství (1921)

 
Satan bude pronásledovat papežství (1921)
P. Sylvester Berry
 
Poznámka překladatele: V roce 1921 P. Berry (1879-1954) publikoval komentáře ke Zjevení sv. Jana, přičemž okomentoval a rozebral každou pasáž této části Písma svatého. Níže následují výňatky komentující kapitolu 12.
***
Ve zmíněné kapitole [tj. kapitole 12 Zjevení sv. Jana] sv. Jan nastiňuje dějiny Církve od příchodu Antikrista do konce světa... V této kapitole nám ukazuje pravou povahu tohoto střetu. Bude to válka na život a na smrt mezi Církví a mocnostmi temnoty v konečné snaze Satana zničit Církev a zabránit tak univerzální vládě Krista na zemi.
Satan se nejprve pokusí zničit moc papežství a způsobit pád Církve skrze hereze, schizmata a pronásledování, která musí nepochybně následovat. Protože v tom neuspěje, napadne Církev z vnějšku. Za tím účelem pozvedne Antikrista a jeho proroka, aby vedl věřící do omylu a zničil ty, kteří zůstávají pevní.
...
Církev se vždy lopotí, aby rodila dítky do věčného života. Ve zde prorokovaných nešťastných dnech budou porodní trápení a bolesti mnohonásobně zvětšeny. V této pasáži je zjevná narážka na nějakého konkrétního syna Církve, jehož moc a vliv budou takové, že Satan bude usilovat o jeho zničení za každou cenu. Touto osobou nemůže být nikdo jiný než papež, který bude v těch dnech zvolen. Papežství bude napadeno všemi pekelnými mocnostmi. V důsledku toho Církev vytrpí velké zkoušky a soužení, aby zajistila nástupce na Petrově trůně.
Slova sv. Pavla Soluňanům [2 Sol 2:6-8] mohou být odkazem na papežství jakožto překážku přicházejícímu Antikristu: „Také co (ho) nyní zdržuje, aby se zjevil (teprve) svým časem, víte. Neboť skrytá bezbožnost (již) působí, jen je potřebí, aby ustoupil z cesty ten, kdo zdržuje. A pak se objeví onen bezbožník.“
...Sedm, číslo plnosti, naznačuje, že v tomto konečném boji k zabránění univerzální vlády Krista, budou proti Církvi sešikovány všechny druhy hříchu a omylu. Předehra k tomu může být vidět v omylech modernismu, který byl [papežem sv. Piem X.] správně označen za „snůšku všech herezí“. Číslo sedm je také příhodné, protože všechny hříchy jsou zahrnuty v sedmi hlavních hříších. Podobně všechny omyly, které postihují Církev, mohou být shrnuty v těchto sedmi omylech: judaismus, pohanství, arianismus, mohamedánství, protestantismus, racionalismus a ateismus.
Na nebi je vidět draka, který je zde symbolem Církve, království nebeského na zemi. To naznačuje, že první problémy oněch dní budou uvedeny do Církve odpadlými biskupy, kněžími a lidmi – hvězdami staženými dolů ocasem draka.
Ocas draka reprezentuje vychytralou přetvářku, s níž se mu podaří oklamat velký počet lidí a duchovních – jednu třetinu hvězd. Arianismus svedl mnoho biskupů, kněží a lidí. Předstíraná [protestantská] reformace 16. století získala ještě větší počty, nedá se to však srovnat s počty svedenými Satanem ve dnech Antikrista.
Drak stojí před ženou připraven pohltit její dítě, které má porodit. Jinak řečeno, pekelné mocnosti usilují všemi prostředky zničit papeže zvoleného v oněch dnech.
...Sotva byl nově zvolený papež korunován, když byl uzmut mučednictvím. „Tajemství nepravosti“ postupně se rozvíjející po staletí, nemůže být zcela naplněno, zatímco papežství přetrvává, ale nyní ten, kdo „zdržuje, je odstraněn z cesty“. Během mezivládí „se ukáže onen bezbožník“, ve svém běsnění proti Církvi.
Je otázkou historie, že nejkatastrofálnější období pro Církev byly doby, kdy byl papežský trůn uprázdněný, nebo kdy vzdoropapeži soupeřili s legitimní hlavou Církve. Tak tomu bude také v oněch zlých dnech, které přijdou.
Církev zbavená svého hlavního pastýře musí hledat útočiště v osamění, kde bude vedena samotným Bohem během oněch těžkých dnů... V oněch dnech Církev také najde útočiště a útěchu ve věrných duších, zvláště v odloučení řeholního života.
...Budou to dny velkého pronásledování, v němž bude Církev trpět všemi hrůzami dřívějších věků, podobně však bude korunována slávou nespočtu mučedníků.
...Ve víře a modlitbě svých dítek, a zvláště v rozjímavém životě řeholních řádů Církev nalezne útočiště útěchy, které Satan nenaruší.
 
Zdroj: P. Sylvester Berry, The Apocalypse of st. John, Columbus, Ohio, John W. Winterich, 1921, str. 120-124, 126-127
Překlad: D. Grof