pondělí 26. ledna 2015

Oběti krvavé dokazují, že se Bůh pokolení lidskému hned po hříchu zjevil (1903)


Oběti krvavé dokazují, že se Bůh pokolení lidskému hned po hříchu zjevil (1903)
Neděle třetí po Zjevení Páně
Obětuj dar, kterýž přikázal Mojžíš na svědectví jim. (Mat. 8, 4).
V zákoně starém byly přikázány samým Bohem lidu israelskému mnohé oběti. Oběti ty byly rozličného druhu dle způsobu, jak byly přinášeny, a dle účelu, za kterým byly nařízeny. Dle způsobu byly obzvláště oběti krvavé a nekrvavé; dle účelu byly oběti chvály, oběti díků, oběti prosebné a oběti smírné. Poněvadž bylo malomocenství nemoc hrozná, a poněvadž uzdravení z ní bylo velikým dobrodiním nebo milostí Boží, bylo přikázáno také těm, kdo se uzdravili, za uzdravení to přinésti Pánu Bohu oběť. Proto také přikázal Pán Ježíš malomocnému, jejž uzdravil, aby šel a obětoval předepsaný dar. Dar tento nebo oběť sestával ze dvou beránků a z jehněte, dále ze tří desetin mouky a z mírky oleje (Lev. 14, 10), což vše zvláštním předepsaným spůsobem obětováno býti mělo.
Jako předepsal Bůh sám zvláštní oběť za uzdravení z malomocenství, tak ustanovil také hned po hříchu prvotním zvláštní oběti za uzdravení od malomocenství jiného, totiž od hříchu. Hřích jest nemoc veliká, hrozná, nejhorší, která člověka stihnouti může. Uzdraví-li se z ní člověk, má za to býti také Pánu Bohu velice vděčným, a má také velmi rád užívati prostředku, který k vyléčení této nemoci ustanoven jest. Takovým prostředkem od prvého počátku lidstva byly oběti krvavé. Věnujme jim tudíž dnes svou pozornost; dokazují pravdu pro celé pokolení lidské velmi důležitou, totiž že se Bůh pokolení lidskému skutečně zjevil. Promluvím tedy o pravdě, že oběti krvavé dokazují, že se Bůh pokolení lidskému hned pohříchu zjevil.
1. Nelze popříti, že první člověk hned v ráji Boha ctil. Jest náboženství s povahou lidskou tak nerozlučně spojeno, že pokud člověk člověkem jest, má a musí míti náboženství. A s náboženstvím jest zase úcta Boží nerozlučně spojena tak, že kde jest náboženství, tam musí býti vnější, viditelný doklad úcty Boží. Vždyť náboženství jest poznání a ctění Boha. Proto jako náboženství nemůže býti bez učení o Bohu, tak také nemůže býti bez ctění Boha. Svou úctu Bohu dokazuje člověk spůsoby rozličnými. První rodiče ji dokazovali zajisté modlitbou. Tato modlitba náležela zajisté k té práci, kterou Bůh uložil prvním rodičům, když je postavil do ráje proto, aby ho ostříhali a vzdělávali.
2. Když pak první rodiče vyhnáni byli z ráje pro hřích, shledáváme také zvláštní důkaz ctění Boha na jejich synech. Písmo svaté výslovně připomíná, že Kain byl oráčem, Abel pak pastýřem ovcí, a že Kain obětoval z úrody zemské dary Hospodinu, Abel pak z prvorozených stáda svého a z tuku jejich; že dále vzhlédl Hospodin na Ábela a dary jeho, na Kaina pak a na dary jeho nevzhlédl. Známo také jest všem, že se proto rozhněval Kain a zabil bratra svého. (I. Mojž. 4.) – Tak shledáváme hned na počátku pokolení lidského, po hříchu, oběti, a to obilí a zvířata, čili oběti nekrvavé a krvavé.
Stopujeme-li pak dějiny zjevení Božího dále, potkáváme se velmi často s obětmi. Když Noe vyšel z korábu, v němž byl pro svou spravedlnost zachráněn i se svou rodinou, prvým jeho úkonem byla oběť. Abraham častěji Bohu obětoval oběti různé, ano Bůh chtěje zkusiti jeho oddanost a stálost, nařídil mu docela, aby obětoval svého syna Izáka; a když tento veliký patriarcha z lásky k Bohu chtěl opravdu obětovati toho, jenž mu byl nejmilejším, a když již vztahoval meč, aby oběť syna svého provedl, anděl Hospodinův zadržel jeho ruku, ale ukázal mu skopce vězícího za rohy mezi trním, kteréhož mu přikázal obětovati v oběť zápalnou místo syna svého. (I. Mojž. 22, 13). A jako přinášel oběti tento patriarcha, tak činili také jiní: Isák, Jakob i synové jejich a synové synů jejich.
V zákoně Mojžíšově pak bylo přikázáno množství různých obětí, a podrobně bylo předepsáno, jak se mají konati. Výslovně bylo přikázáno, že za hřích čili na odpuštění hříchů má býti přinášena oběť krvavá. Tak se Israelité také chovali a za oběti konané odpuštění nebo smíření s Bohem očekávali.
Tentýž náhled o obětích krvavých shledáváme také u národů pohanských. Ano národové pohanští přinášeli bohům svým v oběť krvavou nejen zvířata, nýbrž docela i lidi. Jestli se domnívali, že bohové se na ně hněvají, ihned přinášeli oběť, aby jich usmířili, a to mnohdy člověka velmi milého a vzácného. Když měli Řekové vyplouti z přístavu Aulidského proti Trojánům, bohyně Artemis uražena Agamemnonem zamezovala větru tak, že lodě nemohly vyplouti. Otázán byl věštec Kalchas, co mají činiti, aby mohli vyplouti; a ten řekl, že na usmíření bohyně Artemidy má býti obětována Ifigenie dcera Agamennova. Otec poslal pro dceru předstíraje, že ji chce zasnoubiti s Achilem; ale když se dostavila, měla býti obětována opravdu. Bohyně Artemis ji litovala, proto postavila na oltář místo ní lan, která byla obětována, Ifigenii pak zahalila oblakem a přenesla ji do Tauridy, kdež ji učinila svou kněžkou. – Zde oběť vyhlédnutá unikla skutečnému obětování, ale kolik tisíc, ano tisíců tisíc lidí bylo obětováno opravdu! Rozpomeňme se jen na Molocha, jehož hrozná ramena železná bývala rozpalována a do nichž byly kladeny nevinné dítky, aby jako oběť jeho zemřely! Jak veliký počet takovýchto obětí nevinných zemřel jen v Jerusalemě, kdež v údolí Gihon stála taková socha, které obětoval i kdysi nejmoudřejší král Šalomoun.
Tak nahlédneme-li do dějin posvátných nebo do dějin světských, pohanských, shledáváme oběti krvavé všude, u národů pohanských docela oběti lidské. A tito národové očekávali za prolití krve buď zvířecí nebo lidské odpuštění hříchů a smíření s Bohem nebo s bohy.
3. Jak mohli přijíti na tuto myšlenku? Že prolití krve samo o sobě odpuštění hříchů nepůsobí a působiti nemůže, o tom byli všichni lidé přesvědčeni; a přece takový účinek očekávali, proto oběti krvavé přinášeli. Že toto prolití krve samo o sobě hříchy nesmaže, neničí, jejich odpuštění nepůsobí, patrno z toho, že se neděje jenom při oběti, nýbrž často i jinde. Jak tedy mohli přijíti lidé k domněnce, že když při oběti prolejou krev, Bůh nebo bohové budou smířeni? Takováto důvěra nebo naděje předpokládá zaslíbení a to od Boha; neboť dojista základem naděje na odpuštění hříchů, které jedině může vykonati Bůh, předpokládá zaslíbení od Boha. Tak poznáváme, že národové prolévajíce obětní krev dokazovali, že oběti krvavé jako oběti smírné ustanovil Bůh sám; čili že Bůh zjevil pokolení lidskému, že, chce-li dosíci odpuštění hříchů, má přinášeti oběti krvavé.
Co takto takřka rozumem z obětí krvavých jako smírných uzavírati musíme, o tom nás zřetelně a výslovně poučuje Duch svatý v písmě svatém. Vždyť v knize Levitikus čteme takto: „Protože duše těla v krvi jest, a já dal jsem ji vám, abyste se jí očišťovali na oltáři za duše vaše, a krev aby byla za očištění duše.“ (17, 11). Z těchto slov poznáváme výslovný rozkaz Boží, že oběti krvavé jsou od Boha samého ustanoveny jako obětí smírné. Proto oběti tyto pro obranu pravdy, že se Bůh zjevoval pokolení lidskému hned po hříchu prvotním, jsou velmi důležité. Když je lidé obětovali, dokazovali, že důvěrně očekávají odpuštění hříchů; důvěrné očekávání odpuštění hříchů předpokládá Boží zaslíbení; a proto oběti krvavé jako oběti smírné dokazují pravdu zjevení Božího.
Jest pravda, že se u mnohých národů tyto oběti zvrhly, že lidé klesli až tak daleko, že obětovali bohům lidi; avšak i v tom nesmyslu a hříchu jest skryto důležité svědectví, že lidstvo žilo v tom přesvědčení, že Bůh lidí poučoval.
Proto kdykoliv slyšíme nebo čteme v písmě svatém starého zákona o obětech, zejména krvavých, pamatujme vždy na to veliké dobrodiní Boží, že Bůh pokolení lidského nikdy neopustil, nýbrž že když i hřešilo, svou otcovskou péči a ochranu mu věnoval, připravoval je na dobu lepší, a když tato doba přišla, přinesl oběť krvavou, smírnou, která stačila ku shlazení hříchů celého pokolení lidského; a že aby se tato oběť stále obnovovala, a dostalo se z ní ovoce všem lidem, ustanovil oběť krvavou, která bude přinášena až do skonání světa. Tato oběť jest nejsvětější oběť mše svaté; a proto ovocem dnešní úvahy budiž pevné předsevzetí, že budeme rádi a pilně choditi na mši svatou nejen v neděli a ve svátek, jak to jest přísnou povinností každého dospělého křesťana, nýbrž i dnů všedních. Ve starém zákoně bylo přikázáno, aby ten, kdo byl uzdraven z malomocenství, z vděčnosti na poděkování Bohu přinesl oběť; v novém zákoně oběť nejdražší, mše svatá působí uzdravení od malomocenství mnohem horšího, než jest ono tělesné, totiž působí odpuštění hříchů. Vždyť sněm Tridentský učí o mši svaté výslovně, že obětováním této oběti Bůh odpouští hříchy i veliké, dávaje nám ducha nebo milost pravého pokání; to jest touto obětí Nejsvětější nám Bůh dává milost, abychom buď hříchů litovali dokonale a vzbudili předsevzetí, že přijmeme svátost pokání, ve kterémž případě ihned nabýváme odpuštění hříchů; nebo vzbuzujeme aspoň lítost nedokonalou a přijímáme svátost pokání opravdu, ve kterémž případě nabýváme odpuštění hříchů tu, když nad námi pronáší kněz slova rozhřešení. Kdyby tato oběť Nejsvětější působila spůsobem viditelným ihned nebo za několik dní uzdravení tělesné z kterékoliv nemoci tělesné, jak by se k ní lidé hnali, jak by po ní toužili, ano, co by pro ni obětovali! A mše svatá působila by velmi často i ten účinek, jen kdybychom při ní byli přítomni nábožně. Ale jiný, mnohem vznešenější účinek, odpuštění hříchů, dle učení církve působí jistě. Proto choďme na mši svatou rádi a buďme při ní vždy přítomni nábožně. Nechť nám není nikdy cesta na mši svatou obtížná, nechť se nám nikdy nevkrádá ani ta myšlenka, že bychom mohli mši svátou zanedbati. Považujme mši svatou za to, co opravdu jest, za největší dobrodiní, které nám zanechal zde Kristus Pán. Tak o ní smýšlejme, tak se při ní chovejme, a pak i ona bude nás uzdravovati od malomocenství duševního, bude nám prostředkem k odpuštění hříchů a ku smíření s Bohem. Amen.
Zdroj: P. František Šulc, Knihovna sv. Vojtěcha, 1903, str. 132
Zpracoval: Jakub Albert