pátek 30. ledna 2015

Boží boj (2013)

 
Boží boj (2013)
Kázání z června 2013
P. René Miguel Trincado Cvjetkovic
 
Existoval Judský král jménem Jóšafat, který vládl s bázní Boží. Byl veleben pro mnohá svatá díla, Písmo svaté například říká, že „Vymýtil ze země zbytky modlářské prostituce, které přetrvaly vládu jeho otce Asy.“ (1. Královská 22:47)
Při jedné příležitosti bylo Judské království vážně ohroženo mocnou aliancí sousedních národů, jíž bylo lidsky nemožné porazit. Král Jóšafat byl velmi sklíčený a před celým svým lidem úpěnlivě prosil o Boží pomoc. Na konci jeho modlitby se vztyčil prorok Jachziel a řekl: „Všechen Judo a obyvatelé Jeruzaléma i ty, králi Jóšafate. Toto vám praví Hospodin: Nebojte se ani se nelekejte té ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží. Nebojte se ani se nelekejte. Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s vámi“ (2. Letopisů 20:15, 17) Král plný odvahy, důvěry v Boha a pohrdající čistě lidskými prostředky vytáhnul v čele své malé armády proti mocným nepřátelům a ti byli Božím dílem rozdrceni. Nebyl to jejich boj, ale Boží boj.
Kristův příkaz k boji
V dnešním Evangeliu na svátek Nejsvětější Trojice Náš Pán říká: „Jděte tedy, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého! A učte je zachovávati všecko, co jsem vám přikázal! A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“
Protože ďábel se vždy staví proti rozšiřování Božího království, dal nám Kristus těmito slovy skutečný příkaz k boji, k tomu, abychom šli a dobyli pro něj všechny lidi, což zahrnuje vytáhnout proti démonům a jejich lidským armádám. Proto je Církev žijících lidí nazývána „bojující“ a když sv. Eusebius komentuje toto Evangelium, říká, že Náš Pán z nás činí armádu Nebeského království a připravil nás na boj proti nepřátelům.
Sv. Jan Zlatoústý řekl, že Kristus přišel zahájit katolický boj a od počátku říkal, že boj, který musíme snést, je horší než jakákoliv válka. A sv. Jeroným o tomto Evangeliu říká, že Náš Pán, když slíbil, že bude s námi, svými stoupenci, do konce času, naznačuje, že vždy zvítězíme.
Jestliže se jedná o Boží boj a nikoliv o náš, neměli bychom hledat lidskou pomoc, abychom jej vybojovali, ale musíme zcela přilnout k víře. O čím méně pozemské podpory budeme usilovat – říká sv. Ambrož – tím více Boží pomoci nalezneme.
Druhý vatikánský koncil: ďáblův mír
Skoro po dvaceti stoletích boje a odporu Církve uprostřed těžkých bojů, přišel ďábel nakonec s mistrovským dílem, Druhým vatikánským koncilem, aby změnil Kristův dávný příkaz k boji: liberalismus, pokřtěný koncilem, ukončil boj – nakonec byl podepsán mír s ďáblem, světem a tělem.
Jestliže existuje právo nebýt katolíkem, svoboda náboženství a svědomí, jak ji hlásají zednáři a koncilní dokumenty, jestliže existuje spása mimo Církev, jestliže neexistuje peklo nebo je prázdné, jak tvrdí modernisté, proč chodit křtít a evangelizovat? Proč chodit do boje? Je lepší jít a hovořit o nápravě nedorozumění, které překážejí dosažení světového míru, o oné jednotě lidí nezaložené od Krista, tj. o novém řádu Církve pro heretiky, liberály a modernisty. Posvátný misionářský duch byl zničen koncilem a jeho místo si přisvojil ekumenický dialog, což není nic jiného než pokračování katastrofálního dialogu mezi Evou a hadem.
Poslední bašta je ničena zevnitř
Proti tomuto ďábelskému podvodu se postavil náš zakladatel arcibiskup Lefebvre, ale o 40 let později vidíme, že kongregace [FSSPX], která skvěle bojovala proti liberalismu, postupně opouští zákopy, postupně opouští boj a prosí koncilní sektu o drobky. Ztracená naděje v obrácení Říma Boží mocí, která se zdá nemožná pro ty, kteří již zcela nedůvěřují Bohu a zapomínají, že tento boj není bojem člověka, ale bojem Božím, hledá lidskou pomoc, cizoložné spojení s umírněnými liberály, pomoc některých „nových přátel v Římě“ (Cor Unum 101) a zamýšlí mírovou dohodu s nepřítelem, kterou biskup Fellay minulý rok [2012] skoro podepsal). Myslí na to, že bude v oficiálních strukturách a obnoví Církev. To vše je však jen strašlivá iluze a tato iluze oslabuje zbraně těch, kteří statečně bojovali za Krista: „Nevidíme v Bratrstvu příznaky ochabování ve vyznávání Víry?“, napsali tři biskupové generální radě FSSPX ve svém dopise ze 7. dubna minulého roku. Boj ztrácí na intenzitě, dialog je na vzestupu. Ale smiřovatel [konciliátor] končí „koncilně“.
Nepřišel jsem zavést pokoj, nýbrž meč
Proti těmto mírovým snům tak charakteristickým pro liberály, stojí Kristova věčná slova: „Nepřišel jsem zavést pokoj, nýbrž meč.“ (Mt 10:34, Lk 12:51) Jeden je pokojem tohoto světa, druhý je pokojem Kristovým. „Pokoj svůj vám zanechávám, pokoj svůj vám dávám; ne jako svět dává, já vám dávám. Nermuť se vaše srdce a nestrachuj se!“ (Jn 14:27)
Existuje dobrý pokoj a existuje špatný pokoj. A existuje dobré rozdělení a špatné rozdělení. Pokoj dle světa je jednota lidí pro dobré či zlé, pokoj Kristův je jednota, kterou sjednal krví na kříži, říká sv. Cyril, když cituje sv. Pavla, a dodává, že pokoj je špatný, když odděluje od Boží lásky. A sv. Jan Zlatoústý, když hovoří o dobrém meči či dobrém rozdělení, říká, že lékař, aby udržel pokoj těla, vyřezává to, co je nevyléčitelné.
Drazí věřící, satanův dým, liberalismus, vstoupil do tradice skrze trhlinu otevřenou zevnitř. Nyní tedy jde o hledání pokoje, který není z Krista. Pokud jde o nás, žijme a zemřeme v zákopech, protože tento boj není náš, ale Boží.
Bůh vyhlásil boj
Jde o Boží boj, a tedy jej vyhlásil Bůh. A vskutku sv. Ludvík Maria Grignion de Montfort ve svém „Pojednání o pravé zbožnosti“ učí, že „Bůh neučinil nebo neutvořil nic méně, než jediné nepřátelství – nesmiřitelné nepřátelství – které potrvá a bude růst až do konce, nepřátelství mezi Pannou Marií a ďáblem; mezi dětmi a pomocníky blahoslavené Panny a dětmi a následovníky Lucifera.“ A Bůh řekl: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její.“ (Gen. 3:15). Zde je vyhlášení války. Je to Bůh, kdo vyhlásil válku. Je to jeho válka, nikoliv naše. Naší povinností je bojovat, aniž bychom se snažili ukončit tuto válku. Nemáme žádné právo souhlasit s mírem. Nemám žádné právo se vzdát. Máme povinnost bojovat. „Vojáci bojují a Bůh dává vítězství,“ říkala sv. Johanka z Arku.
Proto by si žádný člověk neměl nárokovat uzavření příměří s liberály, nepřáteli Krista, nebo vyjednávat mírovou dohodu s ničiteli Církve ani přijímat pokoj vyhlášený těmi – kteří jako modernističtí heretici – jsou vojáky ďábla. Taková věc má své jméno: zrada. A hledat nebo být ochoten přijmout takový pokoj má také jméno: zrada.
Skrze přímluvu naší Matky, blahoslavené Panny Marie, nám Bůh zaručuje, že pokud půjdeme ve stopách všech mučedníků a všech světců, obdržíme z nebe pevnou bojovou rozhodnost bojovat až do konce, a milost zemřít spíš než bychom zradili.
Hospodin říká: „Nebojte se ani se nelekejte té ohromné přesily. Ten boj není váš, ale Boží.“
Zdroj: soukromý archív překladatele
Překlad: D. Grof