neděle 23. listopadu 2014

Komentář Eleison CCCLXXXIV – Čtyřicáté výročí (2014)


Komentář Eleison CCCLXXXIV – Čtyřicáté výročí (2014)
(384)
22. listopadu 2014
ČTYŘICÁTÉ VÝROČÍ
Včera bylo 40. výročí historické Deklarace arcibiskupa Marcela Lefebvra z 21. listopadu 1974  k důvodům, pro něž on, kněží a laikové, kteří jej následují, vystoupili proti naprosté změně katolické Církve a náboženství, jež byla způsobena v důsledku Druhého vatikánského koncilu. Deklarace je stejně svěží dnes, jako byla v den, kdy byla sepsána, protože skutečné katolické náboženství Boha je nezměnitelně pravé, zatímco koncilní náboženství člověka je rozhodně falešné a Řím okupuje víc než kdy jindy.
Deklarace se skládá z deseti stručných odstavců, což je celkem o něco méně než 50 řádek: 1) lpíme na katolickém Římu, věčném Římu. 2) Odmítáme koncilní Řím, neoprotestantský a neomodernistický. 3) Koncilní reforma ničí katolickou Církev a umenšuje naši katolickou Víru, 4) což ani anděl s nebe nemá právo učinit (Galatským 1,8). 5) Volíme si Tradici, odmítáme novoty. 6) Vše v Církvi se reformuje způsobem opačným k prastaré katolické nauce. 7) Koncilní reforma, pocházející z hereze a ústící v herezi, je pro katolíky nepřijatelná, takže 8) budeme pokračovat ve formování tradičních kněží. 9) A budeme lpět na katolické nauce a praxi všech časů, 10) přičemž jsme přesvědčeni, že skrze to zůstaneme skutečně věrnými katolíky.
Všimněte si nejprve jasného a ostrého rozlišení (1 a 2) mezi katolickým Římem a koncilním Římem. Je pravdivé říci, že koncilní Řím okupuje struktury katolického Říma, říct však, že koncilní církev proto není ničím jiným než katolickou Církví, je stejně pošetilé, jako říct, že kukačka je slavík, protože obývá slavičí hnízdo. (A říkat, že arcibiskup psal o koncilním a katolickém „Římu“ a ne o koncilní a katolické „Církvi“ znamená slovíčkařit.)
Jak však arcibiskup rozlišuje mezi koncilní kukačkou a katolickým slavíkem? S pomocí nauky! Konciliarismus je neoprotestantský a neomodernistický (2). Naše víra je umenšována (3) v protikladu ke katolické nauce (6). Konciliarismus je hereze (7). Lneme ke katolické nauce (9). A stručný souhrn výše nepředkládá všechny arcibiskupovy odkazy na nauku. Katolická nauka byla Polárkou jeho myšlení a jednání. Protože moderní člověk chce svobodu pro své myšlení a jednání, chce ve skutečnosti zredukovat své myšlení na nesmysly, načež nemá nauka nic víc než čistě dekorativní funkci. Už nemá na jednání člověka žádný vliv, kromě jedné katastrofální nauky, že nauka je nedůležitá. A tato katastrofální nauka má naprostý vliv. Proto je arcibiskup v rámci Bratrstva sv. Pia X., které založil, zredukován na o málo víc než jen dekorativního maskota.
Člověk má nutkání se zeptat, co je tím, co v Bratrstvu, v Církvi a ve světě obnoví vliv nauky, smysl pro realitu a lásku k pravdě? Určitě utrpení, nic menšího. Solženicyn učinil poznámku o tom, že bude potřeba „železná tyč“ událostí, aby se dokořán otevřel betonový plášť, který moderní člověk vystavěl kolem svého hříšného způsobu života. Opravdu, kéž se Bůh smiluje.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof