neděle 24. listopadu 2013

Prohlášení otců Faureho a Rioulta (2013)

 
Prohlášení otců Faureho a Rioulta (2013)
Odpor ve Francii
21. listopadu 2013
„Každý člověk, který něco dělá, má proti sobě ty, kteří by chtěli dělat totéž, ty, kteří dělají přesný opak a zvláště pak velkou armádu lidí, mnohem významnější, kteří nedělají nic.“ (J. Clarétie)
Nejprve několik informací k pochopení, že se situace (uvnitř FSSPX) dále zhoršuje. Pomaličku v určitých školách vidíme, že již lidé netolerují kritiku papeže Farntiška: „je potřeba vidět ty dobré věci“. Při hodině věrouky se dítě vkládá do hovoru: „Bylo mi řečeno, že dnešní biskupové a papež mají blízko k protestantům...“ Odpověď sestry: „soudíš biskupy a papeže, to dělat nemůžeš“.
Matka generální představená při návštěvě jednoho ze svých domů hovoří k děvčatům o „blahoslaveném“ Josém-Gabrielu Brocherovi, který je novou „blahořečenou osobou“ papeže Františka (14. září 2013). Jak přimějeme děti chápat, že Františkovi „svatí“ (Jan XXIII., Jan Pavel II.) nejsou světci?
V klášterech a priorátech čteme a cenzurujeme maily. Jistí představení jsou čím dál úsečnější a odmítají jakoukoliv diskuzi. Mnoho lidí ocenilo jasnou intervenci otce Rousseaua ohledně skandálního podvodu při ohlášení svatořečení internacionalistů Jan XXIII. a Jana Pavla II. Jeho pobouření bylo omluvitelné a normální. Generální dům však dal otci Rousseauovi na srozuměnou, že by neměl hovořit ve hněvu!
Menzingen se stahuje zpět pouze zdánlivě a pod tlakem.
V srpnu 2012 jmenoval biskup Fellay otce Pierra-Marie Berteho profesorem semináře ve Flavigny. Otec de Cacqueray (představený Francouzského distriktu FSSPX) tomu odporoval a dokazoval, že jestliže má tento kněz své kvality, má také liberální slabosti, které jej činí nezpůsobilým pro formování budoucích kněží. Menzingen na tyto námitky nedbal! Během jednoho roku tento profesor v semináři šířil skandální učení, jak o tom podalo zprávu několik otřesených seminaristů:  debaty o novém postoji k přijetí skupin Ecclesia Dei, rozjímání nad encyklikami Benedikta XVI. a nad texty Druhého vatikánského koncilu... Navíc tento profesor neváhal veřejně před seminaristy napadnout otce de Cacqueraye tím, že řekl, že je nepružný, striktní a neústupný. Jen kvůli společnému tlaku několika kněží a tváří v tvář rostoucímu skandálu biskup Fellay akceptoval jeho přeložení.
Dokonce i seminář v Econe navzdory poctivosti svého představeného (otce de Jorna) není ušetřen. Otec Quilton je profesorem morální filozofie: ospravedlňuje a bez jakéhokoliv problému aplikuje nový Kodex kanonického práva (1983). Byl také jmenován žalobcem v procesu s otcem Pinaudem: omluvil krádež privátní korespondence mezi kněžími Odporu, kterou provedli otec Wailliez a otec Thouvenot (Cíleně použili falešné emailové adresy na falešná jména k oklamání dalších kněží, aby získali informace o tom, kdo patří mezi 37 francouzských kněží FSSPX nespokojených se směřováním Menzingenu. – pozn. překl). Ještě závažnější je, že ve výčtu obvinění v procesu s otcem Pinaudem (jedním z kněží usvědčeným na základě zmíněné krádeže privátní korespondence z toho, že podepsal spolu s 37 dalšími francouzskými kněžími protestní dopis proti novému směřování FSSPX – pozn. překl.) otec Quilton o možné dohodě s Římem tvrdí: „Toto nebezpečí pro Víru, i kdyby bylo reálné, vás neopravňovalo podněcovat podřízené ke vzpouře.“ Otec Cadiet tvrdí, že [koncilní text] Dignitatis Humanae, chápe-li se ve správném omezení, není proti Tradici Církve...
Soudní tribunál ustanovený biskupem Fellayem, aby soudil otce Pinauda, jej odsoudil k suspenzi a divinis.. Otec Wuilloud (soudce) mu zakazuje sloužit dokonce i soukromou mši, zpovídat, kázat... Soudce obviňuje otce Pinauda, že se odvážil ve své poslední obhajobě napsat: „Už jen kvůli početným ústupkům, které Věroučná deklarace z 15. dubna 2012 učinila vůči Druhému vatikánskému koncilu a nepřijatelným koncilním reformám, vytváří nebezpečí pro Víru, které legitimizuje vzpouru, protože tato Věroučná deklarace není „minimalistický“ text, jak píše biskup Fellay v úvodníku Cor Unum č. 102.“
Nemylme se v tom, generální dům (Menzingen) se nezměnil, jen se přizpůsobil novým okolnostem. Nový duch se plynule šíří. Vnější zdání klame ty naivní a uklidňuje ty, kteří chtějí být uklidněni. Proto chápete, že je nutné přemýšlet o budoucnosti. Pokud úctyhodný a čestný generální představený nepřivede FSSPX zpět k zásadám svého zakladatele, musíme jednat.
Proto teď vydáváme tuto výzvu k věřícím: přemýšlíme o ustavení Odporu ve Francii ve strukturovanější podobě. Již máme čtyři možné projekty. Jestliže máte také vy projekty (kaple, motivované skupiny věřících, mladé lidi, kteří přemýšlí o tom, že by se oddali Bohu, školy), neváhejte nás s nimi obeznámit tím, že do 24. prosince 2013 napíšete Otci Oliveru Rioultovi – 18 avenue des Acacia – 59320 Sequedin.
V průběhu ledna 2014 provedeme vyhodnocení, navštívíme vás a bude-li to možné, učiníme nejlepší rozhodnutí o projektech. V této době zbabělosti a liknavosti je utrpení Našeho Pána Ježíše Krista naší útěchou. Kéž nám dobrota evangelia Boha, který nás miloval tolik, že dal svůj život za nás a aby se stal potravou v našem vyhnanství, pomáhá sloužit Mu horlivě a s vděkem.
S přáním dobré adventní doby a Svatých Vánoc,
Otcové J.M.Faure a O. Rioult
Zdroj: La Sapiniére  
Překlad: D. Grof