neděle 27. října 2013

Slovo bloggera 3 – Svátek Krista Krále (2013)Slovo bloggera 3 – Svátek Krista Krále (2013)
27. října 2013

Modlitba ke Kristu Králi
Pane Ježíši Kriste,
uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě.
Amen
***
Vážení čtenáři,
je to již dva roky, kdy byl ke cti a slávě Krista Krále zpřístupněn tento blog pod názvem REX!. Za tu dobu se stalo mnohé a jisté je jedno – doba, ve které žijeme, je všechno jen ne klidná. Stále více se jeví, že řešení, která Tradici umožňovala přežití doposud, nemusí nutně fungovat do budoucna. My všichni bychom proto měli být vnitřně připraveni reagovat na nové skutečnosti, které mohou kdykoliv nastat.
Situaci, která není snadná, odpovídají také některé změny na blogu. Původně byl zamýšlen tak, že jeho náplní budou takřka výlučně delší a náročnější katolické materiály. S ohledem na události, které se staly a dějí kolem FSSPX - donedávna neochvějné pevnosti Tradice - se však nejen mně v určitý moment zdálo, že je nutné přiblížit všem, kteří o to stojí, také články a aktuality, jež se tohoto tématu týkají. Jsem totiž přesvědčen o tom, že politika (sic) Menzingenu je bohužel zradou odkazu arcibiskupa Lefebvra a její neblahé plody se projeví na příštích generacích kněží i laiků.
Stejně jako minulý rok bych rád výslovně zdůraznil, že toto je blog nezávislý. Jeho nezávislost spočívá v tom, že na své aktivity od nikoho nedostává finanční prostředky, ani nemusí pragmaticky zastávat „linii“ nějakého vedení, nebo se podbízet z jiných důvodů. O jeho fungování či nefungování rozhoduje výlučně autor. V této souvislosti také považuji za nanejvýš nutné říci, že toto není blog biskupa Williamsona, ani jakýsi jeho fan club, i když chápu, že se podobné onálepkování může hodit, protože odvádí pozornost od obsahu toho, co se zde říká. Pro jistotu však připomínám, že jsem nikdy nevyznával a ani dnes nevyznávám nějaký kult neomylnosti Jeho Excelence. V každém případě však vnímám věroučné postoje biskupa Williamsona nejen po dobu od začátku krize v FSSPX, ale již od smrti arcibiskupa Lefebvra za nejkonzistentnější. V ostrém protikladu k tomu naopak stojí neustálé změny postojů biskupa Fellayho, přičemž jako důkaz pro toto tvrzení postačí shromáždit jeho výroky za poslední dva roky. Skutečnost ať posoudí čtenáři sami.
Ještě jedna věc je jistá. Nejsem neomylný a tudíž se nevyhnu chybám, nicméně se snažím bez postranních úmyslů dělat, co umím ve službě Kristu Králi, a budu tak činit i nadále.
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří zachovali REX!u přízeň, byť nutně nesdílejí všechny názory na blogu obsažené, a velmi si toho vážím. Ještě víc si vážím těch, kteří nepřestali samostatně a kriticky myslet, a nejvíce pak těch, kteří si k tomu zachovali elementární lidskou slušnost a blíženeckou lásku.
Kristus je Králem, ať se to komu líbí nebo ne. Kéž se všichni chováme jako jeho dobří poddaní, neboť jednoho dne bude také naším Soudcem.
Vive Christus Rex!
autor