úterý 1. října 2013

REX! - Rozhovor s J. E. biskupem Williamsonem (2013)

 
REX! - Rozhovor s J. E. biskupem Williamsonem (2013)
30. září 2013
Motto: Je cosi shnilého ve státě dánském. (Shakespeare, Hamlet)

Vaše Excelence, nechte mě Vám nejprve velice poděkovat za to, že jste mi umožnil zeptat se Vás na několik otázek, které mohou naše čtenáře zajímat.
REX!: Mnozí lidé chtějí znát Vaše názory na různé věci, zdá se mi však, že se Vás nikdo prvně nezeptá na prostou otázku: Jak se cítíte rok poté, co jste byl vyloučen z FSSPX? A můžete v souvislosti s tím říci našim čtenářům, jak nyní vypadá Váš obvyklý denní program?
bpW: Co se týče pocitů, neviním nikoho, že se mě neptá, jak se cítím. Jak by řekli Francouzi, v tom problém není. Problémem je globální apostaze!
Co se týče mé denní rutiny, pokud necestuji, žiji chvilku „pod svícnem“ v Londýně, starám se o sebe a jsem vcelku hodně zaměstnán psaním každotýdenních „Komentářů Eleison“ ve francouzštině a angličtině a pak prověřováním německých, italských a španělských překladů. „Komentáře“ mají mnoho oddaných překladatelů a Francouzku, která prověřuje moji francouzštinu!
REX!: Začal jsem tento rozhovor mottem, jak to činím obvykle. V tomto případě se mi zdálo docela vhodné začít se Shakespearem. Za prvé, vím, že máte tohoto velkého autora rád, za druhé, tento citát by také docela přesně charakterizoval současný stav Církve a světa. Co je dle Vašeho názoru shnilého v dnešní Církvi a světě nebo, když budu konkrétnější, co je základním kořenem této hniloby?
bpW: Základním kořenem této hniloby je to, že masa lidí žijících na zemi, stvořených Bohem a pro Boha, se od Něj odvrátila. Je to luciferovská celosvětová vzpoura proti našemu Stvořiteli a bude přísně potrestána, protože pouze přísný trest může ještě zastavit to, aby skoro všechny duše nesklouzly do pekla a zůstaly na živu. Bůh trestá ty, které miluje, jako jakýkoliv dobrý otec. Viz Žid XII, 7. Je to vzpoura, která narostla za staletí, ne-li tisíciletí, vedená skutečnými satanisty, kteří chtějí, aby každá jednotlivá duše padla do pekla.
REX!: Vy ve svých Komentářích Eleison či ve svých přednáškách příležitostně používáte termín „padesátismus“ [ve smyslu „syndrom padesátých let – pozn. překl.] pro popis typu katolického způsobu myšlení v 50. letech 20. století. Zdá se, že jej považujete za jeden z předchůdců toho, co se událo po Druhém vatikánském koncilu. Můžete to, prosím, vysvětlit?
bpW: „Padesátismus“, jak to nazývám, znamená onu formu katolicismu v padesátých letech, která si zachovávala mnohé ze zevnějšku pravé Církve, ale uvnitř byla zcela připravená jít s moderním světem v jeho apostazi. Vše, co bylo potřeba k tomu, aby se zevnějšek pravé Církve zhroutil, byli duchovní, kteří by tento kolaps zamaskovali jako „obnovu“ nebo „renovaci“ Církve, stejně jako se protestantismus maskoval jako „reforma“ nebo „reformace“.
REX!: Často jste obviňován, že jste rozbíječ jednoty; Odpor je obviňován, že je sektářský. Mně se však naopak zdá, že Menzingen si právě nyní nárokuje více jurisdikce, než kolik skutečně má. Můžete to, prosím, komentovat?
bpW: Jednota, která není jednotou v pravdě, bude jednotou ve lži. Jednota je v tomto ohledu vždy druhotná. Kolem čeho se jednota sjednocuje? Toť otázka. Porušil arcibiskup Lefebvre jednotu pravé Církve nebo ji prosazoval? Menzingen dnes, ať verbálně předstírá cokoliv, ve skutečnosti chce sjednotit Bratrstvo sv. Pia X. kolem politiky vrácení se ke konvenční Církvi, která je koncilní. Menzingen nemá naprosto žádnou autoritu prosazovat takový soulad s celosvětovou apostazí.
REX!: Jak to přijde, Vaše Excelence, že titíž lidé, kteří chápou, že odpor arcibiskupa Lefebvra vůči koncilním autoritám byl správný a hovoří o revoluci, nicméně vyžadují slepou poslušnost ke svým odsudkům vůči Odporu? Jistě chápu, že základním problémem je, čí postoj je ve skutečnosti v linii s postojem arcibiskupa. My všichni však víme, že arcibiskup podepsal Protokol v roce 1988, jen aby jej hned následující den odvolal. Biskup Fellay byl připraven podepsat dokonce ještě jeho horší verzi pod názvem Věroučná preambule...
bpW: Svou moudrostí, vírou, věrností, svatostí a osobním charismatem přitáhl v 70. a 80. letech arcibiskup k následování mnoho mladých mužů, kteří nikdy skutečně v plnosti nepochopili jeho důvody pro vzdorování koncilu a boje proti němu. Je to proto, že nikdy nepochopili, jak dalece moderní svět selhal. Proto dokud byl arcibiskup naživu, šikovali se za ním jako kachňata následující svou matku kachnu v rybníce. Ale během pár let, kdy již mezi nimi nebyl, začali upadat zpět do způsobů moderního světa (viz například příběh GREC). Je to proces zcela přirozený padlé lidské přirozenosti. Přesně totéž se stalo v diecézi Campos v Brazílii, když již biskup de Castro Mayer nebyl mezi svými kněžími, jen to tam nastalo rychleji.
Když zmiňujete „postoj“ arcibiskupa a velmi odlišný postoj biskupa Fellayho, správně se soustředíte na věci, které determinují, kde je pravá jednota a poslušnost a kde je falešná jednota a poslušnost. Je ostuda, že tolik dobrých kněží FSSPX a laiků zjevně nikdy nepochopili arcibiskupův boj nebo jeho „neposlušnost“. Taková je ale moc světa všude kolem nás rozptylovat a klamat duše.
REX!: Byl jste blízký arcibiskupu Lefebvrovi a předpokládám, že jste jej znal docela dobře. Jak myslíte, že by dnes hypoteticky věci vnímal? Ratzinger, který se stal papežem (jen aby po čase odešel do penze), pak nový papež František „bez čísla“ atd. A co si myslíte, že by řekl biskupu Fellaymu?
bpW: Pamatuji si, že arcibiskup nazval kardinála Ratzingera, jímž tehdy byl, „prohnaným podrazákem“, což byl velmi laskavý způsob, jak to vyjádřit. Arcibiskup by neměl o papeži Ratzingerovi žádné iluze. Pokud jde o papeže Františka, myslím si, že by ve zděšení pokrčil rameny. Zní to rozporuplně? „Co čekáte od koncilní Církve?,“ řekl by. Jsem si jistý, že k biskupu Fellaymu by – v soukromí! – hovořil velmi přísně. Myslím si, že dokonce i biskup Fellay by byl otřesen. Změnil by však biskup Fellay své způsoby, i když by býval nemusel? O tom pochybuji.
REX!: Vaše Excelence, někteří lidé říkají, většinou opovržlivě, že Vás zajímají rozličná spiknutí. Předem se tak předpokládá, že cokoliv, co k tomuto tématu řeknete, se musí brát se shovívavým úsměvem: „Konspirační pošuk, víte...“ Můžete nám, navzdory tomu, předložit svůj názor na možné spiknutí v rámci FSSPX? Církev byla infiltrována již dávno, proč by v nějaký moment nemělo být infiltrováno mnohem menší a slabší FSSPX? Myslíte, že na tom může být něco pravdivého? Jak by takové spiknutí fungovalo ve skutečnosti?
bpW: Co se týče spiknutí, mnoho lidí například spolkne absurdní konspirační teorii o 19 Arabech, kteří zvládli provést útoky z 11. září 2001, zatímco odmítnou hromadu důkazů skutečného spiknutí, konkrétně, že tyto útoky byly „inside job“ [termín pro zločin spáchaný vlastními lidmi – pozn. překl.]. Když národy světa chtějí dekadenci, zatímco předstírají, že ji nechtějí, existuje přehršel politiků, kteří předstírají, že jsou konzervativní, zatímco ve skutečnosti slouží revoluci. Proto takoví politici pracují v temnotě. Z tohoto důvodu se spiknutí stává normálním.
Pokud jde o spiknutí v rámci FSSPX, nikdy jsem nechtěl věřit, že kterýkoliv z mých kolegů by mohl být infiltrátorem nebo konspirátorem, ale když o tom přemýšlím, mohl bych jich několik jmenovat, protože to, co se stalo FSSPX odpovídá plodům konspirace. Biskup Fellay určitě rád pracuje v temnotě, protože nemá rád to, co nazývá „úniky informací“.
Avšak v mnoha případech včetně toho, kdy jde o pád FSSPX, si nemyslím, že je hlavním viníkem spiknutí. Hlavním viníkem není sirka, ale hromada suchého dříví, která jen čeká na podpálení. U FSSPX je onou hromadou příliš mnoho biskupů, kněží a laiků, kteří nemají dostatečně silnou víru, aby pochopili, o čem celé FSSPX bylo.
REX!: Politika Menzingenu je někdy popisována sloganem „plať, modli se, poslouchej“. Myslíte, že to sedí? A co si myslíte o ekonomické situaci FSSPX? Na jedné straně se utrácejí peníze na megalomanské účely jako je nový nadměrně veliký seminář v USA, na druhé straně se dary nepochybně zmenšují. Myslíte, že může přijít doba, kdy FSSPX skončí v bankrotu?
bpW: „Plať, modli se, poslouchej“ byl slogan připisovaný vůdcům Církve v 50. letech. To není katolické, protože Všemohoucí Bůh nechce ve svém nebi tupé a vlažné roboty. Vyvrhuje „padesátismus“ ze svých úst. Menzingen zřetelně upadl zpět do „padesátismu“.
Co se týká současných financí FSSPX, nemám tak či tak žádné spolehlivé informace. Američani však mají rčení „žádná nauka, žádné dolary“. Konvenční FSSPX se vzdává nauky. Bylo by pro něj proto normální ztratit dolary.
REX!: Co byste řekl někomu, kdo říká, že ve skutečnosti lze všechny současné spory vystopovat daleko nazpět, že jsou převážně osobní a nemají co do činění s principy, ačkoliv se to tak nyní prezentuje?
bpW: Při přednášce, kterou jsem přednesl na jaře v Irsku, mi bylo řečeno, že biskup Fellay půltuctukrát řekl, že problém biskupa Williamsona je čistě osobní problém, údajně osobní antagonismus. Je pravda, že shledávám vysoce nechutným, čeho se dopustil vůči FSSPX, problém však naprosto není osobní. Jde o problém Víry. Toto chce on skrýt tím, že předstírá, že je tento problém můj, osobní problém s ním nebo s kýmkoliv. Nesmysl! Můj problém s Menzingenem je ideologický a není to můj problém, ale problém Menzingenu. Stejně jako problém arcibiskupa Lefebvra s Novocírkví.
REX!: Slyšeli jsme o tom, že některým věřícím byly odepřeny svátosti v kaplích FSSPX jen kvůli jejich předešlé účasti na mši celebrované knězem Odporu. V České republice není situace tak dramatická jako v jiných zemích ve světě. Přesto jsme viděli Prohlášení českého priora vydané před několika měsíci se schválením tehdejšího představeného distriktu, které v jednom ze tří bodů (přičemž druhé dva jsou pro naše účely irelevantní) říká:
„Činnost biskupa Richarda Williamsona po jeho vyloučení z FSSPX se neustále více zaměřuje proti našemu Kněžskému bratrstvu, hovoří o nás jako o „Neobratrstvu“. Také se opět vrací k tematizaci svých revizionistických teorií, které vedou k relativizaci nacistických zločinů, což je nepřijatelné. Proto budou do budoucna všechny aktivity hlásící se k podpoře biskupa Williamsona považovány za našemu Kněžskému bratrstvu nepřátelské.“
Myslím si, že můžete sdílet názory, jaké chcete, v případě volné materie, ale nechci se Vás ptát na historické otázky kvůli národnímu zákonu, který je takřka identický s německým. Nicméně, okomentoval byste bod Prohlášení ohledně termínu „Novobratrstvo“? S tímto Prohlášením se několik z nás stalo nepřáteli doslova přes noc...
bpW: Stejně jako je to, co Druhý vatikánský koncil učinil z Církve, tak odlišné od pravé Církve, že je realistické hovořit o „Novocírkvi“, tak to, co učinil biskup Fellay a jeho spolupracovníci Bratrstvu sv. Pia X. je tak odlišné od toho, co arcibiskup Lefebvre založil, že se mi zdá zcela realistické hovořit o „Novobratrstvu“. Pád konvenční Církve po Druhém vatikánském koncilu a nedávno projevený pád FSSPX jsou zcela obdobné. Je to tatáž nemoc – láska k modernímu světu.
REX!: Existuje pravdivý příběh mladého muže z České republiky, který se zúčastnil poutě do Walsinghamu v Anglii. Když se vrátil zpět domů, český prior FSSPX mu položil jednoduchou, přesto překvapivou otázku: „Řekněte mi, na které straně stojíte? Jste s námi nebo s biskupem Williamsonem? Musíte se rozhodnout!“ V malé zemi, kde neexistuje mnoho jiných možností než navštěvovat mše FSSPX se tato otázka zdála dosti šokující. Prior mu dokonce řekl, že se tato záležitost bude muset řešit na vedení distriktu v Jaidhofu v Rakousku [Česká republika formálně patří do Rakouského distriktu]. Tento muž také pravidelně hrál na varhany během mší FSSPX. Byl požádán, aby s tím přestal kvůli výše zmíněnému. Můžete to komentovat?
bpW: Co čekáte? FSSPX se změnilo. Trvale a otevřeně jsem této změně odporoval. Podporovatelé této změny musí obhajovat svou změnu a tak napadají kohokoliv, kdo jí odporuje. Mnoho dobrých kněží bylo z tohoto důvodu vyhozeno z Novobratrstva a kteříkoliv laici, kteří je následují, jsou vystaveni tomu, že jim budou odepřeny svátosti. Existuje velice známé rčení: „Nikdo není tak sektářský, jako liberál.“
REX!: Nyní otázka značného zájmu pro mnohé. Změnilo se něco, co by Vás mohlo postrčit blíže vysvěcení biskupa nebo biskupů v blízké budoucnosti? Jste rozhodnutý nebo čekáte na Boží znamení?
bpW: Myslím si, že vysvěcení biskupa nebo biskupů k zajištění obrany Víry za současných okolností, jak jen lidé nejlépe mohou, je prostě jen otázkou času. Nevím kdy nebo kde, ale nemám v principu žádnou námitku, zvláště, když se stává nemyslitelným pro kteréhokoliv ze tří biskupů FSSPX vysvětit kandidáta, který by nevyhovoval koncilnímu profilu, jak říkají. V praxi čekám na Prozřetelnost, aby ukázala svou ruku, což si myslím, že učiní. Jde o Boží Církev. On jí opatruje!
REX!: V poslední době velmi debatované téma: Myslíte si, že přichází čas, kdy bude Rusko zasvěceno Neposkvrněnému Srdci, tj. čas, kdy se vše bude zdát takřka ztracené? Pokud ano, proč si to myslíte?
bpW: Jsem si jistý, že Rusko bude nakonec Neposkvrněnému Srdci zasvěceno, neřekl snad Náš Pán sestře Lucii v roce 1931, že bude? On však také řekl, že to bude pozdě, jinak řečeno, až se bude situace světa zdát zoufalá.
REX!: Je něco zvláštního, co byste rád řekl všem čtenářům v závěru tohoto rozhovoru?
bpW: Bděte a modlete se, bděte a modlete se, patnáct tajemství [růžence] každý den. A kéž Bůh hojně žehná každému čtenáři, který Jej chce uctívat, milovat a sloužit Mu.
Děkuji, Vaše Excelence, za Váš čas a za vše, co děláte. Kéž Vám Bůh žehná!
Rozhovor/překlad: D. Grof
Zdroj: REX!