pátek 24. května 2013

Nikoliv ohlašovat války, ale zabránit jim (2013)


Nikoliv ohlašovat války, ale zabránit jim (2013)
„Naše Paní nepřišla ohlašovat války, ale zabránit jim, my ale musíme jednat podle její rady, abychom se vyhnuli válce, smrti a zničení.“
Crusader č. 104, zima 2013
Tento článek se zakládá na rozhovorech poskytnutých P. Gabrielem Amorthem, známým exorcistou a jedním z nejznámějších kněží v Římě a ve Vatikánu, pro Fatima TV v Římě a The Fatima Crusader. Je svými kolegy exorcisty, kteří se k němu připojili v celosvětovém bratrstvu katolických exorcistů, velmi uznávaný. P. Amorth nyní z aktivní služby odešel do důchodu – je mu již přes 85 let – jeho myšlení je ale stále bystré a on vidí velký obraz toho, co se v Církvi děje a jedinečnou důležitost Fatimy pro vyřešení narůstající krize ve světě.
P. Gabriel Amorth
Fatima je jedinečná
Zjevení Naší Paní z Fatimy jsou v dějinách Církve naprosto jedinečná. Určitě mají výjimečnou náboženskou hodnotu, protože hlavní starostí Naší Paní je spása duší a to, jak je přivést zpět k Bohu.
Zjevení však také mají velký dopad a vliv na průběh historie lidstva.
Je pravdou, že Bůh je Tím, kdo řídí dějiny, stvořil však člověka svobodného, proto člověk může ovlivnit a měnit své vlastní dějiny.
Zjevení Naší Paní z Fatimy má tedy tento dvojí význam: náboženský a také dějinný, zvláště pokud jde o světový mír.
Zjevení se udála v roce 1917, takřka na konci první světové války. Naše Paní především ukázala malým dětem z Fatimy peklo; peklo, které by mohlo být na konci našeho života: buď je tam nebe, očistec nebo peklo, nic jiného! Musíme se tedy neustále soustředit na svůj konečný cíl, musíme se soustředit na Boha, jinak nebudeme schopni pochopit ani svůj vlastní život a jeho pravý smysl.
Naše Paní k nám hovořila, hovořila k nám – NIKOLIV, aby ohlašovala nové války – ale aby jim zabránila! Jestliže nasloucháme Jejím slovům: modlete se růženec, praktikujte pobožnost pěti prvních sobot k Jejímu Neposkvrněnému Srdci, pak nebude další válka. Jinak pokud neuslyší Její slova, pak za Pia XI. začne nová a horší válka!
Naše Paní žádala zasvěcení POUZE Ruska
Naše Paní žádala zasvěcení Ruska. Nemám teď čas to rozebírat, ale na tom trvám.
Sestra Lucie vždy říkala, že Naše Paní žádala zasvěcení Ruska a pouze Ruska.
Také žádala o zasvěcení světa, když se zjevila další velké a mladé portugalské světici Alexandrině Marii da Costa.
Tyto dvě věci jsou však oddělené. Naše Paní žádala zasvěcení Ruska při slavnostním a veřejném obřadu vykonaném papežem spolu se všemi katolickými biskupy světa. Detailně to upřesnil Ježíš, Který se stejně jako Naše Paní zjevoval Lucii, protože chtěl, aby bylo zasvěcení uznáno za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie, aby tak byla uctívána spolu s Jeho Nejsvětějším Srdcem. To jsou slova Našeho Pána!
Čas však plynul a zasvěcení nebylo provedeno, takže byl Náš Pán hluboce uražen.
Svou svobodnou vůlí můžeme ovlivnit mezinárodní události. Vše závisí na Bohu, ale Bůh nás stvořil svobodné a my můžeme ovlivňovat lidské události.
To je skutečnost! Vezměte si například, co se stalo francouzskému králi, který nevyhověl nařízení, které obdržel z nebe a skončil s useknutou hlavou!
Náš Pán se zjevil sestře Lucii a řekl jí:
„Provedou zasvěcení, ale bude pozdě!“
Mám mrazení v zádech, když si vzpomenu na ta slova: „bude pozdě!“, protože je na prvním místě naší vinou, že nastala druhá světová válka!
Horší je, že Naše Paní nařídila, aby bylo tajemství uvolněno v roce 1960.
A toho roku Rusko nepřestalo šířit své omyly ve světě! Oni bohužel neprovedli zasvěcení a tak Rusko ve skutečnosti šíří své omyly po celém světě!
Zasvěcení Ruska změní běh dějin
Obrácení Ruska bude vítězstvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, jež uzná celý svět! Proto chtěl Náš Pán, aby papež spolu se VŠEMI biskupy světa vykonal slavnostní a veřejné zasvěcení. Tímto způsobem celá Jeho Církev a celé křesťanstvo reprezentované biskupy zasvětí Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! Tato událost změní běh dějin!
Ano, v roce 1984 se papež celkem bázlivě pokusil na Svatopetrském náměstí zasvětit Rusko. Byl jsem tam, jen několik metrů od něj, protože jsem byl organizátorem této akce na Svatopetrském náměstí! Bylo to 25. března 1984 a papež nechal dovézt sochu Naší Paní z Fatimy přímo odtamtud. Je to ta socha, která obvykle stojí ve velkém výklenku sanktuária ve Fatimě. Pro tuto příležitost však chtěl sochu zde.
Klečel před touto sochou a pokusil se o zasvěcení, ale všude kolem něj byli nějací politici, kteří mu říkali: „nemůžete jmenovat Rusko, nemůžete!“. A on se zeptal: „Mohu jej jmenovat?“ A oni řekli: „Ne, ne, ne!“
Fatimské poselství je důležitější než kdy předtím
Naše Paní se však nezjevila, aby přinášela problémy, Ona přišla, aby problémům zabránila! Proroctví z Fatimy... ...povím vám, co si o nich myslím, a užiji k tomu slova pronesená papežem Benediktem XVI., když naposledy navštívil Fatimu:
„Kdokoliv si myslí, že prorocké poslání Fatimy je uzavřeno, klame sám sebe.“
Podívejte se na důležitost těchto zjevení! Podívejte se na škody a úpadek, který zakoušíme v Církvi jak ve víře, tak mravech!
Rád bych v tomto ohledu ocitoval papeže Pavla VI.:
„Myslelo se, že po Druhém vatikánském koncilu nastane obnova Církve, na místo toho však nastala pohroma! V Církvi satanův dým proniknul do Vatikánu!“
Oni věřili v obnovu Církve, byla to však pohroma, mezi klérem, v liturgii a také mezi věřícími, kteří ztratili víru a opustili své náboženství po milionech! To bylo následováno sekulárním myšlením a kulturou, proti níž chtěla Naše Paní bojovat za použití slov Našeho Pána a víry.
Pokoušejí se vybudovat společnost bez Boha
Racionalismus, věk osvícenství, ateistický komunismus – pro ně věda a rozum ospravedlňují vše a my již nepotřebujeme Boha! Podívejte na výsledky: rodina je napadena rozvody, přičemž Ježíš řekl: „co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ A co potraty? S miliony zavražděných nenarozených dětí každým rokem, přičemž Náš Pán v 5. přikázání řekl: „Nezabiješ!“. Podívejte se na pohromu, jíž dnes čelíme! Zjevení z Fatimy tedy pokračují, jejich konec však bude velkolepý. Naše Paní řekla:
„Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec Mně zasvětí Rusko a to bude obráceno a světu bude zaručeno jisté období míru.“
Zde je tedy skvělé zakončení zjevení z Fatimy.
Je však pravděpodobné, že před tímto finále lidstvo vytrpí nějaký druh Božího trestu kvůli jeho hříchům a chladným srdcím, nesměřujeme ale ke konci světa, jak říkají někteří blázni. Směřujeme k vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie a období míru. Mír však budeme mít pouze pokud budeme mít víru v Boha a pokud budeme poslušní Jeho slov.
Překlad: D. Grof