pátek 17. května 2013

Litanie ke svatému Michaelu Archandělovi


Litanie ke svatému Michaelu Archandělovi
 
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
 
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
 
Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
 
Svatý Michaeli, oroduj za nás.
Archanděli jména hlubokého smyslu,
Náčelníku andělských kůrů,
Vůdce nebeských zástupů,
Hlavo prvorozenců Božích,
Horlivče pro čest a slávu Boží,
Statečný bojovníku s plamenným mečem,
Statečný přemožiteli odbojné družiny,
Slavný vítězi nad Luciferem a jeho přívrženci,
Zářící hvězdo před trůnem Božím,
Anděli pokoje,
Anděli zaslíbené země,
Ochránce národa vyvoleného,
Obránce svaté Církve,
Zvěstovateli rozkazů Božích,
Obraze božské velebnosti,
Bedlivý sluho Páně,
Ochránce lidu před útoky zlého ducha,
Opatrovníku umírajících,
Průvodce duší k poslednímu soudu,
Vykonavateli soudů Božích,
Trojím zjevením proslavený,
Od věků v Církvi svaté vysoce ctěný,
Vyvolený patrone církevního spolku Tvého jména,
Vyvolený ochránce národa slovanského,
 
Abychom pravdy svatého náboženství proti útokům hájili, oroduj za nás.
Abychom se osvěty bezbožné chránili,
Abychom nevěreckému duchu času nehověli,
Abychom proti tělu, světu a ďáblu dobrý boj bojovali,
Abychom pod stráží andělskou na pravé cestě vytrvali,
Abychom se světlem Božího zjevení řídili,
Abychom Bohu v dobrých i zlých dnech věrnou lásku osvědčovali,
Abychom Boží i církevní přikázání ochotně plnili,
Abychom ke zvelebení Církve svaté modlitbou napomáhali,
Abychom smlouvu křtu svatého svědomitě zachovávali,
Abychom satana i všech skutků jeho a i každé jeho pýchy se odříkali,
Abychom v posledním boji nad úklady zlého ducha zvítězili,
Abychom u soudu Božího věrnými shledáni byli,
Abychom ve společnosti tvé Boha věčně chválili,
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
 
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
 
Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi.
 
Modleme se:
Přeslavný kníže nebeských vojsk, svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji a v hrozném zápasu, který podstupujeme s knížaty a mocnostmi, se správci tohoto světa a se zlými duchy. Pospěš na pomoc lidem, které Bůh jako nesmrtelné stvořil, k obrazu svému učinil a za drahou cenu z otroctví ďáblova vysvobodil.
Amen.
 
Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi ve své podivné dobrotě a milosrdenství k všeobecnému spasení lidskému vyvolil slavného archanděla Michaela za knížete Církve; prosíme Tě, učiň nás schopnými, abychom jeho dobročinnou ochranou ode všech svých nepřátel byli vysvobozeni, aby se žádný z nich neodvážil nás v hodině naší smrti znepokojovat, nýbrž aby se nám dostalo té milosti, abychom od něho samého k Tvé vznešené božské Velebnosti přivedeni byli. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.