čtvrtek 20. října 2011

20 let od smrti arcibiskupa Lefebvra (2011)


20 let od smrti arcibiskupa Lefebvra
Projevy úcty ke katolickému biskupovi
Úmrtí v den, kdy vše začíná
Před dvaceti lety, v pondělí během Svatého týdne, dne 25. března 1991 na svátek Zvěstování Panně Marii byl zakladatel Bratrstva sv. Pia X. povolán k Bohu. Ve čtvrtek 28. března 1991 publikoval Gazette ve švýcarském Martigny jako poctu arcibiskupu Lefebvrovi tento článek, jehož autorem je pan Rene Berthod, který je dnes otcem jednoho z kněží Bratrstva.
Existuje 365 dní, kdy můžete umřít. Žádný z nich však není podobný jinému a pro křesťana platí, že každý z nich je zvláštním svátkem: slaví se nějaká událost v životě Církve nebo jde o oslavu jednoho z dětí Církve posvěceného zde na zemi milostí.
I když nic není ponecháno náhodě, potřebujeme shody okolností, aby nám to bylo zřejmé.
Arcibiskup Marcel Lefebvre, zakladatel Kněžského bratrstva sv. Pia X., zemřel ráno 25. března. Letošní první den Svatého týdne je také jedním z největších svátků liturgického roku, Zvěstováním Panně Marii, dnem, kdy skrze Mariino fiat přichází Vtělení. Přesně v tento den počíná na zemi Boží dílo spásy.
Těší mě, když vím, že arcibiskup z Écône, ono znamení odporu, pokud zde v Církvi této doby nějaké bylo – napadaný, odmítaný, zavrhovaný a exkomunikovaný – který silou své výřečnosti a nekompromisností svého chování učinil tyto útoky stejně tak marné, jako směšné – se setkal se svým Soudcem dne 25. března. [...]
Jednoho dne bude historicky nezbytné vysvětlit, jak bylo možné, že nejušlechtilejší, nejstatečnější, nejvěrnější, nejkatoličtější z biskupů latinské Církve zemřel v exkomunikaci.
Ale jednoho dne také vysvětlíme, že arcibiskup Lefebvre byl exkomunikován z Církve Assisi, která již nebyla neposkvrněnou Nevěstou Božího Slova.
Díky, Vaše Excelence!
Úvodník P. Benoita de Jorna, tehdejšího představeného Francouzského distriktu, publikovaný v časopise Fideliter (září-říjen 1995) při příležitosti 25. výročí založení Bratrstva sv. Pia X.
V těchto dnech, kdy slavíme 25. výročí založení Kněžského bratrstva sv. Pia X., se mé myšlenky obracejí k velké postavě arcibiskupa Lefebvra. Těchto 25 let patří, hned po Bohu, určitě právě tomuto arcibiskupovi. Chci vám vyjádřit svůj vděk.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE, že jste byl během Druhého vatikánského koncilu jádrem odporu vůči ničivým novotám.  
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE, že jste svou autoritou hned na počátku podpořil katolíky, kteří bojovali proti progresivismu, zvláště ty z Cite Catholique (1), líhně budoucího tradicionalistického odporu.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE, že jste rezignoval na funkci generálního představeného Otců Sv. Ducha, abyste před Církví nemusel strpět opuštění podstaty řeholního života.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE, že jste v době krize kněžských povolání přivítal mladé lidi ochotné dát se Bohu a odsunul jste stranou svůj pokojný odpočinek, abyste je vedl a podporoval.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE, že jste v roce 1969 opustil poklidných důchod a ve svých 65 letech jste založil kněžské bratrstvo uprostřed naukové, mravní a liturgické katastrofy.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE, že jste při zveřejnění nové mše jasně rozpoznal nesmírnou zkázu, kterou by tato mše mohla zapříčinit a odmítl jste ji jakýmkoliv způsobem tolerovat.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE za to, že jste založil Écône, seminář tradičního kněžství, tradiční mše, tradiční nauky, seminář naděje na obnovu Církve.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE, že jste roky jezdil po světě, kázal, biřmoval, otevíral semináře, prioráty a školy a podporoval kněžský, řeholní a křesťanský život.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE za vaše prohlášení z 21. listopadu 1974, které v dějinách Církve zůstane pomníkem.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE, že jste pro kralování Krista snášel odpor, očerňování, útoky, zrady a nakonec zavržení během let 1974, 1975 a 1976.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE za to, že jste se pokusil o vše, co bylo možné, abyste přivedl koncilní Řím ke katolické pravdě a dále díky za vaší prozíravost, která nás zachránila před jeho sevřením dřív, než bylo příliš pozdě.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE za to, že jste na konci své pouti nechtěl kněze a věřící zanechat jako sirotky a za to, že jste nám dal katolické biskupy navzdory všem nebezpečím.
DĚKUJEME VÁM, VAŠE EXCELENCE za těchto 25 let a díky vám za roky, které přijdou a budou existovat kvůli vaší vizi, vaší odvaze a zvláště kvůli vaší nesmírné lásce k Ježíši Kristu.

(1)     Tradičně katolická organizace založená v roce 1946 Jeanem Oussetem, autorem knihy Akce: Příručka pro obnovu křesťanstva.
Zdroj: SSPX USA
Překlad: D. Grof