neděle 21. září 2014

Platnost svěcení arcibiskupa Lefebvra (2014)

Platnost svěcení arcibiskupa Lefebvra (2014)
 

Tato neděle (21. září) představuje 85. výročí dne, kdy byl mladý Marcel Lefebvre vysvěcen na kněze, zatímco tento čtvrtek (18. září) byl 67. výročím dne, kdy byl konsekrován biskupem.
Jak jsou si mnozí z vás vědomi, jeho svěcení bylo během let bohužel předmětem mnohé nesprávné spekulace, pochyb a kontroverzí. Někteří lidé prohlašují, že jeho svěcení a konsekrace byly „neplatné“, protože osoba, která je prováděla, kardinál Liénart, byl (údajně) zednářem pokoušejícím se infiltrovat Církev a protože byl zednářem s nepřátelskými záměry, nemohl rozhodně zamýšlet vysvětit Marcela Lefebvra či kohokoliv jiného, což znamená, že arcibiskup Lefebvre nikdy nebyl legitimním knězem.
Již jsem se k tomu stručně vyjádřil dříve, ale považuji za nutné věnovat objasnění tohoto šílenství celý článek.
Za prvé, stojí za zmínku, že většina zastánců této teorie nemá ráda arcibiskupa Lefebvra; většina stoupenců této teorie jsou dogmatičtí sedesvakantisté, kteří si u arcibiskupa jaksi chtějí „přihřát polívčičku“. Jejich silné opovržení (ne-li přímo nenávist) vůči němu může být připsána z větší části faktu, že nebyl sedesvakantistou. Protože tito sedesvakantisté, o nichž hovořím, nemohou vystát tohoto člověka hlásajícího [ohledně papeže] heslo „uznávej a vzdoruj“, který je tradicionalisty zpodobňován jako hrdina, zacházejí do krajnosti, aby pošpinili jeho obraz.
Jedním z nejotevřenějších kritiků arcibiskupa a [původního] FSSPX je Hutton Gibson, otec celebrity Mela Gibsona, který je tradičním katolíkem. Hutton je jedním z lidí, o nichž říkám, že nemohou vystát arcibiskupa a stejně jako jiní používá onen absurdní argument proti platnosti jeho svěcení, aby přesvědčil lidi, aby se od arcibiskupa a Bratrstva sv. Pia X. distancovali. Používá jej, aby přiživoval svou vlastní nenávist k němu a odhodlání poškodit jeho reputaci. Huttonova nenávist k arcibiskupovi je zcela zjevná při čtení jeho knihy The Enemy is Still Here (Nepřítel je stále zde), v níž nejen tvrdí, že arcibiskup nebyl platným knězem, ale jde tak daleko, že jej obviňuje ze „zednářských styků“, přičemž však dokonce připouští, že není schopen poskytnout pro to jakýkoliv důkaz. Jde o neskutečně skandální knihu, které bychom se měli vyhnout.
Problémem této teorie o arcibiskupově „neplatném“ svěcení, kterou zastává Hutton a jiní je, že je v rozporu s logikou i naukou Církve.
Za prvé nikdy nebylo prokázáno, že kardinál Liénart byl zednářem. A i kdyby byl, znamenalo by to, že nemohl mít patřičnou intenci a tudíž byly všechny jím udělené svátosti neplatné? Odpověď je ne.
Toto o tom říká sv. Tomáš Akvinský:
Ve slovech vyslovených (udělovatelem) je vyjádřena intence Církve; a to postačuje pro platnost svátosti KROMĚ TOHO, KDY JE ze strany udělovatele VNĚJŠKOVĚ VYJÁDŘEN OPAK.
Papež Lev XIII. to opakuje:
Co se týká smýšlení nebo úmyslu, jelikož je to samo o sobě něčím vnitřním, Církev to neposuzuje; ale nakolik se zjevně projevuje, musí to posoudit. Když osoba, aby uskutečnila a udělila svátost skutečně a správně užila náležitou materii a formu, předpokládá se právě z tohoto důvodu, že zamýšlela činit, co Církev činí. Na této zásadě je pevně postavena nauka, která považuje za pravou svátost i tu, jež byla udělena heretikem nebo nepokřtěným člověkem, pokud byla udělena v katolickém obřadu.
Jinak řečeno, intence Církve je vyjádřena, když vykonavatel vysloví náležitá slova a POUZE když se vnějškově vyjádří jinak, stává se platnost jeho svátostí pochybnou.
Navíc, i kdyby hypoteticky řečeno, Liénart byl zednářem a opravdu odepřel náležitou intenci, což by znamenalo, že [kněžské] svěcení v roce 1929 bylo neplatné, arcibiskup Lefebvre by se nezpochybnitelně stal knězem v roce 1947. Toto o tom v roce 1992 napsal biskup Williamson:
Ale opět, za čtvrté, předpokládejme, že Liénart byl zednářem a předpokládejme, že úmyslně zneplatnil svěcení, která uděloval Marcelu Lefebvrovi. Antilefebvristé ještě nevyhráli, protože, jak zcela správně argumentuje Michael Davies, Marcel Lefebvre by se přesto stal biskupem a knězem v roce 1947 rukama jednoho či obou biskupů spolusvětících jej tehdy s kardinálem Liénartem: stal by se biskupem, protože stačí, aby ze tří biskupů vykonávajících obřad konsekrace jeden jediný měl správnou intenci, aby byla svátost platná, a pravděpodobnost, že by všichni tři tajně odepřeli svou intenci, je prostě astronomicky vysoká. Stal by se knězem, protože jelikož větší obsahuje menší, tak i biskupství obsahuje kněžství.
Jeho Excelence má pravdu, pouze jeden ze tří konsekrujících biskupů musí mít náležitou intenci, aby byla konsekrace platná. Přesně to tvrdil papež Pius XII.:
V souladu s nejstarobylejší tradicí Církve je nový biskup vždy konsekrován TŘEMI jinými biskupy. Pontificale Romanum se na ně odkazuje jako na pomocníky, ale protože jak rubrika předepisuje, všichni tři biskupové vkládají ruce na právě svěceného biskupa (materie svátosti) a odříkávají konsekrační formuli, papež Pius XII. (Episcopalis consecrationis, 30.listopadu 1944) trvá na tom, aby se na ně odkazovalo jako na spolusvětitele. Proto, jak již to bylo zřejmé, všichni tři spolupůsobí při konsekraci (kde pro platnost postačuje jeden) a tudíž, dokonce i v nepředstavitelném případě, kdy by dva ze tří biskupů neměli nezbytnou intenci, zbývající biskup by stále platně světil kandidáta.“ (srovnej také Pius XII., Alokuce k Mezinárodnímu kongresu o pastorační liturgii, 22. září 1956)
Je tedy směšné argumentovat, že arcibiskup nebyl platným knězem. Ještě jednou, i kdyby z nějakého důvodu Liénart odepřel svou intenci vysvětit Marcela Lefebvra v roce 1929 – což nemůžeme prokázat – pak by se arcibiskup Lefebvre přesto stal knězem v roce 1947, protože [biskupské] svěcení je „plnost svěcení“ a je platné, i kdyby jen jeden ze tří světitelů měl náležitou intenci.
Odložme tedy tyto nesmyslné argumenty jednou provždy. Hutton Gibson – spolu s těmi, kteří v této věci sdílí jeho názor – se MÝLÍ. Tečka. Jejich postoj není podpořen učením Církve.
Mnozí jej však neuznávají, protože byl „schizmatikem“ (což je absurdní obvinění) nebo „nebyl sedesvakantistou“. Měli bychom ignorovat, co si druzí myslí a měli bychom nadále děkovat Bohu za to, že nás požehnal takovým skutečným katolickým hrdinou a věrným obhájcem pravé Víry, který bez ustání až do své smrti bojoval za zachování Víry a mše všech časů.
Překlad: D. Grof