sobota 28. prosince 2013

Komentář Eleison CCCXXXVII - Billot II (2013)

Komentář Eleison CCCXXXVII – Billot II (2013)
(337)
28. prosince 2013
BILLOT II
Nejen skrze jména sedmi církví Asie (srovnej „Komentář“ č. 336), ale také skrze obsahy sedmi Listů, které jsou jim adresovány (Zjev. II a III), prokazuje kardinál Billot spojitost mezi Listy a sedmi hlavními epochami dějin Církve. Zvláště zajímavý je v tomto ohledu List církvi v Sardách (Zjev. III, 1-6), který by měl odpovídat naší vlastní epoše, páté, epoše apostaze. Poté, co Billot navodí představu bohatství, luxusu a materiálního blahobytu spojenou s Kroisem, proslulým vládcem Sard, píše:
„Jak může člověk očekávat, tato církev se zdá být ve stavu duchovního úpadku. Apostaze a odpadlictví je na všech stranách, ale zatímco většina duší opouští náboženství, existuje nemnoho těch, kteří zůstávají věrní Kristu. Anděl říká: Máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Avšak: ...jsi podle jména živ, ale jsi mrtev! Podle Jména (nikoliv však reality) života, poznání, svobody, civilizace, pokroku. A jsi mrtvý, sedíš v temnotě a stínu smrti, protože světlo života, kterým je Náš Pán Ježíš Kristus, bylo odmítnuto. Proto je biskupovi Sard řečeno: Probuď se a posilni ten zbytek, který je na vymření. A je mu především doporučeno neustále lnout ke všem tradicím svatých apoštolů, aniž by se v nejmenším odchýlil od smyslu, který měly pro církevní Otce, s výmluvou nebo pod zdáním hlubšího pochopení: Proto pomni, jak jsi přijal a slyšel! Zachovávej to a dej se na pokání! Tolik k páté epoše. To, co však následuje, je trochu radostnější. A kardinál pokračuje k šesté a sedmé epoše.
Čtenáři, kteří nikdy nečetli prvních sedm veršů Zjevení sv. Jana III ve spojitosti s naší dobou, by měli mít zájem tak učinit. Spojitost je pozoruhodná a nikoliv náhodná.
Je pozoruhodná, protože „Posilni ten zbytek, který je na vymření“ přesně odpovídá protireformaci zachraňující katolicismus před protestantismem, antiliberálním papežům zachraňujícím před Francouzskou revolucí to, co zbylo z Církve, arcibiskupu Lefebvrovi (a jiným) zachraňujícím Tradici před Druhým vatikánským koncilem a nyní Odporu bojujícímu za záchranu toho, co se dá zachránit z jeho Bratrstva hroutícího se do liberalismu. Katolíci si jistě mohou vzít z této perspektivy odvahu, že jejich dlouhá a zdánlivě beznadějná obranná akce pochází z daleké minulosti a zapadá do nakonec vítězné budoucnosti. Proto nám byla dána kniha Zjevení sv. Jana.
Ani spojitost není náhodná. Náš Pán slíbil svým apoštolům (Jan XVI, 12-14), že jeho Duch, Duch Svatý, bude s nimi a jejich nástupci skrze věky, aby jim zvěstoval to, co teprve tehdy budou potřebovat vědět. Bylo to teprve tehdy, když třicetiletá válka (1618-1648) pustošila Německo, kdy bylo ctihodnému Holzhauserovi dáno pochopení sedmi epoch skryté v Listech k sedmi církvím Asie. Podobně teprve, když ruská revoluce měla právě vypuknout, potřebovali jsme Naší Paní, aby nás ve Fatimě ujistila, že nakonec její Neposkvrněné Srdce zvítězí. Pravda, Církev je právě nyní v úpadku (podívejte se na internetové klipy z veřejné mše slavené nedávno v Brazílii knězem v bílém), stále však není potřeba nebo ospravedlnění pro to, abychom se stali liberály.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof