neděle 21. dubna 2013

Prohlášení sester z Karmelu sv. Josefa v Brilon-Wald (2013)

Prohlášení sester z Karmelu sv. Josefa v Brilon-Wald (2013)
Uvedení informací z úvodníku v Mitteilungsblatt (zpravodaje Německého distriktu FSSPX) z dubna 2013 na pravou míru.
Poznámka: Ve stručnosti zde podávám základní informace týkající se okolností souvisejících s prohlášením, jehož překlad přináším níže. Karmel sv. Josefa v Brilon – Wald v Německu existuje od 2. února 1984. V současnosti karmel sestává ze šesti sester a novicky, které všechny žijí v odloučení od světa. Sestry požádaly o spirituální péči Bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX). Až do nynějška byly sestry v rámci „suplované jurisdikce“ pod biskupskou péčí Msgr. de Galarrety. Vývoj v FSSPX po roce 2000 však sestry čím dál více znepokojoval a ke kulminaci došlo po zveřejnění Věroučné preambule (zde) a informací v knize P. Lelonga o GREC „Pro nutné smíření“ (článek o knize zde). Když se v březnu 2013 objevila vyhlídka na návštěvu biskupa de Galarrety, sestry oznámily, že již nadále nechtějí využívat jeho „suplované autority“ s ohledem na zachování věrnosti Tradici. K tomuto kroku došlo po intenzivním studiu, rozjímání, modlitbě a poradách.
Představený Německého distriktu FSSPX P. Schmidberger následně nařídil spirituálovi sester, knězi FSSPX, aby během tří dnů opustil klášter a odejel na ústředí distriktu do Stuttgartu. V odůvodnění uvedl, že se sestry chtějí „oddělit od Bratrstva sv. Pia X.“ Následovala série dalších kroků, které vyústily v definitivní roztržku. Spirituál zodpovědný za sestry odmítnul klášter opustit a bude pro neposlušnost vyloučen z FSSPX.
Tím však celá věc neskončila. V úvodníku zpravodaje Německého distriktu FSSPX z dubna 2013 P. Schmidberger mimo jiné zmiňuje, že sestry byly oklamány svým knězem a přerušily přátelství s FSSPX. „Na konci února informovaly Msgr. de Galarretu ... že kvůli liberalismu v FSSPX ukončují vztahy s námi.“ Dále P. Schmidberger uvádí, že se staly oběťmi kněží, kteří opustili, nebo chtějí opustit FSPX, a jejich lží a svodů apod.
Následuje vyjádření sester k zmiňovanému úvodníku, které vám zde v úplnosti předkládám:

Oznámení z dubnového zpravodaje Mitteilungsblatt, že se sestry z Karmelu sv. Josefa oddělují od Bratrstva sv. Pia X. si kvůli mylným tvrzením vyžaduje uvedení na pravou míru, které zde chceme předložit.
Tvrzení: Karmelitánky z Brilon-Waldu byly pomýleny svým kaplanem (...) Tomuto kroku předcházelo období jednoho a půl roku ovlivňování.
Oprava: Nedocházelo k žádnému ovlivňování, ale k neporušené katechezi ve formě a obsahu podobném pokynům, jaké jsme od Bratrstva sv. Pia X. bývaly zvyklé dostávat před 15 lety. S takovou průpravou bylo nevyhnutelné, že se staly současné odchylky Bratrstva sv. Pia X. od neporušené nauky zjevnými. Naše praktické rozhodnutí, krok k oddělení se od Bratrstva, nebyl s naším kaplanem prodiskutován. Byl o něm pouze informován, pomineme-li praktickou otázku, zda v tomto případě půjde a zůstane s námi.
Tvrzení: Byly jsme řeholními sestrami v odloučení [od světa], které byly jednostranně „informovány“.
Oprava: Až do března 2013 jsme dostávaly Mitteilungsblatt a Kirchliche Umschau a byly jsme tudíž obeznámeny s oficiálními tvrzeními Bratrstva.
Tvrzení: V posledních měsících v klášteře patrně obíhaly podvratné a pomlouvačné spisy.
Oprava: Hlavním předmětem našeho studia v posledních měsících byl:
Arcibiskup Marcel Lefebvre: Kázání, promluvy a knihy (zvláště Sesadily Ho z trůnu)
Don Félix Sardá y Salvany: Liberalismus je hřích“ (doporučováno arcibiskupem Marcelem Lefebvrem)
Otec Michel Lelong: „Pour la nécessaire réconciliation – Le Group de Reflexion Entre Catholiques (GREC)“ (Zpráva kněze oficiální církve o utajených rozhovorech mezi FSSPX a Římem po dobu 15 let)
Abychom si doplnily jednostranné informování z Mitteilungsblatt, používaly jsme (bez zprostředkování ze strany našeho kaplana) spisy Odporu FSSPX. Ty jsou ze strany FSSPX kategoricky odmítány jako podvratné.
Tvrzení: Krok za krokem byla jejich (tj. naše) důvěra podkopávána výše zmiňovaným podvracením.
Oprava: Naše důvěra byla podkopána Bratrstvem samotným. Rozpor a odchylování se od jasné linie arcibiskupa, jehož mnohá prohlášení lze dohledat, byly Odporem nezvratně zdokumentovány. To, že Mitteilungsblatt dokonce ani nechtěl uveřejnit dopis tří biskupů, Tissiera de Mallerais, de Galarrety a Williamsona generální radě v dubnu 2012 (česky zde) a stejně tak ani odpověď generální rady (14. 4. 2012), jistě neodpovídá pravdivému zpravodajství. Na straně Odporu se setkáváme s objektivním způsobem argumentace, zatímco na straně FSSPX je argumentace čistě subjektivní.
Tvrzení: Aniž by to doslovně zmiňovaly, z kontextu, který je na nás jednoznačně vztahován, podléháme tvrdošíjnosti, povýšenosti, přezíravosti, kritičnosti, mylné dialektice, posměchu a zlé vůli.
Oprava: Doložení naší výměny dopisů s biskupem de Galarretou a P. Schmidbergerem, která byla z naší strany zachovávána tak stručná a zdvořilá, jak jen to bylo možné, by nás v tomto ohledu zcela ospravedlnila. Vzdáváme se zveřejnění dopisů, abychom jisté osoby z FSSPX zbytečně nepostavily do světla jejich vlastních nepodložených tvrzení.
Důkaz liberalismu v Bratrstvu
To, že liberalismus proniknul do Bratrstva lze demonstrovat mnoha tvrzeními biskupa Fellayho a jiných dobře známých představitelů Bratrstva, která lze číst v jejich oficiálních prohlášeních, nebo jsou přehledně shromážděna na webových stránkách Odporu. Ochota hledat praktickou dohodu se stále modernistickým, koncilním Římem je vskutku nejvýmluvnějším a nejvíc alarmujícím důkazem. Don Félix Sardá y Salvany ohledně spoluviny na liberalismu zmiňuje:  „Spoluvina má otce, vyznavače, duchovní vůdce, vůdce institutů, profesory a učitele, kteří když jsou na takové věci tázáni, buď zůstávají němí, nebo prostě nevysvětlují tam, kde mají povinnost instruovat svědomí svých podřízených.“ (kapitola 17, č. 6). V Santo-Verlag (nakladatelství německého FSSPX) jsou distribuovány pochybné knihy. V Mitteilungsblatt a Kirchlichen Umschau se neustále objevují sporné články konzervativních představitelů oficiální církve, aniž by byly uváděny na pravou míru.
Jsme sedesvakantistky?
Ne, nejsme. Rozhodnutí, zda pochybní papežové od koncilu byly a jsou legitimními papeži nebo ne, nemůže být v žádném případě na nás. Proto se modlíme za papeže, aniž bychom se mohli podvolit jeho stále modernistické autoritě.
Naše kanonická situace
Podle dopisu tehdejšího generálního přestaveného FSSPX P. Schmidbergera určeného 28. 5. 1991 klášterům tradice, je situace pro všechny kláštery přidružené k FSSPX následující: FSSPX samo nemá žádnou jurisdikční moc nad řeholními společenstvími. Biskup zodpovědný za řeholní společenství vykonává svůj úřad nikoliv jako člen FSSPX, ale prostě jako katolický biskup z titulu mimořádné jurisdikce, která vyvstává, když jej společenství vyzývají kvůli stavu nouze. Společenství jsou naprosto svobodná v tom, aby tak učinila. My jsme se proto kvůli výše zmíněnému liberalismu svobodně zřekly využití suplované autority Msgr. de Galarrety. Místo něj jsme v kontaktu s Msgr. Richardem Williamsonem.
Závěr
Snaha o racionální vyhodnocení situace FSSPX osvícená vírou nám po mnoha modlitbách vnukla následující rozhodnutí: Kvůli lásce k pravdě, Církvi a FSSPX jakožto arcibiskupova požehnaného díla od Boha, chápeme jako svou povinnost vzdálit se od nebezpečného vlivu liberalismu, který se stal u FSSPX zjevným. Život rozjímavých sester má za svůj cíl rozjímání o pravdě a sjednocování s Bohem, který je pravdou o sobě. Polopravdy a kompromisy jsou nepředstavitelné jako prostředky k dosažení tohoto cíle. Abychom pracovaly k vítězství naší Svaté Církve skrze vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie, abychom zůstaly věrné poslání arcibiskupa a abychom pro sebe a mnohé duše získaly nejvyšší dobro, jednotu s Bohem, cítíme se donuceny vyznat a chránit svou víru tím, že se budeme distancovat od Bratrstva. S radostí se navrátíme, jakmile se navrátí k linii arcibiskupa Marcela Lefebvra.
Co budoucnost kláštera?
Kvůli ztrátě dárců, kteří neumí pochopit náš krok, a také kvůli skutečnosti, že nás naše externí sestra v kvapu opustila, jsme nyní ve finanční tísni. Přes 30 let nebyl distrikt schopen poskytnout nám kaplana, který by mohl pastoračně působit. Kvůli nedostatku věřících, kteří by nám mohli pomoci, musíme teď pravidelně opouštět svůj klášter, abychom si zajistily své živobytí. To, že směřujeme k této svízelné situaci, jsme již před osmi lety komunikovaly s tehdejším představeným distriktu, aniž by však byl jmenován kaplan domu, který by uprázdněný post zaplnil. Proto předpokládáme přemístění svého karmelu na jih, kde je zajištěna pomoc. Protože svůj klášter nemůžeme prodat – vrací se zpět FSSPX, jakmile již není užíván jako karmel – potřebujeme nové finanční prostředky na obnovu. I s velmi skromným začátkem s menší budovou je potřeba přinejmenším 700 tisíc euro. Naléhavě žádáme o vaše dary, které by pomohly zajistit, že bude pokračování našeho kláštera v Bavorsku nebo okolí zaručeno. Pro víru jsme se vložily do rukou Boží Prozřetelnosti: „In te, Domino, speravi – non confundar in aeternum. V tebe, Hospodine, doufám, nedejž mi zahanben býti na věky.“
Naše Paní z Hory Karmel, strážkyně Víry, oroduj za nás!
Sestry z Karmelu sv. Josefa
Kontakt: Karmel sv. Josefa, Korbacher Str. 89, 59929 Brilon Wald, Německo. tel.: 02961/6445
Dary: Sparkasse HSL Brilon, BLZ 41651770, číslo účtu 56 267
IBAN: DE584165 1770 0000 0562 67, BIC:WELADED1HSL
Zdroj: The Recusant
Překlad: D. Grof