neděle 12. března 2023

Komentář Eleison DCCCXVII – Nepřátelské trio (2023)

 

Komentář Eleison DCCCXVII – Nepřátelské trio (2023)

(817)

11. března 2023

NEPŘÁTELSKÉ TRIO    

Postní doba je jistě vhodným obdobím roku k bilancování, pokud jde o klasické trio nepřátel lidské duše, kteří chtějí poslat duše do pekla, totiž světa, těla a ďábla. Zvlášť zajímavé je, v kolika různých formách, místech a dobách se tito tři objevují, což jasně naznačuje, že jsou skuteční. Objevují se jako trio ve Starém i Novém zákoně, v pokušeních Našeho Pána a v životech Jeho řeholních i světských stoupenců.

Starý zákon: Toto trio je zde na samotném počátku lidstva při pádu Adama a Evy (Gen. III, 1–7) ve lstivých slovech ďábla, který pokouší Evu. Tělo – Ďábel pokouší Evu, aby jedla z jablka, které vypadalo tak přitažlivě, ale Bůh jim to zakázal. Svět – Když Eva namítá, že je Bůh varoval, že zemřou, pokud z něj budou jíst, ďábel odpovídá s charakteristickou lží: „Nezemřete.“ Vaše šťastná existence v tomto světě bude pokračovat bez přerušení, jako v Rajské zahradě. Ďábel – S další lží se obrací na Evinu marnivost a pýchu: „Budete jako Bůh.“ Toto trio značí prvotní hřích.

Náš Pán: Při Jeho pokušení na poušti je toto trio jasně přítomné (Mt. IV, 1–12). Tělo – Ďábel pokouší Našeho Pána nejprve, aby proměnil pouštní kameny na chleba, protože se postil čtyřicet dní a Jeho břicho musí volat po něčem k jídlu. Svět – Pak Jej ďábel pokouší, aby vykonal nějaký ohromný zázrak a učinil dojem na zástupy tohoto světa, jako je volný skok z vrcholu budovy, který dělá dojem na sportovní fanoušky. Nakonec Mu ďábel nabízí globální politickou moc, pokud se jen Náš Pán skloní a bude ho uctívat. Náš Pán ďábla odežene pomocí citátů z Písma svatého.

Nový zákon: V první epištole sv. Jana určené raným křesťanům se tento oblíbený apoštol Našeho Pána na toto trio jasně odkazuje: „Miluje-li kdo svět, není v něm lásky Otcovy, neboť všechno pozemské – tělesná žádostivost (tělo), žádost očí (svět) a pýcha světa (ďábel) – není z Otce, nýbrž ze světa.“ (I Jn. 15, 16) „Žádost očí“ je touha duše užívat si všechnu nádheru tohoto světa, jako u turistů, kteří jsou nenasytní po všech věcech, jež vidí ve svém tištěném průvodci.

Nápravné opatření u křesťanských řeholníků: Mnoho křesťanů patřících do řeholních řádů či kongregací, přinejmenším před Druhým vatikánským koncilem, skládalo trojí přísahu, že budou až do smrti praktikovat tři ctnosti, v nichž je toto trio opět jasně vidět – chudoba, čistota a poslušnost. Proti světu chudoba, proti tělu čistota, proti pýše ďábla poslušnost. Poslouchat jakoukoliv autoritu nebo příkazy shůry je vždy pokořující. Jen ti, kteří již jsou pokorní, necítí pokoření. Vždy je zde pokušení bouřit se. A v neposlední řadě se dostáváme k tomuto triu:

Nápravná opatření v postní době pro laiky: Dobrá předsevzetí pro postní období lze také rozdělit do tří skupin podle onoho tria: proti tělu nějaké umrtvování. Nemusí být těžké, ale musí to být něco a musí to být namířeno proti tělesným touhám. Například ráno studená nebo nanejvýš vlažná voda při umývání. U stolu něco k jídlu nebo pití, co je příjemné, ale ne striktně nutné, například cukr nebo víno. Na Boží úmysl, vzhledem k tomu, že On zná moje slabosti, může postačovat i pouhé gesto, zvláště když stálé praktikování tohoto malého gesta prokazuje, že se zapojuje má vůle, nikoliv jen city.

Proti mé světskosti či lásce k tomuto světu nějaké almužny. Opět, toto gesto nemusí být heroické ani nemusím zbídačit sebe nebo svou rodinu, Bůh však uvidí a odmění cokoliv, co začnu a zachovám, abych s někým potřebným sdílel něco z toho, co On mi dal, a co moje rodina či já striktně nepotřebuji.

A nakonec proti mé životní pýše nějaká pravidelná modlitba navíc, která mě před Bohem vždy pokoří. Pět tajemství růžence poctivě každý den? Nebo využití motivace postního období, abych začal patnáct tajemství?

Růženec je jistě pokorná modlitba. Začít jí ze strachu poté, co začnou padat bomby, bude pořád dobré, ale začít ji kvůli víře před tím, než začnou bomby padat, je lepší.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof