čtvrtek 8. prosince 2022

Zasvěcení FSSPX Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (1984)

Zasvěcení FSSPX Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (1984)

8. prosince 1984

K Tobě, ó Neposkvrněná Matko Boží, se utíkáme v této poslední hodině potřeb lidstva uprostřed takových bouří, jaké jsme skutečně nikdy nepoznali, a otřásajících Matkou Církví až do samotných jejích základů. K Tobě, která když jsi stála u paty Kříže, jsi kdysi tak úzce sdílela utrpení Jeho mystického Těla, Církve!

I když komunismus stojí vně Církve, ve všech směrech natolik rozšířil své omyly, že sama Církev je jimi infikována. Zároveň virus falešného ekumenismu v samém jejím náručí otravuje bezpočet duší, aby je odtrhnul od jednoty pravé víry a jediné Archy spásy, nebo aby je zadržel mimo ni.

Uprostřed tolika ruin a tolika zrad může všemohoucího Boha těšit, když následujeme starobylého příkladu, abychom připravili toto naše kněžské Bratrstvo, malou skupinu těch, co znovu budují, těch, kteří, i když jsou si vědomí své vlastní slabosti, se dnes obracejí k Tobě, nejmocnější Panno, Pomocnice křesťanů. Když totiž nedůvěřujeme své vlastní síle, tak malé před velikostí úkolu, který nám byl svěřen, chceme se vydat pod Tvou mateřskou a mocnou ochranu, ó Panno, která jsi tak děsivá, jako armáda sešikovaná v bitvě, jíž bylo od počátku přislíbeno rozšlápnout hlavu hada. Uprostřed těchto nebezpečí, která nám visí nad hlavou, úpěnlivě a snažně prosíme Boha, jenž nás uznal za hodné povolat ke službě Své Církvi, aby se milostivě uráčil zpečetit a potvrdit naše povolání skrze Tebe, ó Archo úmluvy.

A tak dnes, ó Neposkvrněná Panno, padáme tváří k zemi před Tvým trůnem milosti a toužíme zvětšit Tvou chválu a slávu, abychom k synovské lásce Krista, Tvého Syna, vůči Tobě, ó naše nejsladší Matko, mohli přidat náš skromný příspěvek. Nyní a zde Ti pod nejvýjimečnějším titulem Tvého Bolestného a Nesmrtelného Srdce,

NEODVOLATELNĚ ZASVĚCUJEME SVÉ KNĚŽSKÉ BRATRSTVO SV. PIA X.

s jeho kněžími, seminaristy, bratry a sestrami, obláty a terciáři, s celou jeho duchovní rodinou.

Abys nyní byla Paní a Královnou našeho Společenství a Bratrstva, obětujeme a svěřujeme Ti skrze trvalý dar do Tvých rukou své majetky a své domovy, aby ti skutečně patřily. Předáváme a zasvěcujeme Ti svá těla a také své duše, vskutku nás celé, abys nás vždy měla připravené na Svůj rozkaz.

Předáváme Ti také duše svěřené nám, abys je mohla strážit Svou mateřskou péčí. Nakonec Ti svěřujeme svůj apoštolát a zříkáme se jej, aby mohl být cele Tvůj, ó Královno apoštolů!

A tak je

NAŠE BRATRSTVO NYNÍ ZCELA TVÝM PANSTVÍM!

Drž jej tak pevně, ó Věži Davidova, aby se nikdy neodvrátilo z pravé cesty, ó nejvěrnější Panno. Drž každého člena aby, k němu lnul nanejvýš neochvějně. Stráži naši Víru panensky neporušenou, ó nejčistší Panno, Ty, která jsi obdržela moc rozdrtit všechny hereze po celém světě. Zachovej pro Církev, ó Ty, která jsi milostiplná, její mešní Oběť podle starobylého a ctihodného římského ritu, bezpečného zprostředkovatele milosti, a zachovej nás vůči němu nanejvýš věrnými. Dej, ó Královno všech svatých, aby v nás vzkvétala svatost kněžství, náboženství a rodiny. Stráži, ó Matko Boží milosti, naše Bratrstvo jako plodnou a stále živoucí větev Svaté římskokatolické církve. Získej pro nás milost, ó Matko Církve, pomocí které se můžeme každým dnem stávat poslušnějším nástrojem v Božích rukách, vhodným k záchraně co největšího počtu duší. Abychom poznali, že jsi vyslyšela naše modlitby, ó nejmilosrdnější Panno, sešli nám mnoho těch dělníků, jež Bůh sklizně povolává na pole Své misie. A konečně nám, ó Matko svrchovaného Velekněze, uděl onu milost, pomocí níž můžeme pracovat k obnově katolického kněžství a tím i k nádheře Kristovy kněžské duše, kdy díky osvícení Jejími paprsky mohou lidé, rodiny a národy posléze dosáhnout ustavení Jeho Království.

Spoléháme se na svůj titul Apoštolů Ježíše a Marie a slibujeme ti, ó Královno Mučedníků a Vyznavačů, že budeme do posledního dechu usilovně pracovat na obnově všech věcí v Kristu, na šíření Jeho království a na přípravě slavného vítězství tvého Bolestného a Neposkvrněného Srdce, ó Maria. Amen.

Zdroj: The Catacombs

Překlad: D. Grof