středa 16. listopadu 2022

Soud národů IX (2022)

Soud národů IX (2022)

Ctihodný Holzhauser: Osud Anglie za Vlády Panny Marie

Margaret C. Galitzin

4. listopadu 2022

Až zpustošení v Anglii dosáhne svého vrcholu, bude obnoven mír a Anglie se vrátí ke katolické Víře s ještě větším zápalem než kdy dřív.“

walsingham

Naše Paní z Walsinghamu – zvláštní patronka Anglie

Toto je proslulé proroctví německého vizionáře Ctihodného Bartoloměje Holzhausera (1613–1658) o Anglii, zemi, kterou miloval a toužil evangelizovat. Nikdy to nemohl učinit, protože zemřel mladý. Jeho myšlenky a slova se však často vracela k jejímu vytouženému obrácení.

V celé řadě vizí sebraných v roce 1646 do rukopisu napsal, že viděl, že Anglie upadne do krajní bídy a že král bude zavražděn, ale pak se anglické království vrátí k římskokatolické Víře a anglický lid pro Církev dosáhne víc než během svého prvního obrácení ke křesťanství.

„Jestliže král odmítne, bude zabit“

 Ve čtvrté vizi v tomto rukopise hovoří Ctihodný Holzhauser o odpadlých Britských ostrovech. Popisuje tuto scénu: Když stál v roce 1635 u Dunaje a obětoval modlitby za celou zemi, jeho zrak se upřel na Británii:

Z mého srdce se linul mnohý nářek před Bohem a říkalo: ´Jak dlouho bude protivník držet v porobě toto království, které plave v krvi mučedníků prolité díky té prokleté ženě Jezábel [královna Alžběta I.], protože chtěla vládnout v Církvi Boží?´ A v tu chvíli jsem slyšel, že zákonná oběť bude přerušena na sto dvacet let.“

Viděl mačkající se davy lidí, zemi vnitřně otřesenou armádami, jako by zemětřesením. Davy se rozdělily a on spatřil krále (Karel I.) stát uprostřed. Pokračoval:

confessor and Charles I

Karel I. při rozlučkovém proslovu před popravou, dole.

A bylo mi řečeno: ´Vše závisí na králi a král byl jakoby prodaný.´

A směrem k Západu se otevřela nebesa a země se chvěla jako zemětřesením a národy byly otřeseny a na celé království přišla hrůza a bylo mi řečeno: ´Na králi závisela záchrana lidu!´“

A zdálo se mi jako by odmítnul a slyšel jsem: „Když král odmítá, pak bude zabit.´ A nebes se směrem k Západu znovu otevřela a sestupovala velká ohnivá koule, letěla šikmo a zabila krále.“ (1)

To hovořil o králi Anglie a Skotska Karlovi I. z dynastie Stuartovců. Tento král byl neochvějným anglikánem, byl proti Puritánům a byl poněkud otevřený katolíkům (jeho francouzská manželka Henrietta Maria byla římská katolička. Místo aby přijal katolickou Víru, vyvolával vztek a rozdělení na všech stranách díky tajným ujednáním a ústupkům, což vyústilo v anglickou občanskou válku (1642–1651) mezi puritánskými stoupenci parlamentu a královými roajalisty.

Po dlouhé řadě porážek královských sil utekl v roce 1647 Karel I. v přestrojení do Skotska. Skoti však nedodrželi dřívější dohodu s králem, nově se dohodli s vítězným anglickým parlamentem a předali Karla I. jeho pověřencům.

To byl počátek konce Karla I., který byl brzy souzen za zradu jakožto „velký původce našich potíží“ a příčina krveprolití. Dne 20. ledna 1649 byl před speciálně ustanoveným soudem ve Westminster Hall obžalován z velezrady a shledán vinným.

Dne 30. ledna 1649 byl tento stuartovský král veřejně sťat na popravišti vně společenského sálu na ulici Whitehall a až do konce se prohlašoval za věrného anglikána.

Toto důležité proroctví Ctihodného Holzhausera se tedy naplnilo za jeho života. Král, který dělal ústupky a úlevy mnoha stranám, rozděloval lid a nemohl v žádné skupině nalézt masivní podporu. Odmítl se přidat ke katolíkům; krátce řečeno, odmítl nebeskou výzvu.

Nakonec jej „prodali“ Skoti a byl popraven na špalku. Krátce poté bylo na základě Penal Law zakázáno v království sloužit mši, což bylo zrušeno teprve o více než století později prostřednictvím Catholic Relief Act v roce 1791.

Naplnění tohoto proroctví dodává věrohodnost jeho dalším proroctvím týkajícím se Anglie, zvláště proslulé předpovědi týkající se budoucího návratu této země ke katolické Víře.

Zbytek vidění

Po této době chaosu viděl Ctihodný Holzhauser v budoucnosti dobu míru v Anglii, kdy byla celá země osvícená: „A hle! Viděl jsem loď plovoucí po moři, která dorazila do přístavu, a spravedliví a svatí muži, kteří by li na lodi, se vylodili a začali hlásat Evangelium v těchto zemích. Měli při tomto závazku úspěch a tato země se vrátila k míru a svatosti.“ (2)

dover

Slunce Víry opět vyjde na anglické straně Doveru

Jeho německý životopisec poznamenal, že po tomto vidění byly Holzhauserovy myšlenky neustále obráceny ke konverzi Anglie: „Žádné předsevzetí v něm nebylo tak pevně usazeno, jako bylo jet do Anglie a tam naprosto bez ohledu na všechno riziko, které to mohlo představovat pro jeho život, započít obnovu katolické Víry. Čekal jen na povolení kurfiřta, aby mohl vykonat tuto cestu.“ (3)

Toto povolení nikdy neobdržel. Blízcí přátelé jej přiměli, aby toto misijní úsilí na ostrově odložil do doby, kdy bude tento kněžský institut pevněji konsolidovaný, a on se oddal jeho potřebám. Když 20. května 1658 v Bingenu ve věku čtyřicet čtyři let zemřel, institut rostl a vzkvétal.

Jak jsme viděli, Ctihodný Holzhauser pro Církev předpovídal dlouhé obodobí míru a vítězství, které má předcházet Antikristovi a konci času. V současných posledních časech bude tato revoluce rozdrcena Velkým Monarchou – Vůdcem a za Svatého papeže bude dosažena jednota Víry.

To bude čas šťastného obrácení Anglie. V období míru bude opět osvícena Vírou a jejími skutky velké slávy, ještě většími než v minulosti, bude získána pro Boha

Další proroctví o Anglii

Anna Maria Taigi také předpověděla dobu míru po třech dnech temnoty Velkého trestu, jak jsme popsali v jiném článku. Předpověděla, že v těchto šťastných dnech náboženství pod „jediným Pastýřem“ rozšíří svou říši po celém světě. Anglie bude obrácena stejně jako Rusko a Čína a všichni věřící budou při tomto zdrcujícím vítězství Církve naplněni radostí. (4)

edward confessor deathbed

Eduard Vyznavač na své smrtelné posteli viděl pád Anglie a vítězství ve vzdálené budoucnosti

Už v 11. století existovaly předpovědi o velkém pádu a ještě větším návratu Anglie k Víře. Saský král z 11. století, sv. Eduard Vyznavač, byl na smrtelné posteli ve vidění navštíven dvěma svatými mnichy z Normandie, které znal ve svém mládí. Ti odsoudili tragické zkažení Církve a státu a varovali jej, že Bůh uvalil prokletí na říši.

Král marně prosil, aby byl tento rozsudek odvrácen, a nakonec se zeptal, jak dlouho toto prokletí potrvá. Oni odpověděli těmito tajemnými slovy: „V ten den, kdy bude zelený strom vyťat ze středu svého kmene, kdy bude odnesen na vzdálenost tří honů od svého kořene, kdy se bez pomoci člověka opět připojí ke svému kmeni a znovu zaroste listím a ponese ovoce, pak nejdříve nastane čas, kdy strasti Anglie skončí.

Oddělení zeleného stromu od svého kmene znamená oddělení anglikánské církve od kořene katolické Církve, od Římského stolce. Tento strom měl být oddělen od svého životodárného kořene na vzdálenost „tří honů“.

Tyto tři hony by docela dobře mohly znamenat tři století, než bude Anglie znovu sjednocena s katolickou Církví, což lze vykládat jako znovuustavení katolické hierarchie v Anglii papežem Piem IX. v roce 1850.

paul of the cross

Sv. Pavel od Kříže, zakladatel kongregace passionistů, se padesát let modlil za obrácení Anglie

Britské království teprve musí dosáhnout doby, kdy jeho strasti skončí a protestantská sekta bude vyhlazena. Zdá se, že květy ctnosti a ovoce svatosti, jež to přinese, zůstávají vyhrazeny pro budoucnost, možná dokonce pro blízkou budoucnost míru a jednoty, která zázračně přijde na svět po Velkém trestu. Toto období je obdobím, které sv. Ludvík z Montfortu nazývá Vládou Panny Marie.

Farář arský také jednou prorockým způsobem hovořil o Anglii. 14. května 1854 si biskup Ullathorne povolal P. Jana Vianney a požádal jej, aby se modlil za Anglii. Birminghamský biskup podává zprávu, že tento Boží muž s mimořádně přesvědčivým důrazem řekl: „Monsignore, jsem přesvědčen, že Církev v Anglii bude obnovena ve své nádheře.“

Totéž předpovídal také sv. Dominik Savio, který o svém vidění o obrácení Anglie řekl Donu Boscovi a vyzval jej, aby papeži řekl, co viděl a slyšel. Don Bosco učinil, o co jej žádal, jak si můžete [anglicky] přečíst zde.

Ačkoliv existuje mnoho dalších, zakončím svůj článek se sv. Pavlem od Kříže, který je známý tím, že oddal padesát let svého života modlitbě za návrat „věna Panny Marie“ [tj. Anglie].

Zakladatel kongregace passionistů svým duchovním synům řekl: „Anglii mám vždy před očima, a pokud se někdy znovu stane katolickou, prospěch Církve bude nezměrný.“ (5)

Pokračování příště

1) Joao Machado, Prophecies and Visions of Ven. Fr. Bartholomew Holzhauser, Kindle Edition 2016, str. 40–41.

2) Tamtéž, str. 42.

3) Tamtéž, str. 30–31.

4) Herbert Thurson, SJ, The War & the prophets; notes on certain popular predictions current in this latter age, London: Burns & Gates, Ltd., 1915, str. 6.

5) Výňatek z díla Christ Our Life sepsaného Sestrami Notre Dame of Chardon Ohio, viz zde.

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof