pondělí 28. listopadu 2022

Komentář Eleison DCCCII – Následné otázky – I (2022)

Komentář Eleison DCCCII – Následné otázky – I (2022)

(802)

26. listopadu 2022

NÁSLEDNÉ OTÁZKY – I

V posledních čtyřech vydáních těchto „Komentářů“ byly prezentovány postoje k mnoha ožehavým otázkám v současné krizi katolické Církve, s nimiž mnozí čtenáři nemusejí souhlasit. A mají naprosto oprávněný nárok nesouhlasit, dokud a pokud se církevní autorita nevrátí zpět ke zdravému rozumu a jednou pro vždy tyto problémy nevyřeší. Mezitím však v tomto „Komentáři“ nabídněme několik úvah k první otázce, která neustále vyvstává. Tato a následující otázka jsou psány tučným černým písmem, aby to odpovídalo síle, s jakou ji někteří čtenáři mohou klást!

1) Proč by se tedy neměli věřící katolíci prostě vrátit k navštěvování nové mše a ušetřit si spoustu starostí, pokud je, jak tvrdíte, pravda, že Všemohoucí Bůh provázel eucharistické zázraky vykonané v rámci Novus Ordo mše dostatečnými důkazy o jejich pravosti?

Protože je nová mše ústředním aktem uctívání v novém a falešném náboženství zaměřeném na člověka, které vzešlo z Druhého vatikánského koncilu. Na papíře sepsaný text této mše je objektivně urážlivý vůči Bohu, protože je zaměřený na člověka, nikoliv na Boha. A když ji pravidelně navštěvujeme, tak za normálních okolností bude podkopávat naši katolickou víru například v reálnou Přítomnost, v mešní Oběť, ve svátost kněžství katolického kněze atd. Pravidelné navštěvování může z katolíka udělat protestanta, aniž by si to uvědomil. Díky ďábelské prohnanosti padělatelů tohoto textu nové mše si však uchovává dostatek prvků pravé mše, aby mohla být slavena platně, takže každé její jednotlivé sloužení jakožto mše není nutně neplatné, i když je neplatně sloužena čím dál víc.

O nové mši tedy nelze říct ani to, že je platná a proto se může navštěvovat, ani to, že se nemůže navštěvovat a proto je neplatná. Pravda, jak tomu často bývá, není ani zcela bílá, ani zcela černá. Je třeba říct, že nová mše může být stále platně sloužena, ale nelze ji proto navštěvovat, protože pravidelná účast značně přispěla k tomu, že miliony katolíků ztratily svou víru.

1b) Jak však může Bůh pracovat s tímto textem mše a skrze něj, když je tento text vůči Němu v podstatě urážlivý?

Protože ani mše není konečným cílem, ale jen prostředkem, byť mocným, ke konečnému cíli duší umírajících s pravou vírou v Boha, aby dosáhly spásy, pomohly zaplnit nebe, a tím vzdaly slávu Bohu. Pokud duše nebudou mít žádnou mši, kterou by navštěvovaly, mohou si zachovat víru? Ano. Pokud žádnou víru nemají, budou navštěvovat mši? Ne. Proto má mše vztah k víře jako má prostředek k cíli a nikoliv jako cíl k prostředku. Nová mše je tedy jen prostředkem, a je-li směsí dobrého a špatného, v níž její ničemní padělatelé zachovali dostatek dobrého k oklamání katolíků, aby ji přijali, když byla v roce 1969 zavedena – například dostatek dobrého, aby mohla být platná – pak je Bůh jednoduše dost veliký na to, aby obešel to špatné, pokud má dobrý důvod to učinit. Má až do této doby takový důvod? Ano.

Všechny lidské duše, které kdy žily, jsou Božími ovcemi a Jeho osobním stvořením (Ž 94, 7). Chce, aby byly spaseny všechny (I Tim. II, 4) a ne jen katolíci (nebo tradiční katolíci). Nejsvětější Srdce od věčnosti přesně ví, kolik Jeho ovcí bylo oklamáno svými pastýři na Druhém vatikánském koncilu, proti kolika z nich se spíš hřešilo, než že by ony hřešily. A On dnes ví kolik věřících duší, kolik věřících kněží a dokonce i biskupů zde ještě je a kdo jsou a dostává se k nim i v oné ďábelské směsi Novus Ordo, obchází to špatné a s tím, co je ještě dobré pracuje ke spáse jejich duší. A pokud jde o ty, kteří milují Novocírkev a chtějí její špatnou mši, ti byli upomenuti a varováni prostřednictvím zázraků, že si volí cestu do pekla. Když člověk začne od Božího Srdce, dávají tyto Novus Ordo zázraky dokonale smysl.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof