sobota 25. června 2022

Komentář Eleison DCCLXXX – Zkrachovalý liberalismus (2022)

Komentář Eleison DCCLXXX – Zkrachovalý liberalismus (2022)

(780)

25. června 2022

ZKRACHOVALÝ LIBERALISMUS     

Na webu organizace TFP je další vynikající měsíc starý článek Johna Horvata s názvem Kde bychom měli hledat řešení, když liberalismus krachuje. V těchto „Komentářích“ se nesouhlasí se vším co se na webu TFP objeví o nic víc, než se na webu TFP musí souhlasit se vším, co se objevuje v těchto „Komentářích“. Články Johna Horvata však vykazují výjimečnou schopnost nacházet spojitosti mezi bezbožným světem a Bohem. Plnost církevní nauky mu totiž umožňuje vypořádat se s naší bezbožnou scénou:

Modernita představuje liberalismus jako počátek dějin. Liberalismus tvrdí, že před liberalismem nebylo nic než nevědomost a temnota. Liberalismu se přisuzuje všechen pokrok a zabezpečení v moderním světě. A tak, když se liberalismus hroutí a rozpadá, většina liberálů jako možné řešení automaticky vylučuje to, co mu předcházelo.

Před liberalismem však existovalo něco pozoruhodného. Bylo to středověké křesťanstvo. Tato křesťanská civilizace proměnila Západ na vzor dobročinnosti a pořádku. Křesťanstvo možná nebylo dokonalé, ale přijímalo padlou lidskou přirozenost a pracovalo v rámci jejích limitů. Pevně se zakládalo na realitě, nikoliv na iluzi. Křesťanstvo bylo první civilizací, která dala vzniknout nemocnicím a univerzitám, je zodpovědná za zastupitelskou vládu a respektování zákonů. Pod jejím vlivem vzkvétalo umění a hudba.

Když z Osvícenství a hrůz Francouzské revoluce povstal liberalismus, zrodil století zmatku, masové industrializace a materialismu. Liberální politická hnutí pronásledovala Církev, omezovala její svobodu a konfiskovala její majetek. Tyto vlády převzaly dobročinné funkce Církve do své chladné byrokracie.

Liberalismus sekularizoval a desakralizoval společnost, když zavedl fikci života ve světě bez Boha. Modernita zaplatila ohromou cenu za to, že tuto fikci udržuje. Bezbožný systém dal povstat strašlivým válkám a nepřirozeným ideologiím. Liberalismus dnes zkrachoval. Jeho vnitřní rozpory ničí všechny zbývající struktury řádu. Už není prospěšné vzhlížet k liberalismu při hledání řešení krize, která z něj vyplynula. Vyprodukuje jen extrémní verze sebe sama. Je mnohem lepší dívat se zpět za liberalismus a vracet se tak ke kořenům a prameni křesťanské civilizace.

Křesťanská civilizace se zrodila z odlišného souboru předpokladů. Pracuje s lidskou přirozeností, nikoliv proti ní. Tento systém se spoléhá na organická řešení, která se přirozeně a spontánně rozvíjejí uvnitř společenského řádu a orientují se na obecné blaho.  Tato praxe subsidiarity poskytuje ohromné množství svobody, kdy společenské jednotky usilují o pomoc pro své potřeby a pomáhají druhým při jejich nedostatku. Křesťanská civilizace není Boží tyranií, jak prohlašují liberálové. Světská a duchovní sféra se každá stará o jí příslušející aktivity a oblasti odpovědnosti. Když praktikuje ctnost, může taková společnost vzkvétat hospodářsky i politicky a také vést duše k posvěcování a spáse.

Přesto mnoho liberálů trvá na tom, že muž může být ženou a žena může být mužem spíše, než by připustili úžasnou přirozenost reality lidské povahy, jak byla stvořena Bohem. Raději budou uskutečňovat blouznivou iluzi, než žít ve spořádané svobodě vyplývající z přirozeného mravního zákona. Jedinou cestou ven pro ty, kteří ještě věří v pravdu, tradici a Boha, je opuštění liberálního narativu a jeho defektních předpokladů. Věřící musí hledat řešení vně liberální „sféry“ a vrátit se k oné křesťanské pravdě a kráse – stále starobylé i stále nové – která promlouvá k duším.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof