pondělí 10. ledna 2022

Příprava na podzemní Církev – 2 (2021)

Příprava na podzemní Církev – 2 (2021)

Poznámka REX!: Richard Wurmbrand (1909–2001), autor textu, byl rumunský Žid, který konvertoval ke křesťanství a stal se luteránským pastorem. Po převzetí vlády komunisty v Rumunsku působil v rámci podzemních křesťanských struktur. Zažil mnohaleté věznění a brutální mučení. Kvůli mezinárodnímu politickému tlaku byl propuštěn a vykoupen křesťanským organizacemi na Západ, kam na naléhání svých spolupracovníků odešel. Následně publikoval zprávy o perzekuci křesťanů a založil organizaci Voice of the Martyrs (Hlas mučedníků). Je mimo jiné autorem zajímavých knih Mučen pro Krista a Marx a Satan.

Stejně jako jiní uprchlíci z východního bloku, i Wurmbrand si brzy všimnul krize Západu a je známý jeho následující citát: „Kdo poznal duchovní krásu podzemní církve, ten už nemůže být spokojen s prázdnotou některých západních [křesťanských] sborů. Na Západě jsem trpěl víc než v komunistickém vězení, protože jsem mohl na vlastní oči vidět umírání západní civilizace.

Autor článku byl protestantským pastorem a členem luteránského sboru, který je křesťanskou sektou, ačkoliv o sobě mluví jako o církvi. Autorovy postřehy však mohou být v budoucnosti obecně použitelné pro jedinou pravou katolickou Církev. Z tohoto důvodu je v překladu ve spojení podzemní Církev psáno slovo Církev s velkým písmenem, přičemž tím není myšlena žádná protestantská sekta. Na místa, která jsou v textu zásadně nekatolická, upozorňujeme poznámkou překladatele.

***

Pravda o Pravdě

Richard Wurmbrand

Kolik každý z nás dokáže vytrpět, závisí na tom, jak moc je s věcí svázán, jak drahá mu ta věc je a kolik pro něj znamená.

V tomto ohledu jsme v komunistických zemích zažili veliká překvapení. Byli zde talentovaní kazatelé a autoři křesťanských knih, kteří se stali zrádci. Skladatel nejlepšího rumunského zpěvníku se stal skladatelem nejlepšího komunistického zpěvníku Rumunska.

Vše závisí na tom, zda jsme zůstali v oblasti slov nebo jestli jsme splynuli s Boží realitou.

Bůh je Pravda. Písmo svaté je pravdou o Pravdě. Teologie je pravdou o pravdě o Pravdě. Dobré kázání je pravdou o pravdě o pravdě o Pravdě. Není samotnou Pravdou. Pravdou je jen Bůh sám. Kolem této Pravdy je lešení slov, teologií a výkladů. Nic z toho vám nijak nepomůže v čase utrpení. Pomůže jen Pravda sama. Musíme proniknout skrze kázání, teologické knihy, skrze vše, co jsou „slova“ a musí nás omezovat jen samotný Bůh.

Vyprávěl jsem na Západě, jak byli křesťané na čtyři dny a čtyři noci přivázáni na kříž. Kříže byly položeny na podlahu a ostatní vězni byli mučeni a přinuceni vykonávat své tělesné potřeby na obličej a tělo ukřižovaných. Od té doby se mě ptali: „Který verš z Písma svatého vám pomohl a posiloval vás v těchto podmínkách?“ Moje odpověď je: „ŽÁDNÝ verš Písma svatého nepomáhal.“ Je naprostým nesmyslem a náboženským pokrytectvím říkat: „Tento verš Písma svatého mě posiluje nebo tamten verš Písma svatého mi pomáhá.“ Samotné verše Písma svatého nemají pomáhat. Znali jsme Žalm 23 – „Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek… I když půjdu roklí šeré smrti…

Když procházíte utrpením, uvědomíte si, že Bůh nikdy nezamýšlel, že by vás měl Žalm 23 posilovat. Je to Hospodin, kdo vás posiluje, ne žalm, který vypráví o Něm, že tak činí. Nestačí mít ten žalm. Musíte mít Toho, o němž ten žalm hovoří. Znali jsme také verš: „Postačí ti moje milost.“ Ten verš však nepostačuje. Je to milost, která postačuje, nikoliv ten verš.

Kněží a horliví svědci, kteří se Slovem zacházejí jako s povoláním od Boha, jsou v nebezpečí přikládat svatým slovům větší hodnotu, než skutečně mají. Svatá slova jsou jen prostředkem, jak dojít k realitě, která je jimi vyjádřena. Jestliže jste sjednoceni s Realitou, všemohoucím Bohem, zlo nad vámi ztrácí svou moc, nemůže zlomit Boha všemohoucího. Když máte jen slova Boha všemohoucího, můžete se snadno nechat zlomit.

Zdroj: Richard Wurmbrand, Preparing for the Underground Church, The Voice of the Martyrs, str. 5–6

Překlad: D. Grof