pondělí 21. června 2021

Komentář Eleison DCCXXVII – Viganò úpěnlivě prosí (2021)

Komentář Eleison DCCXXVII – Viganò úpěnlivě prosí (2021)

(727)

19. června 2021

VIGANÒ ÚPĚNLIVĚ PROSÍ

V těchto „Komentářích“ byla vícekrát citována Naše Paní, která v roce 1973 v Japonsku řekla: „Jen já vám mohu pomoci“. Pro moudrost arcibiskupa Vigana je typické, že Jí bere vážně. Ne všichni čtenáři těchto „Komentářů“ však zaregistrovali, jak Jí minulý měsíc úpěnlivě prosil:

Vznešená Paní a Královno nebeská, shlédni na nás, své děti, v této hodině temnoty a strádání. Rač vyslyšet a vyplnit naši pokornou a důvěrnou modlitbu v hodině, kdy se síly nepřítele v útoku z pekla proti Bohu, proti Jeho Církvi a proti celé lidské rodině násobí.

Jako vzor a příklad pokory a poslušnosti k Boží vůli pouč naše vládce, aby nezapomínali, že autorita, kterou uplatňují, patří Bohu, před Nímž, spravedlivým Soudcem, se budou zodpovídat za dobro, které učinili, i za zlo, které spáchali. Nejvěrnější Panno, poučuj ty, kteří mají na starosti věci veřejné, aby ctili mravní závazky svého úřadu a odmítali jakékoliv schvalování neřesti a omylu.

Jako naše Přímluvkyně před Božím Trůnem léčíš naše nemoci těla a duše a právem jsi vzývána jako Uzdravení nemocných. Provázej nyní lékaře a zdravotníky v jejich profesi a pomáhej jim pečovat o nemocné a ošetřovat nejslabší. Dej jim odvahu povstat proti komukoliv, kdo by je nutil vraždit lidi nebo jim způsobovat nemoc nepatřičnou léčbou nebo škodlivými léky. Popros Božského Lékaře duší, Našeho Pána, aby v jejich svědomí probudil smysl jejich pravé role a povinnosti podporovat život a tělesné zdraví.

Jako uprchlice do Egypta jsi zachránila svého Božího Syna před Herodovým vražděním, zachraň naše děti před mravními a fyzickými hrozbami, které nad nimi visí, ochraňuj je před skutečnou epidemií hříchu a neřesti a před zločinnými plány ideologické diktatury, která usiluje o to, aby je zlikvidovala tělesně i duševně. Dodej sílu rodičům a vychovatelům, jež jim umožní postavit se proti nebezpečným a mravně nedovoleným lékům, které se zkouší na našich dětech. Zmař pokusy těch, kteří útočí na jejich nevinnost, a snaží se je svést v jejich nejkřehčím věku tím, že uvedou v omyl jejich rozum a zkazí jejich mravy.

Při přechodu z tohoto světa do věčného života jsi byla utěšována přítomností svého Syna. Buď nyní nablízku nemocným, starým, umírajícím a zvláště těm, kteří jsou nelidskými nařízeními nuceni čelit smrti sami na nemocničním lůžku bez svátostí. Přines jim útěchu tím, že je povzbudíš litovat svých hříchů a přát si obětovat své utrpení jako náhradu za spáchané hříchy tak, aby mohli tento život opustit s útěchou, že umírají v přátelství s Bohem.

Jako Matka kněží dej světlo naším pastýřům, aby otevřeli oči ohledně současné hrozby, a aby byli jasně uvažujícími svědky Krista, tvého Syna, statečnými obránci stáda svěřeného jim Pánem, udatnými odpůrci omylu a neřesti. Osvoboď je, Nejsvětější Panno, od všech lidských ohledů a schvalování hříchu. Zapal je láskou k Bohu a bližnímu, osvěť jejich rozum a povznes jejich vůli.

Démoni z pekla před tebou utíkají. Znič ďábelské plány této nenávistné tyranie, podvod pandemie, lži strůjců ohavnosti. Nech světlo pravdy zazářit nad lžemi, stejně jako pravé světlo Kristovo září nad temnotou omylu a hříchu. Uveď ve zmatek své nepřátele a pokoř pod svou nohou pyšnou hlavu všech těch, kteří se odvažují vzdorovat nebi a usilují o nastolení království Antikrista.

Jako Prostřednice všech milostí a z Božího záměru naše Spoluvykupitelka nám získej milost spatřit vítězství tvého Neposkvrněného Srdce, jemuž zasvěcujeme sebe, své rodiny, své komunity, svou Církev, svou vlast a celý svět.

Kéž tomu tak je.

Na svátek Nanebevstoupení Páně, arcibiskup Viganò, 13. května 2021.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof