středa 14. října 2020

Soud národů – V (2020)

Soud národů – V (2020)

Anna Maria Taigi – vítězství Církve a obnovitel

Margaret C. Galitzin

2. října 2020

V předešlém článku jsme viděli, že blahoslavená Anna Maria Taigi (1767–1837) předpovídala velký Trest v posledních časech, který skončí překvapivým vítězstvím nebe a obnovou naší svaté Církve a katolické civilizace.

Ana Maria Taigi

Blahoslavená Anna Maria Taigi se svými dětmi

Také předpověděla tři dny temnoty, která sestoupí na svět, a během níž jediné světlo a bezpečí budou mít katolíci v přítomnosti posvěcených svíček. Protože se jedná o soukromé proroctví, nejsou katolíci Vírou vázáni věřit tomu, co Anna Maria Taigi viděla v „mystickém slunci“, které vždy měla před očima.

Protože však proroctví této vizionářky, která během jejího života rukou zapsal Msgr. Raffaele Natali, byla během jejího beatifikačního procesu vyhodnocena jako chvályhodná a důvěryhodná, jeví se jako nerozumné, je ukvapeně ignorovat, zvláště když stejné varování o sestupující temnotě pronesli i jiní Církví schválení světci a mystikové.

Nezapomínejme, že Písmo svaté (zde a zde) také potvrzuje Soud národů, který nastane v posledních časech a bude náhlým a velikým trestem, po němž bude následovat dlouhé období míru na zemi.

Také otevření šesté pečeti ve Zjevení sv. Jana předpovídá znatelnou temnotu, když se zde píše, že po velkém zemětřesení „slunce zčernalo jako žíněný šat“ (Zjev. 6:12). Když slunce zčerná, na zemi nebude žádné světlo. Stejně jako Hospodin ztrestal Egypťany temnotou, může mnohem provinilejší moderní svět potrestat dokonce ještě větší všeobecnou temnotou. (1)

sixth seal opening

Slunce zčernalo, měsíc byl jako krev, nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník shazuje padavky

Upozorňujeme ty katolíky, kteří trvají na tom, že jsme na konci času, že tato strašlivá scéna popsaná ve Zjevení sv. Jana 6:12–17 se nevztahuje k otřesům na konci světa, protože po ní následuje ohromná náboženská obnova při otevření šesté pečeti a hlasu šesté polnice.

Tento trest posledních časů tedy nepředstavuje Poslední soud na konci světa, ale, jak poznamenává P. Gaudentius Rossi v knize The Christian Trumpet, bude „jistým druhem předsoudu živých“, (2) tj. Soudem národů, který předchází vládě Panny Marie.

Vítězství Církve a obnovitel

Očištění, které Bůh provádí těmito prostředky, bude mít jediný cíl: obnovu katolické Církve se vší důstojností, která náleží jí i obnově křesťanské civilizace.

V poznámkách, které přičinil Msgr. Natali, čteme, co jí Náš Pán řekl: „Až se utvoří obnovená Církev, zůstane jen málo, velice málo lidí a budou nesmírně překvapení a naplnění strachem, když uvidí, co Bůh učinil, jak by měli Boha milovat a co pro Boha vytrpěli. (…) Ty [Maria Taigi] to však neuvidíš.

St Michael

Po strašlivém trestu veliké vítězství

Také mluvila o vládě Panny Marie, kdy všechna náboženství konvertují ke katolicismu. Řekla, že až skončí tento trest, začne uprostřed velkých otřesů v přírodě a uprostřed ztrát na životě nebeská éra, vítězství tak velké a úžasné, že z toho zůstala zcela ohromená.

Následují slova, která Ježíš Kristus řekl blahoslavené Anně Marii, když spatřila člověka v budoucnosti, který bude při obnově hrát klíčovou roli:

Vidíš ho? Pozoruj ho. Rozjímej o něm. Hle, apoštolská duše, člověk, který bojuje za vinici [Páně], člověk stejný jako ti, kteří tolik bojovali za Mou slávu. Jeho úsilí, jeho dřina, jeho díla budou odměněna v ráji takovou slávou, jakou si žádná lidská mysl neumí představit. Láska, kterou k tomuto člověku mám, je tak velká, že se dá poznat až v ráji. Je to skutečně horlivý muž. Muž bez poskvrny. Nemá žádné lidské cíle, žádný osobní zájem a od svého nejranějšího mládí se jej nikdy nedotkla neřest pochlebování.“ (3)

Zde poznamenávám, že toto proroctví podporuje to, co viděla sv. Hildegarda – tzn. „nevinného“, který povede obnovu Církve i křesťanské civilizace.

Několik rad pro „určitý den“

Blahoslavená Anna Maria věděla, že tento „určitý den“, kdy Bůh zvítězí nad všemi nepřáteli Církve, nikdy nespatří. Sama Naše Paní promluvila 13. září 1831 ke všem dobrým lidem, kteří budou v těch strašlivých dnech trpět, když této vizionářce řekla:

Nyní není čas na zázraky, protože hodina, kdy se Církev vrátí do svého prvotního stavu, ještě nenastala. Mé děti, pohleďte na svou Matku, Žehnám vám, Můj Otec vám žehná, musíte však být dobré, být dobré, být dobré. Měli byste trpět s dobrou myslí, dokud nepřijde Duch Svatý a nezapálí vás láskou a ukončí tento zkažený svět. Pak jste došli konce. Vytrpěli jste takřka vše. Všechna království, města, národy, hrady, provincie budou trpět problémy, souženími a trápeními až do tohoto určitého dne.“ (4)

coffin taigi

V roce 1865 byla její rakev otevřena a tělo bylo neporušené. V roce 1920 byla otevřena znovu a stále bylo neporušené. Vosková vrstva chrání její vnější vzhled.

Jednou se Boha zeptala na to, kdo bude vzdorovat této strašlivé zkoušce. Odpověděl: „Ti, kterým dám ducha pokory.

Z tohoto důvodu Anna Maria Taigi zavedla ve své rodině zvyk se po růženci modlit třikrát Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci s úmyslem prosit o slitování a bezmeznou dobrotu Nejsvětější Trojice, aby zmírnila trest, který si Jeho spravedlnost vyhradila pro tyto časy pohrom. Tento trest totiž mnohokrát viděla ve svém „mystickém slunci“.

Blahoslavená Anna Maria radila věřícím, aby si obstarali posvěcenou svíci, která jediná bude svítit v temnotě. A také, aby setrvávali v modlitbě, recitovali svatý růženec a nepokoušeli se světlo opouštět nebo se jít z obyčejné a marnivé zvědavosti podívat ven.

Toto jsou jednoduché věci, které si je potřeba připravit a mít je na paměti, a měli by je udělat i ti, kteří mají pochybnosti o soukromých zjeveních. Jak kdysi poznamenal prof. Plinio, když komentoval zvyk mít posvěcenou svíci pro nadcházející Trest:

Za tím účelem mám doma posvěcenou svíci. Moje úvaha je docela prostá: Nemám potřebu zkoumat, zda je původní zjevení pravé nebo falešné. Mít posvěcenou svíci je dobrá věc, a proto jednu mám. Pokud tedy přijdou tři dny temnoty, jsem připraven. Jestliže nenastanou, nic neztratím tím, že mám u sebe posvěcenou svíci. Naopak, mohu z toho mít jen prospěch. Svíci lze použít, když umřu, nebo ji lze dát někomu, kdo v mém domově umře.

candle

pokračování příště

Poznámky:

1) Svědectví Msgr. Raffaele Nataliho, beatifikační proces (Proc. Ord. Fol. 695–696), apud Mgr. Carlo Salotti, La Beata Anna Maria Taigi secondo la storia e la critica, Řím, Libreria Editrice Religiosa, 1922, str. 340–342.

2) Gaudentius Rossi [alias Pellegrino], The Christian Trumpet: Previsions and Predictions about Impending General Calamities, The Universal Triumph of the Church, The Coming of Antichrist, The Last Judgment and The End of the World, Boston, Thos. B Noonand et Co., 1873, str. 61–67

3) Svědectví Msgr. Raffaele Nataliho, beatifikační proces, sv. IX, apud ibid., str. 118; sv. VII, str. 380

4) P. Gabriel Bouffier, S.J., La Vénérable Servante de Dieu Anna-Maria Taigi d´aprés les documents authentiques du procés de sa béatification, Paříž, Ambroise Bray, 1865, str. 251–252.

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof