neděle 25. října 2020

Slovo bloggera 10 – Svátek Krista Krále (2020)

Slovo bloggera 10 – Svátek Krista Krále (2020)

25. října 2020

Modlitba ke Kristu Králi

Pane Ježíši Kriste,

uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě.

Amen

***

Vážení čtenáři,

blog REX! má za sebou další rok a možná je na čase si ve výroční den svátku Ježíše Krista Krále znovu připomenout to skutečně podstatné pro všechny časy a zvláště pak pro dnešní dobu. Když v roce 1925 papež Pius XI. vydal encykliku Quas Primas, kterou tento svátek zavedl, napsal hned v úvodu slova, která jsou dnes nepochybně ještě aktuálnější než tehdy:

Ve svém prvním okružním listě, který jsme vydali na začátku svého pontifikátu ke všem biskupům, zkoumali jsme poslední příčiny těch pohrom, kterými je tísněno a sužováno lidské pokolení před naším zrakem. Vzpomínáme si, že jsme v něm jasně prohlásili, že taková záplava zla přišla na celý svět proto, že většina lidí vypudila Ježíše Krista a jeho přesvatý zákon jak ze svého osobního život, tak ze života rodinného i ze života občanského.

Marně proto lidé hledají svá vlastní lidská řešení na bolesti a trápení světa. Bez Boha taková řešení nemohou nikdy fungovat, „neboť ke zjednání a upevnění míru nevidíme účinnějšího prostředku než obnovu vlády Kristovy“, řekl tento velký papež.

 Jestliže tedy lidé soukromě i veřejně uznají královskou moc Kristovu, pak jistě celým občanským životem proniknou nesmírná dobrodiní: spravedlivá svoboda, kázeň a pořádek, svornost a mír.

Protože tato obnova Kristovy vlády doposud nenastala, jsme svědky toho, co se kolem nás v současnosti děje. Pošetilí manipulátoři za kulisami si myslí, že vybudují svůj nový světový řád nebo „nový normál“. Ten však nikdy nemůže mít dlouhého trvání a Bohu v Jeho plánu poslouží jen k tomu, aby oddělil zrno od plev.

Přesto se nám v současnosti víc než kdy jindy zdá, že za daných podmínek, v bídě dnešního světa, kdy nepřítel obsadil nejvyšší posty v celé společnosti a dle všech indicií pronikl i na nejvyšší místa v Církvi je zcela nemožné nastolit společenskou vládu Krista Krále. Arcibiskup Lefebvre k tomu ve svém proslulém kázání z 29. srpna 1976 v Lille řekl: „Je jednou věcí, že to už není možné, a druhou přijmout takový princip a dále už neusilovat o společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista. Co však denně říkáme během modlitby Otčenáš? »Přijď království tvé...jako v nebi tak i na zemi.« A máme odříkávat tato slova a pak vyjít ven a říct: »Ne, Ježíš Kristus už nám dál nesmí vládnout.«? Žijeme nelogicky? Jsme katolíci nebo ne?

Integrální katolík proto musí všechny otázky – teologické, morální politické, sociální i právní – nazírat očima tradice Církve a ze všech svých sil usilovat o znovunastolení společenské vlády Krista Krále bez ohledu na to, jak utopický se takový cíl dnes jeví.

K tomu se svým malým dílem snaží posledních devět let přispívat i tento blog. Autorův dík patří všem, kteří tuto neziskovou činnost jakkoliv podporují, a zvláště pak těm, kteří tuto skromnou aktivitu podpírají modlitbou a povzbuzením. Bez nich by oněch víc než 1 300 překladů a článků nikdy nevzniklo. Pán Bůh vám to všem zaplať!

Vive Christus Rex!

autor