neděle 28. června 2020

Komentář Eleison DCLXXVI – Deklarace podpory (2020)


Komentář Eleison DCLXXVI – Deklarace podpory (2020)
(676)
27. června 2020
DEKLARACE PODPORY          
Vaše Excelence, arcibiskupe Viganò,
Před několika dny vám jeden ze čtyř biskupů, kteří se snaží v rámci Církve pokračovat v obraně Víry v souladu s příkladem, který dal arcibiskup Lefebvre, napsal dopis s blahopřáním a podporou vašeho dopisu z 9. června, v němž jste zpětně k Druhému vatikánskému koncilu (1962–1965) vysledoval současnou krizi Církve. Tímto dalším dopisem vám všichni čtyři biskupové chceme veřejně vyjádřit totéž blahopřání a podporu ve vašich současných obtížných podmínkách. V podstatě opakujeme to, co vám napsal biskup Tomás, jen poněkud zkráceně:
Je povinností svědomí vyjádřit vám před celou Církví prostřednictvím tohoto dopisu veřejnou podporu ve vašem nedávném odsouzení krize zachvacující Církev a jejího původu na Druhém vatikánském koncilu. Sv. Tomáš Akvinský učí, že neexistuje povinnost vyznávat Víru v každém okamžiku, ale když je Víra v nebezpečí, pak existuje závažná povinnost ji vyznat, dokonce i když člověk riskuje život.
Může dnes někdo popřít bezprecedentní krizi v Církvi, která ostře útočí na katolické kněžství? Přesto jsou však opravdoví katoličtí kněží naprosto nezbytní pro Svatou mešní oběť a pro zachování svaté nauky. Když zákonné církevní autority odmítají jednat v souladu s myšlením Církve, žádný biskup nemůže vzdorovat jen ve Víře, jako může laik. Před Bohem, od něhož přijímáme svou biskupskou funkci, prohlašujeme prostřednictvím svého svěcení s plností vyššího kněžského stavu, že v současné krizi je nejen zákonné, ale je i naší zavazující povinností užívat tuto moc pro dobro duší.
Ve svém dopise z 6. června Vaše Excelence s obdivuhodnou jasností a opravdovostí uznává, jak byli katolický klérus i věřící oklamáni, když koncil přišel s novým směřováním, které má původ v protikřesťanském spiknutí. Je bolestné pozorovat žalostnou slepotu tolika kolegů biskupů a kněží, kteří nevidí, nebo nechtějí vidět, současnou krizi a potřebu odporu vůči modernismu, který teď svrchovaně vládne, a vůči koncilní sektě, která je opevněná na nejvyšších úrovních Církve. Tento odpor je zcela zákonný a je v souladu s rozhodnutím zůstat věrný Církvi. Biskup skutečně musí naplňovat poslání, které mu bylo svěřeno: předávat všechno to, co může a musí být předáno, skrze plnost svého svěcení k zachování Víry: „Tradidi quod et accepi“.
Arcibiskup Marcel Lefebvre a biskup Antonio de Castro Mayer díky svému antiliberalismu a antimodernismu v červnu roku 1988 přistoupili k vysvěcení čtyř biskupů v rámci tzv. „Operace přežití“, aby zachránili poklad katolické Tradice před modernismem, novou mší a koncilními reformami, a zaručili tak, že se nadále bude předávat milost a neměnná nauka. Jako jejich dědicové chceme vyjádřit naši upřímnou podporu k postoji Vaší Excelence, jenž jí přikazuje věrnost Církvi všech časů. Tím nechceme učinit nic víc, než čerpat ze stejného zdroje, jímž je Svatá, katolická a apoštolská římská Církev, mimo níž není spásy.
A pokud se nás někdo zeptá, kdy nastane dohoda s autoritami v Římě, naše odpověď je prostá: až se Řím vrátí k Našemu Pánu. V den, kdy oficiální římští představitelé opět uznají Našeho Pána za Krále všech lidí a národů, v ten den to nebudeme my, kdo se bude vracet do Církve, ale ti, kteří se pokusili svrhnout katolickou Církev, kterou jsme my nikdy neopustili. Mezitím soudíme, že otevřeným odporováním a vzdorováním koncilním omylům a těm, kteří je prosazují, poskytujeme Církvi Našeho Pána Ježíše Krista nejpotřebnější službu.
Kéž Nejblahoslavenější Panna Maria, která nás jako naše Matka ve Fatimě varovala ohledně vážnosti současné hodiny, zajistí papeži a biskupům celého světa milosti nezbytné k provedení zasvěcení Ruska Jejímu Neposkvrněnému Srdci a k širokému rozšíření kající pobožnosti o prvních pěti sobotách, aby byl opuštěn modernismus a duše se vrátily k úplné a neporušené katolické Víře, bez níž není možné se líbit Bohu.
Kéž Bůh žehná Jeho Excelenci Carlu Maria Viganòvi.
Biskup Jean-Michel Faure
Biskup Tomás Aquinas
Biskup Richard Williamson
Biskup Gerardo Zendejas
Překlad: D. Grof