sobota 18. ledna 2020

Komentář Eleison DCLIII – Profesor Drexel – III (2020)


Komentář Eleison DCLIII – Profesor Drexel – III (2020)
(653)
18. ledna 2020
PROFESOR DREXEL – III
Myslíme si, že i ve třetím a posledním výňatku z této obdivuhodné knihy profesora Drexela z Rakouska ze 70. let s názvem „Víra je víc než poslušnost“ promlouvá Náš Pán, protože samo o sobě je toto poselství zcela pravověrné a v kontextu zmatení v Církvi, které následovalo po Druhém vatikánském koncilu (1962–1965), je jasným ukazatelem, že oficiální církev se ve 20. století vydala špatnou cestou a stále po ní jde. Pro katolický klérus je toto poselství jasným varováním: pokud budete trvat na novém směřování člověka a opustíte pravé náboženství Boha, budete stát před děsivým zavržením v pekle, až umřete. Pro katolické laiky je tato knížka stejně jasným podnětem: pokud s vírou a odvahou zůstanete věrní pravé Církvi, vaše odměna v nebi bude veliká. Pro klérus i laiky je toto poselství zcela aktuální i v roce 2020.
KVĚTEN 1974
Nebuď sklíčený kvůli zmatení a herezím nevěrných a odpadlých kněží, pro něž je tělesné a smyslové potěšení víc než láska k Mé Církvi a k nesmrtelným duším. Ať skuteční, praví věřící vědí, že vnitřní i vnější nepřátelé Církve zahynou – navždy – pokud se s vnitřní lítostí nevrátí k jediné nauce Církve.
Říkám ti: Povstanou kněží, kteří jsou teď vychováváni, skrytí v tichu pro budoucnost a pro dobu – která přijde brzy – kdy se s apoštolským duchem ve stopách svatých objeví pro Boží řád a pro jednotu Mé katolické Církve, po níž dychtím, se zbožnou úctou k tajemství a zázraku Svaté eucharistie. (Toto je nepochybně proroctví o mladých kněžích Tradice, kteří začali vycházet z Écône v malých, ale důležitých počtech v roce 1976.)
ČERVENEC 1975
Má Církev žije uprostřed apostaze a ničení. Přežívá mezi početnými věřícími a věrným lidem. V dějinách Mé Církve vždy byly doby úpadku, odchodů a ničení kvůli špatným kněžím a lhostejným pastýřům. Duch Boží je však silnější a na troskách a pohřebišti nevěry a zrady nechal povstat Církev a způsobil, že znovu vzkvétá, jen menší než dřív. Dílo Mého služebníka Marcela v Écône nezahyne! (Tím „Marcelem“, jenž se zde zmiňuje, je samozřejmě arcibiskup Lefebvre, který v roce 1970 založil v Écône tradiční seminář.)
BŘEZEN 1976
Můj věrný syn Marcel, který pro víru velice trpí, jde po správné cestě. Je jako světlo a pilíř pravdy, jež mnozí moji vysvěcení kněží zrazují. Víra je víc než poslušnost. Proto je mou vůlí, aby dílo teologického vzdělávání kněží pokračovalo v duchu a podle vůle mého syna Marcela, pro spásu a velkou pomoc mé jediné a pravé Církvi. (Kdo má uši slyšet, má zde nejjasnější schválení katolické Tradice.)
PROSINEC 1976
Ti, kteří se připravují na kněžství a vstupují do seminářů pod diecézními biskupy, vstupují bez toho, že by měli celou nebo hlubokou víru v Transsubstanciaci; a nejeden kněz si pohrává s myšlenkou, že se jednoho dne ožení. Proto není daleko doba, kdy budou lidé na mnoha místech bez kněží.
Přesto jsou kněží, kteří svátostnou Oběť a mši chápou jako nejpravější a nejsvětější oběti a kteří celebrují se svatou úctou tajemství Mého Těla a Krve, jako to činí Můj ctihodný služebník Marcel, pronásledováni, opovrhováni a postaveni mimo zákon.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof