pondělí 7. ledna 2019

„Jděte do celého světa...“ (2019)

 
„Jděte do celého světa...“ (2019)
Kázání P. Martina Fuchse v Praze 6. ledna 2019
Slavnost Zjevení Páně
***
Drazí věřící,
Ludwig a Gertruda byly děti chudé vdovy. Když jejich otec zemřel, Ludwigovi bylo 7 a Gertrudě 6 let. Po smrti svého manžela se matka starala o výchovu svých dětí dokonce s ještě větší péčí.
Často jim říkala o ubohých pohanských dětech v Číně a v Africe, které neznají Našeho Pána a které nikdy neslyšely o Ježíškovi. Tento živý soucit s pohany dal vzejít pevnému rozhodnutí v jejich srdcích.
„Chci se stát misionářem a jít k pohanským národům,“ řekl Ludwig své sestře jednoho dne. „A já půjdu s tebou!“, odpověděla Gertruda. „To nemůžeš!“, prohlásil Ludwig rozhodně, „dívka se nemůže stát misionářem.“ – „Samozřejmě, že může,“ vysvětlila Gertruda, „ty obrátíš a pokřtíš divochy a já se postarám o malé děti!“ – „Dobře,“ odpověděl Ludwig, „zítra odejdeme!“ Rozhodnutí bylo učiněno!
Když následujícího dne matka opustila dům, aby šla na mši svatou a udělala nezbytné nákupy, obě děti se rychle oblékly, vzaly si velký kus chleba a odešly tak rychle, jak jen mohly. Doufali, že brzy dosáhnou vzdálené Afriky nebo Asie.
V době oběda již byl hlad znatelný. Snědly proto svůj chleba a pokračovaly v cestě, když došly k říčce. Ale jak by měly překročit vodu?
Ludwig brzy věděl, co dělat. Nasbíral nějaké velké kameny a hodil je do říčky. Plné důvěry v Boha se pokusily překročit nebezpečnou říčku a skutečně uspěly. Na druhém břehu uvěřily, že jsou již v zemi divochů. – „Buď zticha!“, zašeptal Ludwig a ukázal na vysokého muže blízko stromu, „to je jistě divoch; musíme k němu jít!“
Aby divocha nepolekaly, nehlučně se k němu blížily. Když byly dostatečně blízko, Ludwig zdvořile sňal svou čepici a zeptal se: „Pane divochu, byl jste pokřtěn?“ Velký muž popudlivě odpověděl: „Proč tě to zajímá, malý příteli?“
Vystrašená Gertruda škubla za rukáv svého bratra a zašeptala: „Pojďme, bojím se.“ – Ale Ludwig se nevzdal a zeptal se laskavěji než předtím: „Pane divochu, byl jste již pokřtěn?“ – „No,“ odpověděl zmíněný, „proč si myslíte, že jsem divoch?“
Ludwig mu nyní řekl, jak on a sestra ráno odešli, aby se dostali do Afriky a obrátili tam divochy, a proč si myslí, že už asi musí být v zemi divochů, protože cesta byla velmi dlouhá a slunce bylo velmi žhavé.
Pak se tvář onoho cizího muže rozjasnila do přátelského úsměvu. Vzal si toho malého chlapce na svá kolena a Ludwig mu musel říct celý ten příběh znovu. S nadšením popisoval, co mu matka řekla o vzdálených ubohých nevěřících pohanech; jak umřou bez křtu, a aniž by poznali Ježíše, a že mohou být navždy ztraceni; a jak se on a jeho sestra rozhodli tyto lidi obrátit.
Během tohoto dětského příběhu byl ten muž dojat k slzám!
„Ještě nejste v Africe. Ale nemusíte chodit tak daleko, abyste potkali divocha,“ odpověděl. „Zde je jeden před vámi, Evropan, který již byl pokřtěn, který je však asi horší než ti, jež chcete hledat. Ale od nynějška se chci stát opravdovým křesťanem. Jste spokojení?“
Samozřejmě, že děti byly šťastné, že obrátily nevěřícího. Muž dovedl ony dvě děti zpět k jejich matce, řekl jí celý příběh a popřál jí hodně štěstí, protože její učení již přineslo takové plody u jejích dětí.
Matka, která se již velmi bála o děti, teď byla uklidněna. Ano – byla velice šťastná, že její děti přivedly ztracenou duši zpět k Bohu.
Drazí věřící!
Toto je jeden malý misionářský příběh z mnoha jiných. Všechny z nich mají původ v dnešním svátku. Mudrcové hledali a nalezli Spasitele skrze hvězdu a vrátili se obrácení do své země. První pohanská misie! A přinesli tuto radost pohanskému lidu ve své zemi.
Velmi dobře si pamatuji postýlku ve školce. Byl tam Maur s pokladničkou. Když dostal minci, pokýval svou pohyblivou hlavou. Byla to sbírka pro pohany v Africe, aby se jim předala nezbytná poučení, aby přijali křest.
Misie jsou také naší prací: Pohanské misie a misie lhostejných křesťanů. Ježíš nám před Svým Nanebevstoupením nakázal: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření! Kdo uvěří a dá se pokřtíti, spasen bude; kdo však neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16:16)
Nemusíme jezdit do Afriky, abychom obraceli lidi. Kolik nepokřtěných lidí žije v naší zemi? Buddhisté, mohamedáni, nepokřtěné děti katolických rodičů…
Kéž každý nalezne Spasitele v jesličkách a kéž oznámí tuto radost svým bližním!
Misie začínají v naší rodině, v našem domě. Proto si na slavnost Zjevení Páně necháváme žehnat svůj dům nebo svůj byt. Každý, kdo vstupuje do našeho domu, by měl nalézt Ježíše, Marii a svatého Josefa. Každý by tam měl nalézt svaté obrázky, svěcenou vodu a křesťanské knihy! Každý by tam měl nalézt život modlitby! Ranní modlitba, večerní modlitba a modlitby před a po jídle. Kéž pomáháme našim bližním zvláště v jejich duchovních potřebách! Amen.
Překlad: D. Grof