sobota 26. ledna 2019

František pronáší novoroční požehnání Birkat Kohanim (2019)


František pronáší novoroční požehnání Birkat Kohanim (2019)
23. ledna 2019
František dává po sefardském způsobu požehnání Birkat Kohanim
Aby František v úterý 1. ledna 2019 přivítal nový rok, rozhodl se vyřadit obvyklé katolické požehnání vzývající Otce, Syna a Ducha Svatého, a nahradit jej požehnáním Birkat Kohanim.
 A dnešní bohoslužba odkazuje na velmi starobylé požehnání, jímž židovští kněží žehnali lidu. Uvádí: „Nechť ti Hospodin žehná a chrání tě. Nechť ti Hospodin osvětlí svou tvář a je ti milostiv; Nechť k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a dá ti mír.“ (Numeri 6:24-26) Kněz opakoval Boží jméno, „Hospodin“, třikrát, přičemž vztáhl své ruce nad shromážděný lid. Ve skutečnosti v Bibli jméno představuje samotnou realitu, která je vzývána, a tak „pronášet jméno“ Hospodina nad osobou, rodinou, společenstvím, znamená poskytnout jim prospěšnou sílu, jež z Něj plyne.“
(Proslov při modlitbě Anděl Páně: O důstojnosti Marie, Matky Boží, a o 52. Světovém dni míru, Zenit, 1. ledna 2019)
Webové stránky Novus Ordo Watch výstižně poukázaly:
Bohužel, Bergoglio nepomyslel na to, že by stálo za to zmínit, že skutečnost, že je Hospodinovo jméno vzýváno třikrát, je předzvěstí Svaté Trojice, stejně jako je jím trojí vzývání Boha jako „Boha Abrahámova, Boha Izákova, a Boha Jákobova“ (Ex. 3:6) a jako je nejspíš návštěva tří andělů u Abraháma, kteří „se mu ukázali [jako] tři muži“ (viz Genesis 18:1-3). Ne, Trojice se ve Františkově modlitbě Anděl Páně z 1. ledna neobjevuje vůbec, dokonce, jak jsme viděli, ani v závěrečném požehnání.“
Statický obrázek výše je převzat z tohoto videa, kde František začíná Birkat Kohanim v čase 10:34 tím, že pozvedá své ruce a pronáší:
Nechť vám Hospodin žehná a chrání vás. Nechť vám Hospodin osvětlí svou tvář a je vám milostiv; Nechť k vám Hospodin pozvedne svou tvář a dá vám mír.“
(Proslov při modlitbě Anděl Páně: O důstojnosti Marie, Matky Boží, a o 52. Světovém dni míru, Zenit, 1. ledna 2019)
Tato slova jsou v souladu s popisem v Jewish Encyclopedia (Židovské encyklopedii) z roku 1906, která o Birkat Kohanim říká:
Kněžské požehnání (nazývané Birkat Kohanim): Jeden z nejpůsobivějších a nejcharakterističtějších rysů bohoslužby v Chrámu v Jeruzalémě i v synagoze, mající svůj původ v požehnání pronášeném Áronity v souladu s příkazem a formulací ustanovenými v Num. VI, 22-27: „Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: Ať ti Hospodin žehná a chrání tě! Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!“ Tak budou pronášet mé jméno nad syny Izraele, a já jim požehnám.
(Jewish Encyclopedia, sv. 3, slovníkové heslo: Kněžské požehnání, str. 244)
Vracíme se ke statickému obrázku. Na něm František drží ruce i hlavu ve stylu, jak to činí sefardští židé, a jak to popisují [anglicky psané] webové stránky [hnutí] Chabad Lubavič :
Vztažené ruce
Ihned po požehnání pozdvihují Kohanim své ruce nad svůj talit – do výše ramen, dlaně roztažené a směřující dolů. Pravá ruka by měla být o něco málo výše zdvižená než levá.
Prsty jsou umístěné způsobem, který ponechává pět „otvorů“, skrze něž požehnání J-hveho plyne na shromáždění. Obecnou ideou je oddělit každou ruku do tří „úseků“ – a ponechat prostor u každé ruky mezi palcem a ukazovákem, a mezi prostředníčkem a prsteníčkem. Pátý prostor je dokončen tak, že dva palce jsou uspořádány společně. Pokud jde o toto uspořádání, existují odlišné tradice – Kohanim by se měli poradit se svým otcem nebo rabínem, aby určili tradici své rodiny/komunity v této věci.
Sefardští židé mají zcela odlišnou tradici. Pozvedají své ruce nad hlavu a oddělují všechny své prsty.
Kohanim by se během Birkat Kohanim neměli upřeně dívat na své ruce.“
Když známe Františkovu náklonnost ke všemu talmudskému, jeho tvrzení, že má v sobě vnitřního Žida, jeho kázání vyplněná protikřesťanským rabínskými idejemi, jeho vyprávění rouhavých vtipů židovským přátelům a jeho rozsáhlou sbírku judaistických knih, nemělo by být překvapením, že František přijal rychle další náklonnost. V roce 2016 dostal František od svého dobrého přítele a častého hosta ve Vatikánu, rabína Isaaca Sacca ke svým 80. narozeninám repliku nejstaršího známého Birkat Kohanim. To, co nás na [blogu] Call Me Jorge udivuje, je, že zatímco se všichni dohadují nad tím, kdo je papežem (František nebo Benedikt), nad Viganóvými tvrzeními, nebo jsou fascinováni Františkovým předefinováním papežství, sotva kdo si všímá toho, jak František pomalu a metodicky vtěluje talmudský judaismus do Novus Ordo. Už začínáme být unavení z psaní toho, že František a jeho kamarádi nebudou spokojení, dokud nebude bazilika sv. Petra připomínat synagogu a  Vatikán štetl [V jazyce jidiš malé město se silnou židovskou populací. – pozn. překl.]. Tímto „požehnáním“ Birkat Kohanim byl zatlučen další hřebíček do oné rakve.
Díky [webu] Novus Ordo Watch, že nás na toto novoroční „požehnání“ upozornil.
Překlad: D. Grof