úterý 25. září 2018

„Satan musí vládnout ve Vatikánu...“ (2015)


„Satan musí vládnout ve Vatikánu...“ (2015)
„...Papež bude jeho otrokem.“
Michael Hichborn
Masonic article 01
Zednářský pohřební průvod, 1917
Tohoto smělého prohlášení v titulku článku byl osobně svědkem sv. Maxmilián Kolbe, který sledoval, jak svobodní zednáři v roce 1917 slaví své dvousté výročí na Svatopetrském náměstí. Sv. Maxmilián Kolbe viděl uprostřed oslav transparenty nesoucí tato slova. Je to nepříjemné a šokující prohlášení, je však zcela v souladu s cíli zednářů a je pro nás dnes velmi významné.
Než půjdeme dál, musí být dokonale vyjasněno, že Lepanto Institute NIKTERAK neobviňuje papeže Františka, že je svobodný zednář, nebo nenaznačuje, že je ochoten hájit zednářské principy. Avšak ve světle jistých nedávných událostí se stalo evidentně zřejmým, že existuje vážná mravní hrozba uvnitř stěn Církve, která je organizovaná bezohlednými muži. Záměrem tohoto článku je pokus vrhnout trochu světla na tyto události a učinit snad tuto znepokojivou dobu srozumitelnou.
Masonic article 03
Transparenty, jež pozoroval sv. Maxmilián Kolbe, upomínají na bojový plán proti katolické Církvi, jak jej stanovili zednáři. V roce 1859 zveřejnil zednářské dokumenty získané Vatikánem francouzský kardinál Jacques Crétineau-Joly ve své knize „Římská církev čelící revoluci“. Tyto dokumenty pocházely z lóže svobodných zednářů nazývané Alta Vendita. O dvacet šest let později, v roce 1885, zveřejnil Msgr. George Dillon anglický překlad těchto dokumentů ve své knize „Svobodné zednářství Velkého Orientu odhaleno jako tajná síla v pozadí komunismu“.
Podle těchto dokumentů lóže svobodných zednářů Alta Vendita otevřeně vyhlásila, že jejím „konečným cílem je cíl Voltairův a Francouzské revoluce – definitivní zničení katolicismu, a dokonce i křesťanské myšlenky, navždy.“ Avšak vyhlášení onoho cíle není záměrem tohoto článku. To, co v těchto dokumentech zvláště stojí za povšimnutí, je to, jak zamýšlejí toto zničení provést. Permanentní instrukce Alta Vendita říká:
Masonic article 05
„Nezamýšlíme naklonit papeže naší věci, učinit je neofyty našich principů, propagátory našich idejí. To by bylo směšným snem, a jestliže se věci nějakým způsobem obrátí, jestliže by měli kardinálové nebo preláti například ze své vlastní vůle vstoupit do části našich tajemství, není to vůbec podnětem přát si jejich povýšení na Petrův stolec. Takové povýšení by nás zničilo. Sama ambice by je vedla k apostazi, potřeba moci by je přinutila obětovat nás. Co musíme žádat, co bychom měli hledat a na to čekat, jako Židé čekají na mesiáše, je papež podle našich potřeb...“
„S tím budeme pochodovat na zteč Církve bezpečněji než s pamflety našich bratří ve Francii a dokonce i než se zlatem Anglie. Chcete znát důvod pro to? Je to tím, že s tímhle již nepotřebujeme k roztříštění velké skály, na níž Bůh zbudoval Svou Církev, Hannibalův ocet [Narážka na událost, kdy při přechodu Alp, když cesta dál nevedla, Hannibal rozhodl prorazit přes skálu cestu novou. Vojáci zapálili hranici z pokácených stromů a rozžhavenou skálu potom polévali octem, aby zkřehla. Pak vzali železné nástroje a do takto upravené skály začali tesat novou cestu. – pozn. překl.], ani nepotřebujeme střelný prach, ani naše zbraně. Máme v této lsti zapojený malíček Petrova nástupce a tento malíček je tak dobrý pro tuto křížovou výpravu jako jsou všichni Urbanové II. a všichni svatí Bernardové v křesťanstvu.“
„Nyní tedy, abychom nám zajistili papeže požadovaných parametrů, je první otázkou jeho vytvarování ... sníme o generaci vhodné pro tohoto papeže k vládnutí. Ponechte stranou staré lidi a lidi dospělého věku. Běžte za mládeží, a je-li to možné, dokonce za dětmi.“
Mějte na paměti, že toto bylo napsáno před více než sto lety … toto není přemítání nějakého potrhlého konspiračního blogu. A o něco později Alta Vendita říká:
„Zajistíte si pro sebe s minimem nákladů pověst dobrých katolíků a ryzích vlastenců. Tato pověst zajistí našim naukám přístup do středu mladých duchovních a stejně tak i hluboko do klášterů. Za pár let zaujmou tito mladí duchovní, silou věcí samých, všechny posty, vytvoří nejvyšší radu, budou povoláni k volbě papeže, který bude mět vládnout. A tento papež, jako většina jeho současníků, bude nutně více či méně prodchnut italskými a humanistickými principy, které začneme pouštět do oběhu.
Freemasons participating in a Catholic Mass in Brazil on "Freemasonry Day" in the Diocese of Pesqueira.
Svobodní zednáři se účastní katolické mše v Brazílii při „Dnu svobodných zednářů“ v diecézi Pesqueira
Krátce řečeno, Alta Vendita říká, že nezamýšlí umístit svobodného zednáře na papežský trůn, ale získat kontrolu všeho kolem papeže a zvolit takového, který pro ně bude mít porozumění.
Masonic article 02
Sv. Maxmilián Kolbe objasnil tento plán při založení Rytířů Neposkvrněné. 16. října [1917]. Jen tři dny po fatimském zázraku tento světec napsal:
„Tito muži bez Boha se nacházejí v tragické situaci. Taková nesmiřitelná nenávist k Církvi a vyslancům Krista na Zemi není v moci jednotlivých osob, ale je ze systematické aktivity pramenící dle konečné analýzy ze svobodného zednářství. Konkrétně má za cíl zničit katolické náboženství. Jejich výnosy jsou šířeny po celém světě pod různými maskami, ale s týmž cílem – náboženská lhostejnost a oslabení mravních sil dle jejich základního principu – ´Podrobíme si katolickou Církev nikoliv argumentací, ale spíše morálním zkažením.´“
A tak dnes objektivní katolík musí připustit, že existuje organizovaná snaha zkazit mravní nauku katolické Církve. I když chce člověk odmítnout historický tajný plán na zničení Církve zevnitř, je mnohem těžší popřít současné události. Například Marco Tosatti, italský novinář, podal 1. října [2015] zprávu, že tajná „operační skupina“ pracuje na možném dokumentu po synodě, dovolujícím Svaté přijímání pro rozvedené a znovusezdané, pro nesezdané lidi žijící spolu a páry téhož pohlaví.
Masonic article 06
Kardinál Danneels v duhovém rouchu
Tato novinka přišla hned po výbušném prohlášení kardinála Danneelse, jednoho z tento měsíc jmenovaných papežských delegátů na synodu, že se zapojil do „mafie“, která aktivně odporovala papeži Benediktovi, tlačila na jeho rezignaci a zvolila papeže Františka. V roce 2013 kardinál Danneels souhlasil se svazky téhož pohlaví. Životopis kardinála Daneelse také jako členy této „mafie“ vyjmenovává kardinály Carla Maria Martiniho a Achilleho Silvestriniho z Itálie, Waltera Kaspera a Karla Lehmanna z Německa, holandského kardinála van Luyna a také Basila Humeho z Anglie. Kardinál Kasper je samozřejmě účastníkem synody nejlépe známým pro své návrhy dovolit rozvedeným a „znovusezdaným“ katolíkům přijímat Svaté přijímání.
Mějte na paměti, že cílem svobodného zednářství je „podrobit si Církev … morálním zkažením.“ Stojí za připomenutí, že v roce 2013 se nově zvolený papež František stejným dechem vyjádřil k homosexualitě i svobodnému zednářství:
„Problémem není mít tuto [homosexuální] orientaci. Ne, musíme být bratry a sestrami. Problémem je lobbování za tuto orientaci, nebo lobby chamtivosti, politické lobby, zednářské lobby, tolik lobby.“
Masonic article 07 
Kardinál Danneels se kromě toho, že připustil účast v tajném spolku uvnitř Církve a že podporoval homosexualitu, aktivně účastnil na zednářském setkání, oblečený v zednářských regáliích. Danneels v roce 2008 připustil, že byl oblečen v bílém rituálním zednářském úboru, aby mohl pronést přednášku v zednářském chrámu v Belgii. Nahoře je obrázek kardinála Danneelse potřásajícího si rukou s velmistrem Velkého Orientu Belgie a držícího výtisky jeho zednářských knih „Staň se svobodným zednářem Velkého Orientu Belgie“ a „Poklady chrámu“.
V roce 1738 papež Klement XII. výslovně ohlásil automatickou exkomunikaci pro kteréhokoliv katolíka, který má jakékoliv spojení se svobodnými zednáři. Ve své encyklice In Eminenti uvedl:
„Výslovně a pod závazkem svaté poslušnosti nařizujeme všem, i jednotlivým věřícím v Krista, ať jsou jakéhokoli stavu, hodnosti, postavení, řádu a urozenosti, ať jde o laiky či duchovní jak světské, tak řádové. Rovněž těm, kteří si zasluhují zvláštní, osobité a výslovné zmínky, aby se nikdo pod jakoukoli záminkou nebo předstíráním neodvážil nebo si nepředsevzal, že se stane členem řečených společností svobodných zednářů nebo jak se jinak nazývají, nebo je bude šířit, prokazovat jim svou přízeň nebo do svých domů, bytů či jinak je přijímat, že dovolí, aby k nim byl připočítáván a s nimi spojován, že se účastní jejich schůzek nebo jim poskytne možnost a usnadní, aby mohly být někam svolány. Rovněž přikazujeme, aby jim nikdo v jejich díle nepomáhal nebo jim jinak jakýmkoli způsobem, veřejně či tajně, přímo či nepřímo, sám o sobě či prostřednictvím jiných radu, pomoc nebo svou přízeň neprokazoval, ani aby jiné nevybízel, nenaváděl, nepodněcoval k tomu, aby se stávali členy těchto společností, přidávali se k nim, nebo se zúčastňovali jejich jednání či je jakkoli podporovali a protěžovali. Taktéž nařizujeme, aby se hleděli úplně zdržovat těchto společností, schůzí, tajných setkání, shromáždění, lóží nebo pokoutního sdružování, a to pod trestem exkomunikace, vztahujícím se na všechny, kdo jednají proti výše uvedeným zákazům. Tento trest nabývá platnosti bez jakéhokoli vyhlášení a nikomu, pokud není na smrtelném loži, se nesmí dostat dobrodiní, že řečený trest z něho bude sňat, pouze od nás nebo jiného vládnoucího papeže.“
Masonic article 08
A kardinál Danneels není jediným duchovním, svázaným se zednáři, působícím otevřeně. V roce 2013, když byl zvolen arcibiskup Pontier jako nový předseda Francouzské biskupské konference, také se objevila zpráva, že je svobodným zednářem, který je členem Velkého Orientu Francie. Arcibiskup Pontier je také účastníkem setkání synody tento měsíc, který se účastnil důvěrných setkání, jež měla synodu naklonit k přijetí svazků téhož pohlaví.
Přidržíme-li se tématu, že cílem svobodného zednářství je pokusit se zničit Církev zkažením morálky, nemůže být pouhou shodou okolností, že jen několik dní před zahájením synody tento měsíc oznámil jeden polský kněz, který pracoval pro Kongregaci pro nauku Víry, že je aktivní homosexuál, a požadoval revize v katolické nauce týkající se homosexuality. Kromě toho nezapomeňme pokusu ze strany jednotlivců, prosazujících homosexuální agendu, ukrást si pro sebe papežovu návštěvu ve Spojených státech.
Černý had svobodného zednářství si jasně nalezl ochotné spojence v Kurii a více než sto let pracuje, aby rozprostřel své sítě ve vatikánských síních. Kardinál Danneels a arcibiskup Pontier jsou jen dva, o kterých víme. Kolik dalších tajných zednářů nebo sympatizantů se k jejich spiknutí přidalo, aby zničili Církev zkažením morálky?
OLoV
Nadále se modleme k Naší Paní, aby nás vedla a chránila před herezí šířící se v Církvi. Tolik duší, jež Náš Pán silně miluje, jsou v krajním nebezpečí, že se v přicházející bouři ztratí. Pevně se přidržujte věčných Pravd Církve a neztrácejte naději. Tento zmatek není ničím, než chvěním se draka, který dobře ví, že jeho čas je krátký.
Překlad: D. Grof