úterý 27. června 2017

Rabíni v Papežské akademii pro život (2017)


Rabíni v Papežské akademii pro život (2017)
Poznámka REX!: V oficiální zprávě (zde) bylo nedávno oznámeno, že František do Papežské akademie pro život mezi 45 nově jmenovanými řádnými členy a 5 čestnými členy jmenoval dva talmudské rabíny (sic). Tato akademie byla založena v roce 1994 Janem Pavlem II. ke studiu a řešení etických problémů, týkajících se zacházení se životem, přičemž má sloužit k podpoře a obraně života. Akademie často řeší problematiku potratů, umělého oplodnění, genetické manipulace, eutanázie apod.
Prvním z těchto dvou rabínů je argentinský profesor Fernando Szlajen a druhým je profesor Avraham Steinberg z Izraele. Je to poprvé, kdy byli za členy této akademie jmenováni rabíni. Následující článek se podrobněji zabývá aktivitami jednoho z nich.
***
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZg0i3ur2SpxQA8LK3wqFZIeSJayA4BK3LHgtKJzy2NlW0y0HDShepQqfSqqMFgc7ugP5-QI1wHcSC0EXD16u9VQ21tgyWixizSKknJtiX1K3aifIgQSi6CLnz3kx7ScNQ4qRt2hL-X4E/s200/Avraham_Shtienberg.jpg 
Rabín Avraham Steinberg
Proč František jmenoval dva talmudské Židy do Papežské akademie pro život? My na blogu Call Me Jorge jsme přesvědčení, že odpověď je jednoduchá. Je to proto, aby se napomohlo procesu, kdy katolíci budou vzhlížet k rabínovi jako k rozhodující autoritě v náboženství, etice a mravech. V tomto příspěvku se zaměříme na rabína Avrahama Steinberga a jeho třísvazkovou Encyklopedii židovské lékařské etiky. Ve dvou nedávných příspěvcích na twitteru od [uživatelů] Maurice Pinay a  gem, bylo odhaleno něco málo z ďábelské vyšinutosti talmudského náboženství obsažené v tomto díle. Níže předkládáme tyto citáty a několik dalších, které jsme nalezli, když jsme tuto encyklopedii pročítali. Mějte na paměti, že František pohlíží na rabína Avrahama Steinberga a talmudský judaismus jako na autority.
Podle wikipedie:
Rabín profesor Avraham Steinberg, MD, (narozen 25. srpna 1947), je lékařským etikem, pediatrickým neurologem, rabínem a vydavatelem talmudské literatury.
Profesor Steinberg je ředitelem Oddělení lékařské etiky v lékařském středisku Shaare Zedek v Jeruzalémě a spolupředsedajícím v Izraelské národní radě pro bioetiku. V roce 1999 obdržel Izraelskou cenu za původní rabínskou literaturu za svou sedmisvazkovou Encyklopedii Hilchatit Refuit v hebrejštině, což je nejúplnější učebnice všech dob sestavená k tomuto tématu. Do angličtiny byla přeložena profesorem Fredem Rosnerem jako Encyklopedie židovské lékařské etiky.
Steinberg je ředitelem skupiny Yad HaRav Herzog, která vydává literaturu Tóry; je hlavou redakční rady Talmudské encyklopedie a šéfredaktorem Talmudské mikropedie.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCR5ehWY2drIM1KNLbASUk7LQrXZaKpAQitFm71JEsUUJoHJ-4YejP7CSCQU3c8LRAGiJoERFkdfFEpNZclnEDdxeKeHHX3vmwHNC2lbQRxPwfAyAx38t1NxLa5w1RTTRjaAGrK6JtxU/s320/ejmecover.jpg
Výňatky z Encyklopedie židovské lékařské etiky od rabína Avrahama Steinberga, MD:
Jen Nežidé podléhají trestu smrti za potrat, Židé nikoliv.
V židovském zákoně má-li dospělý muž pohlavní styk s nedovolenou příbuznou [incest], která je starší než tři roky a jeden den, je potrestán podle míry nedovoleného příbuzenství, dívka je však zproštěna. Je-li mladší tří let, jsou oba zproštěni. Tak také má-li nezletilý hoch starší než devět let a jeden den pohlavní styk se ženou, je ona náležitě potrestána, ale on je zproštěn. Je-li mu méně než devět let, oba jsou zproštěni.
Má-li muž pohlavní styk s nezletilým hochem, kterému je devět let a jeden den, nebo způsobí-li, aby s ním měl tento nezletilý pohlavní styk, je tento dospělý kamenován, zatímco nezletilý je zproštěn. Je-li nezletilému devět let nebo méně, oba jsou zproštěni. Soud je však povinován nechat dospělého zmrskat za neposlušnost, protože měl homosexuální vztahy s chlapcem, i když ten byl mladší než devět let.
Dalším důvodem zákazu konzumace krve je, že nám byla dána, abychom ji používali na oltáři za smír za naše hříchy a proto, že je Božským produktem. Navíc, když Bůh povolil lidem, aby jedli maso, povolil pouze tělo zvířat, ale jejich duše mají usmiřovat za hřích člověka tím, že je [člověk] obětuje jako obětiny. Pro lidskou bytost [doslova: vlastníka duše] není patřičné, aby konzumoval duši zvířete.
Tento zákaz konzumovat krev je specifický pro židovský lid a nenachází se v zákonech jiných národů. Prolití krve slouží jako usmíření a jako rituální očištění za různých okolností:
 • Krev obětí je prolita na oltáři a to je hlavní část usmíření.
 • Krev je vylita na malomocného, aby jej očistila.
 • Krev je vylita na dům malomocného, aby jej očistila.
Talmudští mudrci obšírně diskutují statut hermafrodita a zákonů vztahujících se k takové osobě. Nicméně v Talmudu neexistuje žádný jiný popis takové osoby, než je midrašický výklad: Když Svatý – budiž požehnán – stvořil Adama, stvořil jej jako hermafrodita, protože je psáno: „Stvořil je jako muže a ženu.“
Talmudští mudrcové věnují v Mišně celou kapitolu výčtu zákonů hermafrodita.
Mléko jako omamný nápoj
Na mnoha místech Talmud popisuje mléko jako omamný nápoj. Proto židovský zákon nařizuje, že jestliže kněz slouží v Chrámu, zatímco je omámen mlékem, je zbičován. Podobně je zakázáno, aby rabín vydával rabínské usnesení, jestliže by byl omámen lihovinou. Jeden rabín však tvrdí, že Tóra používá termín „mléko“ pro bílé víno. To může být oním nápojem, který podala Jael Siserovi, aby jej vypil.  Nicméně v talmudské a rabínské hantýrce se termín mléko odkazuje na mléko a nikoliv víno. Avšak dnes se ví, že mléko neomamuje. Proto někteří rabíni píšou, že povaha se změnila a dnešní mléko není z hlediska zákona považováno za omamný nápoj.
Pouštění žilou bylo v talmudských časech široce praktikovanou a přijímanou léčbou. Někteří rabíni píšou, že lidé v dřívějších časech vyžadovali pouštění žilou, ale v pozdějších generacích může být nebezpečné, protože se povaha lidí změnila.
Talmud zakazuje vaření ryb a masa ve stejném hrnci, kvůli nebezpečí aroma a malomocenství. V židovském zákoně mudrcové vydali výnos, že člověku není dovoleno jíst společně rybu a maso kvůli nebezpečí. Někteří rabíni píšou, že dle názoru Maimonida neexistuje vůbec žádné nebezpečí při pojídání ryb a masa společně, protože povaha se změnila.
Židovský zákon vyžaduje, aby si člověk umyl ruce mezi tím, co jí maso a rybu, protože jinak může dostat malomocenství. Dnes však neexistuje nebezpečí, protože povaha se změnila.
Talmud tvrdí, že člověk by měl konzumovat sůl po každém jídle. Někteří rabíni píšou, že dnes si člověk nemusí v této věci dávat pozor, protože povaha se změnila.
Pokud jde o obřízku
Talmudští mudrci vyžadují vysátí rány (metzitzah) po obřízce, aby nebylo ohroženo dítě.
Někteří rabíni píšou, že vysátí je pouze z lékařských důvodů. Jiní rabíni však tvrdí, že vysátí je částí rituálu obřízky a mohou mít jiné důvody. Proto pojetí „povaha se změnila“ zde není aplikovatelné. Avšak lékaři v dřívějších dobách tvrdí, že zde nejen neexistuje nebezpečí, je-li vysátí opomenuto, ale že samo vysátí může představovat nebezpečí pro dítě, jímž je nebezpečí infekce. Navzdory tomu pozdější rabínská usnesení nařizují, že by vysátí nemělo být rušeno, i když si dnešní lékaři myslí něco jiného. Člověk by neměl říkat, že časy se změnily. Ačkoliv je pravděpodobné, že talmudští mudrci vydali svá nařízení pouze pro svou dobu a povahu lidí ve své době, neměl by se člověk v této věci spoléhat na lékaře, protože i když existuje pouze možnost nebezpečí, nenásledujeme nařízení většiny tváří v tvář možnému nebezpečí.
V Bibli a Talmudu se diskutuje mnoho příčin slepoty.
 • Boží vůle – a obecně Boží trest.
 • Trest za specifické hříchy – jako je braní úplatků, předstírání slepoty, nedbalost při sycení chudých, nevhodné chování během pohlavního styku a špatná výchova svého syna nebo žáka.
 • Lidský trest – Ve starém nežidovském světě bylo pro hříšníky a nepřátele trestem odnětí jejich očí. Takové činnosti však Židé nikdy nevykonávali. Také je popisováno přímé poranění očí.
 • Nutriční příčiny – Talmud vypočítává množství jídel a rostlin, které mohou způsobit slepotu včetně následujících: hrubozrnný chléb, čerstvé pivo a syrová zelenina, sodomská sůl, babylonských kutach, víno ze sudu a tuňák. Také vnější jedy.
 • Špatné hygienické podmínky – jako jsou dotýkání očí špinavýma rukama, česání vlasů, jsou-li suché, a nazouvání bot, když jsou chodidla ještě vlhká, strupy na hlavě, což možná odkazuje na vši ve vlasech, a špinavá voda.
 • Stáří.
 • Nepatřičné pohledy – jako je pohled na chování zlého člověka, zírání na duhu, na vladaře nebo kněze.
 • Jiné důvody zahrnují následující: pláč, dělání obřích kroků, neobvyklost v mozkovém centru, které kontroluje vidění, tj. korová slepota.
 
Výše uvedené je jen malý vzorek vyšinutého myšlení rabínů a jejich člověkem vytvořených tradic. Kde je u amerických čtenářů, kteří se obávají práva šaría, znepokojení ohledně halachického zákona, který do Novus Ordo vstupuje zadními dveřmi s posledními Františkovými jmenováními [do Papežské akademie pro život] jako jsou tato? V předešlém příspěvku jsme ukázali, jak halacha již ovlivňuje americké soudy. Jsou řadoví věřící zpracováni do té míry, že si myslí, že výše zmíněné je přijatelné pro jejich křesťanskou víru? Pokud ne, kde je něčí hlasitý protest, s výjimkou několika „hlasů...volajících na poušti“? (Jan 1:23)
Překlad: D. Grof