neděle 18. června 2017

Komentář Eleison DXVIII – Klíčová Fatima I (2017)


Komentář Eleison DXVIII – Klíčová Fatima I (2017)
(518)
17. června 2017
EC
KLÍČOVÁ FATIMA I
Stále ještě existují katolíci, kteří nechápou důležitost zjevení a poselství Naší Paní třem dětským pasáčkům ve Fatimě v Portugalsku v roce 1917, spolu s následujícími zjeveními a poselstvími poskytovanými jednomu z nich, sestře Lucii, léta poté. Přesto Církev sama v roce 1931 v Portugalsku dala své oficiální schválení intervenci Naší Paní, a v oněch poselstvích je to sama Naše Paní, kdo jim dal velkou důležitost. Zde je text druhé části fatimského tajemství, který přímo spadá pod oficiální schválení ze strany Církve. Mnozí katolíci jej dobře znají, ale všichni živí lidé musí pochopit jeho důležitost, jak je zdůrazněna ve slovech vytištěných tučným černým písmem:
K jejich záchraně [ubohých hříšníků, kteří jsou na cestě do pekla] si Bůh přeje uvést do světa úctu k Mému Neposkvrněnému Srdci. Když lidé udělají, co vám říkám, mnoho duší bude zachráněno a nastane pokoj. Válka se chýlí ke konci; jestliže ale lidé nepřestanou urážet Boha, vypukne ještě horší válka během pontifikátu papeže Pia XI. Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení od Boha, že se chystá ztrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hladomor a pronásledování Církve a Svatého otce. Aby se to nestalo, přeji si zasvětit Rusko Svému Neposkvrněnému Srdci a konat kající Svaté přijímání každou první sobotu v měsíci. Jestliže má přání lidé vyplní, Rusko se obrátí a nastane mír; pokud ale ne, rozšíří se jeho omyly po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve. Dobří budou týráni, Svatý otec bude velmi trpět, mnohé národy budou vyhubeny......... Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec Mi zasvětí Rusko a ono se obrátí, a po celém světě zavládne mír.
Naše Paní zde hovořila v roce 1917. „Válka“, o níž se zmiňuje na třetím řádku, byla první světová válka (1914-1918) a „horší válka“ byla druhá světová válka (1939-1945), která by nenastala, kdyby všichni katolíci ve světě, počínaje papežem, naslouchali Naší Paní Fatimské. „Aby se to nestalo“, jak slíbila v roce 1917, přišla [Naše Paní] k sestře Lucii, aby žádala o kající Svaté přijímání o prvních sobotách, a v roce 1929 přišla k sestře Lucii znovu, aby ji požádala o zasvěcení Ruska. Přesto tomu katolíci obecně a duchovní zvláště věnovali malou pozornost. Jako důsledek se objevilo „noční světlo“ prorokované Naší Paní v roce 1917 ve čtvrtém řádku výše, jako mimořádná rudá záře na obloze po celé Evropě v noci 25. ledna 1938, a v září 1939 naplno vypukla druhá světová válka se svými 66 miliony mrtvými.
Fatima tedy nebyla důležitá? Když nás mohla zachránit před druhou světovou válkou? Ale dokonce ještě důležitější bylo, jak nás Fatima mohla zachránit před Druhým vatikánským koncilem (1962-1965) a i v roce 2017 by nás ještě mohla zachránit před ničivými důsledky tohoto koncilu, kdyby se jen dost katolíků vzbudilo a dělalo to, o co nás Naše Paní žádala.
Do teček v citátu výše mezi „vyhubeny“ a „Nakonec“ bylo v původním tajemství zarámováno to, co se stalo známým jako „třetí fatimské tajemství“, ve skutečnosti třetí část jednoho jediného tajemství. Naše Paní řekla, že tento text má být odkryt nejpozději v roce 1960, pokud by sestra Lucie předtím neumřela. Stále však nebyl zveřejněn, takřka jistě proto, že obsahuje odsouzení podstaty nadcházejícího koncilu ze strany nebe. Slepí duchovní tedy uskutečnili svůj oblíbený projekt, odvážili se vyhlásit, že Naše Paní řekla, že od roku 1960 může být [text] zveřejněn, což je sprostá lež, i kdyby zveřejněn byl. Tak mohla Fatima zachránit před bezbožností člověka 20. století nejen svět, ale také Církev, kdyby jen duchovní naslouchali. Je Fatima stále nedůležitá?
Drazí čtenáři, modlete se svatý růženec a praktikujte pobožnost prvních sobot, jak žádala Naše Paní Fatimská. Když Jí bude naslouchat dost z nás, Církev a svět se začnou obracet.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof