neděle 21. května 2017

Komentář Eleison DXIV – Dosažená (za)svěcení (2017)


Komentář Eleison DXIV – Dosažená (za)svěcení (2017)
(514)
20. května 2017
DOSAŽENÁ (ZA)SVĚCENÍ
Bezpochyby částečně díky modlitbám čtenářů proběhlo svěcení biskupa Zendejase a zasvěcení Ruska ve Vienně ve Virginii v USA 11. resp 12. května úspěšně. Počasí 11. května nebylo dobré, protože pršelo, ale venkovní stan byl nepromokavý a dokonale pojal shromáždění asi 500 osob pocházejících z celých Spojených států a i několika z větší vzdálenosti. Počasí bylo o něco lepší 12. května na první pontifikální mši nového biskupa se zasvěcením Ruska a se shromážděním jen o něco menším než předešlého dne.
Zvláštní poděkování šla P. Ronaldu Ringroseovi, tradičnímu farnímu knězi ve Vienně, na jehož farní půdě se toto dvojí (za)svěcení odehrálo. Farnost sv. Atanáše zachovává jako baštu katolické Tradice v dobrém dosahu od hlavního města Spojených států po více než 30 let, což je v těchto pro katolickou Církev neklidných časech značný úspěch. „Ad multos annos“, říká Matka Církev svým oddaným služebníkům – kéž se P. Ringroseovi daří ještě po mnoho let.
Pokud jde o účel a rozsah těchto dvou (za)svěcení, je nutné být skromný a mít jasno. Od Druhého vatikánského koncilu (1962-1965), kdy spousta katolických duchovních kapitulovala před liberalismem (uctíváním svobody) a modernismem (přizpůsobováním Boží Církve bezbožnému modernímu světu), je Církev ve vážných problémech. V roce 1970 arcibiskup Lefebvre vytvořil Bratrstvo sv. Pia, aby působilo jako nouzový systém osvětlení pro oficiální Církev upadající do temnoty, ale jeho nástupci v čele Bratrstva dělají všechno proto, aby toto nouzové osvětlení zatemnili. Přirovnejme tedy svěcení biskupa Zendejase ke svíci, která byla zažehnuta nebo k sirce, která byla zapálena, v narůstající temnotě. Nemá žádné ambice zachránit nebo obrátit ani Novocírkev, ani Novobratrstvo.
Mělo by to přispět k záchraně takříkajíc Staré pravdy, která je ve středu pravé Církve a pravého Bratrstva. Biskup Zendejas, který bude působit převážně v USA, ale bez jakékoliv místní jurisdikce jakéhokoliv oficiálního druhu, bude pomáhat starat se o mnoho duší v USA, které mají pravou Víru a chtějí si ji udržet. Je dosažitelný autem nebo vlakem odkudkoliv v Severní Americe, jestliže se stane cokoliv, co by znemožnilo použití letadla. Je relativně mladým biskupem s plností nepochybně platného biskupského svěcení, který může biřmovat nebo světit podmínečně nebo bezpodmínečně, a který je z milosti Boží, přinejmenším v tuto chvíli, rozumný a duševně zdravý – v angličtině slovo „duševní zdraví“ [sanity] tvoří tři čtvrtiny slova „svatost“ [sanctity]. Poskytněme mu své modlitby, aby zůstal duševně zdravý po mnoho let, které přijdou, nebo alespoň dokud skutečně katolický papež opět nerozsvítí světlo. V tu chvíli biskup Zendejas vloží svůj episkopát zpět do rukou katolického Říma, aby s ním papež naložil, jak bude chtít. Kéž je tento nový biskup mezitím svící rozsvícenou ve tmě, referenčním bodem pro jakoukoliv duši hledající úplnou a neznečištěnou Pravdu.
Pokud jde o zasvěcení Ruska provedené všemi čtyřmi biskupy přítomnými v předvečer prvního z velkých zjevení Naší Paní ve Fatimě, ani vdáleně nepředstíralo, že jejich zasvěcení by mohlo nahradit zasvěcení provedené papežem s biskupy celého světa, které Naše Paní žádala. Existovala jen naděje, že tím, že učiní to, co je v jejich moci, s podporou celého přítomného shromáždění, mohou pomoct získat z nebe milosti nezbytné pro papeže, aby nakonec provedl zasvěcení Ruska, přesně jak před tak dlouhou dobou žádala Naše Paní. Toto zasvěcení se nakonec odehraje, protože Náš Pán to v roce 1931 řekl, a pak započne vítězství Neposkvrněného Srdce, které je tak nezbytné a tak dlouho odkládané.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof