středa 11. ledna 2017

„V době Antikrista bude Řím zpustošený a spálený...“ (2013)

 
„V době Antikrista bude Řím zpustošený a spálený...“ (2013)
Paul Anthony Melanson
 Odpadnutí města Říma od Kristova náměstka a jeho zničení Antikristem mohou být myšlenky velmi nové pro mnoho katolíků, takže si myslím, že bude dobře ocitovat text teologů s nejvyšším renomé. Za prvé Malvenda, který píše výslovně o tomto předmětu, uvádí jako názor Ribery, Gaspara Meluse, Biegase, Suaréze a Bosia, že Řím odpadne od Víry, vypudí Kristova náměstka a vrátí se k starověkému pohanství. ... Pak bude Církev rozptýlena, zahnána do pustiny a bude po nějakou dobu, jako tomu bylo na počátku, skrytá, schovaná v katakombách, v jeskyních, v horách, na skrytých místech; na nějakou dobu bude jakoby smetená z tváře země. Takové je univerzální svědectví Otců rané Církve.“ – Henry Edward kardinál Manning, The Present Crisis of the Holy See, 1861, Londýn, Burns and Lambert, str. 89-90.
Kardinál Manning přednesl v roce 1861 sérii přednášek pod titulem „The Present Croses of the Holy See Tested by Prophecy“, v nichž předpovídal budoucí krizi v Římskokatolické církvi iniciovanou falešným ekumenismem a progresivistickou teologií, která se mnoha pravověrným katolíkům po Druhém vatikánském koncilu ošklivila. Manning byl přesvědčen, že tento progresivistický proud podkope autoritu Církve a nakonec vyústí v to, že národy opustí pravou víru a spolu s tím bude pravý papež nahrazen falešným prorokem, čímž ohlásí Antikrista a globální apostazi. Manning byl také přesvědčen, že součástí tohoto spiknutí jsou tajné společnosti jako svobodní zednáři. „Tajné společnosti dávno podkopaly a pronikly evropskou křesťanskou společnost, a v tuto chvíli bojují proti Římu, centru všeho křesťanského řádu ve světě,“ napsal. Když se však Manning podíval na proroctví ve Zjevení 18, týkající se zničení tajemného Babylonu z konce časů, viděl, že to je ruka Boží při soudu celosvětové apostaze vycházející z Říma:
V Knize Apokalypsa čteme o městě Římu [říši Babylon], že si v pýše ve svém srdci řekla: ´Trůním, jsem královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal! V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek, a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný.´ Někteří z největších autorů Církve nám říkají...veliké město na sedmi pahorcích...město Řím, se pravděpodobně stane odpadlíkem...a Řím bude opět potrestán, protože se odchýlí a soud Boží dopadne...
Manning vysvětlil, jak s tímto názorem souhlasili mnozí největší teologové katolicismu:
Apostaze města Říma...a jeho zničení Antikristem mohou být ideje velmi nové pro mnoho katolíků, takže si myslím, že bude dobře ocitovat text teologů s nejvyšším renomé. První Malvenda, který píše výslovně o tomto předmětu, uvádí jako názor Ribery, Gaspara Meluse, Biegase, Suaréze a Bosia, že Řím odpadne od Víry, vypudí Kristova náměstka a vrátí se k starověkému pohanství. Malvendova slova jsou:
´Ale Řím samotný se v posledních časech světa vrátí ke svému starověkému modlářství, moci a imperiální velikosti. Vypudí svého papeže, zcela odpadne od křesťanské víry, bude pronásledovat Církev, prolévat krev mučedníků krutěji než kdy dříve, a obnoví svůj bývalý stav hojného bohatství, nebo dokonce většího, než mělo za svých prvních vládců.´
Lessius říká: ´V době Antikrista bude Řím zničen, jak otevřeně vidíme od třinácté kapitoly Apokalypsy;´ a dále: ´Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země, v němž je naznačen Řím ve své bezbožnosti, jaká byla v době sv. Jana a znovu bude na konci světa.´
A Bellarmin: ´V době Antikrista bude Řím zpustošený a spálený, jak se dozvídáme ze šestnáctého verše sedmnácté kapitoly Apokalypsy.´ Tato slova jezuita Erbermann komentuje následovně: ´My všichni s Bellarminem uznáváme, že římský lid se krátce před koncem světa navrátí k pohanství a vypudí římského papeže.´
Viegas k osmnácté kapitole Apokalypsy říká: ´Řím v posledním věku světa, poté, co odpadl od víry, získá velkou moc a lesk bohatství, a jeho odchýlení se bude rozsáhle šířit po světě a velice vzkvétat. Bude žít v přepychu a hojnosti všeho, bude uctívat modly a bude prodchnutý všemi druhy pověrečnosti a bude vzdávat úctu falešným bohům. A kvůli ohromnému prolití krve mučedníků, jež byla prolita za těchto císařů, je Bůh nanejvýš přísně a spravedlivě pomstí a [Řím] bude naprosto zničen a spálen nejstrašnějším a nebolestnějším požárem.´“
Byl to svatý Jan Bosco, kdo prorokoval: „A tobě Říme, co se stane! Nevděčný Říme, zženštilý Říme, pyšný Říme! Dosáhl jsi takové výše, že neusiluješ o žádnou vyšší. Neobdivuješ nic jiného ve své Svrchovanosti kromě přepychu a zapomínáš, že ty a tvá sláva stojí na Golgotě. Nyní je starý, bezbranný a vypleněný; a přesto se jeho slovem, slovem toho, který byl porobený, chvěje celý svět.
Říme! K tobě přijdu čtyřikrát.
Poprvé, udeřím na tvé pozemky a jejich obyvatele.
Podruhé, vnesu hromadné zabíjení a vraždění dokonce do samotných tvých zdí. A přesto ještě neotevřeš své oči?
Přijdu potřetí a rozdrtím tvou obranu a obránce a na příkaz Otce vstoupí do města vláda teroru, strašlivého strachu a zpustošení.
Ale Moji moudří lidé nyní uprchli a Můj zákon je dokonce i nyní pošlapáván. Proto vykonám čtvrtou návštěvu. Běda ti, jestliže Můj zákon bude stále pokládán za prázdná slova. Klam a lež bude mezi učenými i mezi nevzdělanými. Vaše krev a krev vašich dětí smyje vaše poskvrnění Božího zákona. Válka, mor a hladomor jsou metlami k potrestání pýchy a špatnosti lidí. Ó, bohatí lidé, kde je teď vaše sláva, vaše majetky, vaše paláce? Jsou sutinami na vašich hlavních i vedlejších cestách.
A vy kněží, proč jste neběželi, abyste „plakali mezi síní a oltářem“ a úpěnlivě neprosili Boha, aby ukončil tyto rány? Proč jste se štítem víry nevyšli na střechy, do domovů, podél hlavních i vedlejších cest, do každého dostupného koutu, abyste přinesli sémě Mého slova? Víte, že toto je strašlivý dvojsečný meč, který stíná Mé nepřátele a prolamuje Hněv Boží a lidský?“
V naší době jsou již zasévány zárodečné ideje jednosvětového náboženství. A toto falešné humanitářské náboženství rozkvete do jedovaté květiny až dostatek srdcí vychladne a opustí pravé náboženství. Jak Jeanne le Royer v proroctví objasnila: „Až bude čas Antikrista blízko, objeví se falešné náboženství, jež bude stát v protikladu k jednotě Boží a Jeho Církve. To způsobí největší schizma, jaké kdy svět poznal.
Cožpak nevidíte objevující se znamení? Jakou dnes Církev shledáváme? Mystické Tělo Ukřižovaného – Svatá katolická Církev – stoupá na Kalvárii a nese těžký kříž. Zakouší hodinu opuštění a zrady. Její tělo je mučeno důtkami hříchu, jež ji zasahují, a početnými svatokrádežemi, jež v ní otevírají hluboké rány. Jeden katolický kněz v East Longmeadow v Massachusetts ji otevřeně nazývá “zlou“, stejně jako farizeové prohlašovali, že je Náš Pán zlý a posedlý démonem (Matouš 11:18, 12:24). A jeho farníci tomu aplaudují. [...]
Příliš mnoho lidí je však pyšných. Jejich oči jsou zaslepené hříchem a sobectvím. Oni jsou, stejně jako před nimi farizeové, neschopní číst znamení časů, protože jejich duchovní zrak je uzavřený. Neslyší Ducha, protože jejich uši jsou uzavřené. Necítí pobídky Eucharistického Srdce Ježíšova, protože jejich srdce jsou uzavřená. Takoví lidé nemohou vystát zdravou nauku, ale mají šimrání v uších a nadále budou vyhledávat učitele, kteří vyhovují jejich vlastním zálibám, učitele, kteří budou vyhovovat jejich žádostivostem tím, že jim poskytnou báje (2 Tim. 4:3,4).
A přesto mnozí naši pastýři zůstávají zticha jako němí psi. Neprosili úpěnlivě Boha, aby ukončil tyto rány.  Neplakali mezi síní a oltářem. Se štítem víry nevyšli, aby chránili svá stáda. Jejich soud bude o to přísnější, protože Bůh od Svých služebníků očekává víc (Lukáš 12:48).
Bděte a modlete se!
Překlad: D. Grof