neděle 4. září 2016

Komentář Eleison CDLXXVII – Mariina sláva (2016)


Komentář Eleison CDLXXVII – Mariina sláva (2016)
(477)
3. září 2016
MARIINA SLÁVA
Mezi katolickými svátky Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a narození Panny Marie (8. září), je možná dobrá chvíle zamyslet se nad hlavní protestantskou námitkou vůči zbožnosti katolíků k Naší Paní, konkrétně že veškerá pozornost, čest a modlitby směřované k Naší Paní jsou tak velice vzdálené Našemu Pánu – jedině on je Vykupitelem, jedině k němu by tedy měla být naše zbožnost, úcta a modlitba směřována. Následující citát pocházející jakoby od samotného Našeho Pána, staví takové námitky do odlišné perspektivy:
„Lidské oko se nemůže upřeně dívat na slunce, zatímco nemá žádnou potíž hledět na měsíc. Duchovní oko lidské duše nemůže spatřit dokonalost Boha, jaká je sama v sobě, může se však dívat na dokonalost Marie. Maria je ve vztahu ke slunci jako měsíc. Jeho světlem je osvětlována a toto světlo je to, co nám odráží, toto světlo však změkčuje v určitém druhu duchovního oparu, díky němuž se pro vaši omezenou přirozenost stává snesitelným ke koukání. Proto je to po staletí ona, koho jsem předkládal jako vzor vám všem, které chci mít jako bratry, právě jako děti Marie, jako jsem já sám.
Ona je Matkou. Jak sladké je pro děti vzhlížet ke své matce! Dal jsem vám ji z toho důvodu, abyste měli jemný Majestát, na který můžete pohlížet, dostatečně skvělý, aby polapil a udržel váš pohled, ale ne tak vynikající, aby oslepil váš zrak. Jen duším, které jsem si vyvolil pro zvláštní důvody, jež nemůžete popírat, jsem se ukázal ve vší nedostižnosti Boha-Člověka, absolutní Inteligence a Dokonalosti. Avšak dar tohoto vidění musel být doprovázen dalším darem, který učiní živé duše být schopné snést takové poznání o mně, aniž by jím byly zničeny.
Zatímco všichni z vás se mohou dívat na Marii. Ne proto, že je jako vy, vůbec ne! Její čistota se tyčí tak vysoko, že já, její Syn a její Bůh, s ní zacházím s úctou. Její dokonalost je tak veliká, že celý ráj se klaní před jejím trůnem, který se koupe ve stálém úsměvu a věčném jasu Naší Trojnosti. Ale tato jasnost, která jí proniká a naplňuje víc, než to činí u kteréhokoliv tvora Božího, je zjemňována nejčistšími závoji jejího neposkvrněného těla, skrze něž září jako hvězda a shromažďuje veškeré Boží světlo a šíří jej kolem jako jemné osvětlení nad všemi jeho tvory.
A pak je navždy vaší Matkou. A má všechny formy mateřské lásky, omlouvá vás a přimlouvá se za vás a trpělivě vás vede. Veliká je Mariina radost, když může říct nějaké duši, která ji miluje: „Miluj mého Syna“. Veliká je má vlastní radost, když mohu říct nějaké duši, která mě miluje: „Miluj mou Matku“. A největší ze všeho je dvojitá radost, když vidíme buď nějakou duši u mých nohou, jak mě opouští, aby šla k mé Matce, nebo jednoho z vás, jejž drží v náručí má Matka, jak od ní odchází, aby přišel ke mně. Protože Matka jásá, když může svému Synovi dát více duší okouzlených jí, a Syn jásá, když vidí více duší milujících jeho Matku. Protože, pokud jde o naši slávu, žádný z nás neusiluje převládnout, sláva každého z nás je úplná ve slávě toho druhého.
Proto ti říkám: „Miluj Marii. Dávám ti ji. Ona tě miluje, a ničím jiným nebude osvětlovat tvou existenci než něhou svého úsměvu.“
Kdyby katolíci věděli, jak nechat její světlo zářit skrze sebe, přivedli by nespočet duší k jejímu Synovi a k Bohu, což si skutečně zbožní protestanti mohou jedině přát.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof