pondělí 5. ledna 2015

Čím jméno Ježíš překonalo a překoná svět (1903)

 
Čím jméno Ježíš překonalo a překoná svět (1903)
Na den nejsvětějšího jména Ježíš
Obsah: Doby jsou nyní vážné, počet upřímných katolíků roste, ale také nepřátelé s tím větší smělostí a odvahou vystupují; tu těší a pomáhá Nejsvětější jméno Ježíš; neboť jako přemohlo svět tak ho přemůže opět. Čím jméno Ježíš překonalo a překoná svět? 1. Světlem, to jest učením; proto i my neumělých učme; 2. teplem, to jest láskou a milostí; proto i my bližního milujme, a přijímejme rádi svaté svátosti, abychom jimi nabývali milosti a rozmnožili ji v sobě. Tak zakusíme blažené účinky jména Ježíš na sobě a uzříme je také na jiných.
Není jiného jména pod nebem daného lidem, v němž bychom měli spaseni býti. (Sk. ap. 4, 12)
Jsou zajisté nyní doby vážné a velmi pozoruhodné pro svatou církev. Když jen pozorujeme svou milou vlast, vidíme, že se dějí nyní věci zvláštní, kterých dříve nebývalo. Katolických křesťanů, kteří se chtějí hlásiti a také hlásí k nejsvětějšímu jménu Ježíš, přibývá. Vždyť roste denně počet spolků, které se nazývají veřejně katolickými, a z nichž přemnohé takovými opravdu jsou. V mnohých osadách dosti malých jest takový spolek, a v jiných se o zřízení jeho pracuje. Kdyby snad i nebylo vše v těchto spolcích tak v pořádku, jak býti má, tolik jest jisto, že ty spolky vystupují veřejně jako katolické, že se v nich o pravdách katolických mluví, a že zejména o slavnostech a o jiných příležitostech členové jejich ku Kristu Pánu viditelně se hlásí.
Avšak nelze popříti, že jako se na mnohých místech vědomí katolické utěšeně probouzí, tak také mnozí nepřátelé Kristovi vystupují nyní tím směleji, neohroženě, a abych pravdu řekl, drzeji než jindy, aby to dobré, které se jeví na mnohých místech, ihned v zárodku potlačili, aby jenom zůstalo při starém, aby nevládl Kristus, nýbrž zůstala vláda knížete tohoto světa neztenčena. Nelze se tomu diviti; neboť kníže ten jest velice chytrý a prohnaný, jest také na Krista Pána velice žárlivý a o to, co získal, velice bojácný; proto když jen poněkud tuší, že vláda jeho by seslabena byla, sbírá znovu síly své, aby nic neztratil, nýbrž pokud jen možno získal.
Tak poznáváme, že v dobách nynějších počíná se více různiti pšenice od koukolu, dobré od zlého, přátelé Kristovi od Jeho nepřátel, světlo od temnoty. Úplné rozlišení těchto stran se ovšem nestane zde nikdy, to ponecháno jest až do doby žní, to jest do dne posledního soudu, kde sám Kristus Pán jako soudce svými služebníky, anděly, rozdělí své stádo na dobro a na vždy, postaví ovce na pravici, aby jim dal za odměnu život věčný, kozly pak na levici, aby jim oznámil a také dal dle jejich zásluhy trest věčný.
Když tedy může se díti nyní jen zřetelnější rozlišování přátel a nepřátel Kristových a ne úplné oddělení, a když rozlišování to děje se tak, že nepřátelé mnohdy sbírají tím větší síly a nezřídka opravdu vítězí, jest důležitá otázka, co nám jest činiti, abychom přispěli ku pravému pokroku a prospěchu učení Ježíše Krista v lidstvu, a abychom zmařili úsilí nepřátel Kristových, aby nejen nic neztratili, nýbrž naopak zvítězili.
Prostředek, kterého se máme chopiti, a kterým dojdeme žádoucího cíle udává nám dnešní slavnost ještě a o ní zejména slova svátého apoštola Petra, která pronesl ku knížatům lidu a starším v Jerusalemě, kteří chtěli křesťanství zničiti hned v jeho zárodku, když řekl: „Není jiného jména pod nebem daného lidem, v němž bychom měli spaseni býti.“ Ano v tom boji, který nyní jest, není jiné účinnější zbraně nad Nejsvětější jméno Ježíš. Tímto jménem přemohl Bůh již jednou svět, tím ho přemůže dojista opět, a dokáže, že marno jest bojovati proti Hospodinu a proti Pomazanému jeho. (Žalm 2, 2). Naší povinností pak jest, abychom jen dle svých sil každý na svém místě s Bohem, bojujícím tímto jménem nejsvětějším proti svým nepřátelům, spolupůsobili. Jest nám tudíž potřebí věděti, jak si máme počínati. Uvažujme tudíž ku svému vzdělání a pokud možno i ku prospěchu svých mnohých chybujících bratří o otázce, čím jméno Ježíš překonalo a čím tudíž také překoná svět?
Pane Ježíši Kriste! jenž jsi řekl: Proste, a bude vám dáno, vyslyš našich proseb a dej nám opravdu poznati, jak máme Tvého jména nejsvětějšího užívati, abychom ke cti a slávě Tvé a ku spasení svému i svých bližních překonávali touto zbraní mocné nepřátele Tvé!
Že nejsvětější jméno Ježíš jest zbraň velmi mocná, o tom nás ubezpečuje Kristus Pán sám. Vždyť řekl sám, že budou Jeho věrní ve jménu Jeho ďábly vymítati, novými jazyky mluviti, že budou hady bráti, a kdyby co jedovatého pili, neuškodí jim; ano že budou na nemocné ruce vzkládati, a ti že se dobře míti budou. (Mar. 16, 17–18). Takových účinků mnohých a velikých nepřičítá Pán žádnému jinému jménu; a proto není pod nebem jména mocnějšího a zbraně proti nepřátelům spasení lepší a vydatnější. Jest ovšem nevyhnutelně potřebí této zbraně mocné a výborné užívati dobře. Jako nepostačí žádnému vojínu jenom dobrý meč a zbraň vůbec, nýbrž jest nevyhnutelně potřebí, aby této zbraně také dobře užíval, tak jest také s nejsvětějším jménem Ježíš. A proto učme se od Pána Ježíše samého užívati této zbraně dobře. Jak jí tedy užíval On, čím překonával své nepřátele, svět, On sám?
1. Úhlavní nepřítel Kristův jest dojista ďábel, a tohoto ďábla nazval Kristus Pán sám knížetem temnosti. Proto první důležitá podmínka, abychom nejsvětějšího jména Ježíš dobře užili, jest, abychom za příkladem Ježíše Krista šířili světlo. Jak ochotně, jak namáhavě, jak obětavě a jak vytrvale šířil toto světlo Kristus Pán sám! Světlo to jest, Jeho přesvaté učení, kteréž není Jeho, nýbrž jak sám řekl, Otcovo, tedy pravé učení Boží, moudrost, jak praví svatý apoštol Pavel, ne tohoto světa, nýbrž moudrost Boží. Kristus Pán učil slovem, učil příkladem, od svého nejútlejšího mládí až do svého na nebe vstoupení, ano Kristus Pán učí až dosud a bude učiti až do skonání světa svou svatou církví; neboť řekl apoštolům a jejich nástupcům: „Já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa.“ Svatí Otcové a učitelé církevní praví, že učitelskou stolicí Kristovou byly jesle, do kterých Ho přesvatá Jeho matka položila, ale že jí také byl kříž, na který Ho přibili Jeho nepřátelé. A tento Kristus Pán učil opravdu již v jeslích, když ještě nemluvil, a učil na kříži, když již mluviti přestal. Jak hlásal mocně v jesličkách, že nemáme toužiti po statcích tohoto světa, a jak mocně volal s kříže, jak hrozné neštěstí jest hřích! A dobu mezi narozením v Betlemě a smrtí na Golgotě vyplňovalo celých 33 roků, z nichž obzvláště poslední tři popisují svatí evangelisté, a z nichž patrno jest, že Pán Ježíš považoval skutečně za svůj pokrm hlásati vůli Otce svého nebeského čili učiti
A jako učil Kristus Pán sám a tak šířil světlo svaté v temnostech, tak přikázal také činiti svým apoštolům: „Jdouce do veškerého světa, učte všecky národy, kažte evangelium všemu stvoření,“ toť byl rozkaz Jeho poslední; a apoštolé také tak učinili. A tážeme-li se, čemu učili, co kázali, jak zejména povinnost svou mezi židy a pohany začínali, dosvědčuje kniha Skutků apoštolských a dokazují dějiny církevní, že všude začínali kázati ve jménu Ježíše Krista. A jako Kristus svým neúnavným kázáním a učením získal srdce mnohých, tak působilo později i Jeho nejsvětější jméno; apoštolům učícím ve jménu tom uvěřili mnozí, zanechali židovství nebo pohanství a stali se křesťany. Jak činili apoštolé, tak činili také jejich nástupcové, biskupové a kněží; a církev svatá dobře vědouc, že nejsvětější jméno Ježíš překonalo svět tím, že Pán Ježíš učil, nařizuje všem duchovním správcům, aby slovo Boží pilně a srozumitelně věřícím hlásali, aby tak toto světlo pravé v pokolení lidském nehaslo, nýbrž své blahodárné ovoce a účinky v srdcích věřících i nevěřících přinášelo čím dále tím hojnější.
A proto, chceme-li i my přispěti k tomu, aby nejsvětější jméno Ježíš překonalo nepřátele své nynější, jest naší povinností, abychom také učili. Já mám tak činiti ze své povinnosti kněžské, vy pak máte tak činiti ze své povinnosti křesťanské. Abychom ale tak činiti mohli, jest přede vším potřebí, abychom to světlo znali dobře sami. Já se snažím, abych vám slovo to hlásal správně a vaším potřebám a okolnostem přiměřeně; vy pak přičiňte se, abyste slovo to ochotně a rádi poslouchali a ve svých potřebách života vezdejšího jak duchovních tak tělesných dobře ho užili. Z té příčiny žádám přede vším vás, rodičové a hospodářové křesťanští, buďte pamětlivi svých povinností k nejsvětějšímu jménu Ježíš přede vším sami; přicházejte na kázání a na křesťanská cvičení pilně sami nejen pro sebe, nýbrž i proto, abyste dávali svým svěřeným příklad dobrý. Nemyslete, že snad kázaní a křesťanská cvičení pro vás již nejsou; jak snadno člověk to, co dobře věděl, zapomíná; a mimo to žijete všichni, ani jediného a jediné nevyjímaje, v takových okolnostech, že vám jest posily a útěchy slova Božího častěji potřebí; a konečně pamatujte, že máte dávati nejen příklad dobrý, nýbrž že vaší povinností jest dbáti o to, aby vaši svěřenci, ať to jsou dítky nebo dělníci nebo služebníci, slovo Boží pilně poslouchali. Proto jich máte napomínati, po případě i kárati, kdyby tak nečinili. A jak byste mohli někoho napomínati a kárati proto, co byste sami nečinili? Vy máte svých domácích dle možnosti a potřeby docela sami poučovati; a jak byste mohli tuto svou svatou povinnost plniti, kdybyste učení Páně sami neznali dobře?
Ale v té příčině jest mou povinností, upozorniti vás na jednu věc právě za našich dob velice důležitou. Nyní se mnoho čte, a lidé přemnozí velmi rádi čtou. Ale jakých knih, jakých novin, jakých spisů se často dostává do rukou jejich? Takových, které nevykládají, nehájí, nedokazují učení Pána Ježíše; nýbrž takových, které toto učení hanobí, které podvracejí mravnost v jejích základech, a které jsou záhubou nejen lidí jednotlivých, nýbrž celých rodin, mnohdy i celých osad a měst. Zkušenost dokazuje, že v mnohých osadách převládal duch zbožnosti; ale někdo tam zavlekl protináboženské noviny a s nimi i spisy jiné, a ponenáhlu počnou mizeti zbožná mysl a dobré mravy, a místo Krista Pána a Jeho Nejsvětějšího jména počne v takové osadě vládnouti z počátku vlažnost a netečnost k Němu, a později se dostaví docela zřejmý odboj a pohrdání.
Jste tu opět vy, rodičové křesťanští! Starejte se, aby se dětem vašim nedostávalo do rukou novin a spisů špatných, nýbrž vždy jen dobrých; a abyste neučili jen slovem, nýbrž, za příkladem Ježíše Krista také skutkem, varujte se špatných spisů přede vším také sami.
2. Druhý prostředek, kterým Nejsvětější jméno Ježíš překonalo svět a překoná ho opět, jest láska a milost. V pravdě nikdo nikdy tak nemiloval Boha a lidí jako Pán Ježíš. Celý Jeho život pozemský není nic jiného než nepřetržitá řada důkazů lásky k Bohu a k bližnímu. Řekl jsem, že Pán Ježíš tak pilně a neúnavně lidi vyučoval. Proč to činil? Zajisté proto, aby lidí poučil o Bohu, o jejich cíli a o prostředcích, kterými by tohoto cíle dosáhli. Ano, účelem vyučování Pána Ježíše byla čest a sláva Boží a blaženost a spokojenost lidí. Slyšeli jsme o vánocích nedávno prozpěvovati anděle nebeské na luzích betlemských: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ A andělé ti dobře zpívali a pravdu zpívali. Kristus Pán se narodil a vůbec na svět přišel pro oslavu Boha a pro naše spasení. Jestli však proto na svět vůbec přišel, také proto vyučoval, čili hlavní pohnutkou vyučování Páně byla láska, k Bohu a láska k nám. A touto láskou překonal svět.
Pozorujme jen Pána Ježíše, jak tuto lásku dokazuje! Z lásky k Bohu tolik se modlí, z lásky k Bohu tolik pracuje, z této lásky tolik trpí, z této lásky také na kříži umírá. A jako toto vše činí z lásky k Bohu, tak to i činí z lásky k bližnímu. A jak miloval Pán i lidi lásky Jeho nehodné, poznáváme z Jeho chování se ku hříšníkům a k nepřátelům. Viděl-li na hříšnících jen poněkud, že chtějí a budou činiti pokání, jak ochotně a jak často opakoval slova: „Doufej synu, doufej dcero, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.“ – A můžeme právem tvrditi o těch lidech, kterým Pán prokázal tolik dobrodiní i zázraky, že byli všichni bez hříchů? Zajisté že nikoliv. Kolik nehodných bylo v těch tisících, které zázračně nasytil! A když Ho nepřátelé zlobou svou až na kříž přivedli, a když se z hříšného svého díla ďábelsky radovali, Kristus nepronáší slov hněvu, tím méně msty, nýbrž volá k nebeskému Otci: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Tak Kristus Pán dokazoval svou lásku, kterouž zahříval mnohdy i srdce velmi studená a ledová, a tak přemáhalo Jeho nejsvětější jméno svět.
Ale Kristus Pán připravil lidstvu ještě jiné mnohem vzácnější a dokonalejší teplo. Kristus Pán nám získal a dal milost Boží. On za nás na kříži zemřel; tímto skutkem nejdokonalejší lásky a touto neskončené dokonalou obětí, přinesenou Otci nebeskému za nás, učinil dosti za všecky naše hříchy a povzbudil Boha Otce, aby nám opět dal a dával ty milosti, které jsme ztratili hříchem. Ano Kristus Pán ustanovil oběť nekrvavou, při které se ona oběť krvavá, na kříži vykonaná, nekrvavým spůsobem obnovuje, a tak se nám z té oběti dostává milosti.
Dobrota a láska Krista Pána k nám šla ještě dále. Syn Boží ustanovil docela sedm zvláštních nástrojů nebo prostředků, kterými se milost Boží jako hojnými průplavy na nás řine, abychom jí buď nabyli, nebo v sobě ji rozmnožili; jest to sedm svatých svátostí
A touto milostí překonalo nejsvětější jméno Ježíš svět nejdokonaleji. Vždyť milost ta působí v člověku nejen tolik, že nemá více hříchů, a že tudíž není v moci ďáblově, nýbrž že jest docela účastným přirozenosti Božské, že jest synem Božím. To jsou účinky milosti Boží posvěcující. A milost Boží skutková, když za ni upřímně prosíme, působí v nás to, že dobře poznáváme, co jest dobré a co jest zlé, že chceme činiti jen dobré a varovati se opravdu zlého, ano ona v nás působí, abychom toto vše také provedli. Jest pak mimo to ještě zvláštní milost, dar setrvání v dobrém až dokonce, kterým Nejsvětější jméno Páně ve svých věrných působí i to, že se dlouho hříchu varují, dlouho všecky náklonnosti a pokušení přemáhají, mnoho dobrých skutků konají a konečně docela jako přátelé Boží umírají. To jest vítězství Nejsvětějšího jména Ježíš nejdokonalejší. Tím zachráněn jest člověk na vždy, a ďábel vzhledem na tohoto člověka překonán také na vždy.
A jak činil Kristus Pán, tak musíme činiti také my, chceme-li, abychom přispěli k vítězství Jeho Nejsvětějšího jména. I my musíme Boha nade všecko milovati, a proto z lásky k Bohu nejen dobré nýbrž i zlé trpělivě pro Boha snášeti. Dále musíme i bližního svého milovati, a proto i jeho chyby trpělivě snášeti; schvalovati jich ovšem nesmíme, ale nesmíme také nikdy pro chybu pohrdati chybujícím člověkem.
A právě v těchto příčinách chybují přemnozí lidé i ti, kteří chtějí býti řádnými katolickými křesťany, a kteří se k tomu jménu veřejně hlásí. Jsou katolickými křesťany potud, pokud nemusí nic trpěti; jakmile však mají jen sebe menší nepříjemnost snášeti, ihned se svého nejlepšího předsevzetí vzdávají. Když pak nepřátelé svaté víry vidí tuto jejich nestálost a slabost, neposmívají se jim nýbrž i víře samé; a lidé takoví nepomáhají ku vítězství Nejsvětějšího jména Ježíš, nýbrž spíše pomáhají k Jeho potupení a zahanbení.
A jak jest to s láskou k bližnímu? Mnozí horliví a ku všemu dobrému ochotní katoličtí křesťané jsou ku svým podřízeným hrozně krutí, neústupní, nemilosrdní, hrubí; k chybujícím bratřím jsou nemilosrdní, pro sebe nepatrnější chybu nepohrdají chybou nýbrž chybujícím člověkem; a tak ani ti neslouží ku vítězství Nejsvětějšího jména Kristova, nýbrž činí spíše toto jméno před nepřáteli nenáviděným.
A jak se chovají mnozí katoličtí křesťané vzhledem na milost Boží a vzhledem na její prostředky, svaté svátosti? Jsou katolíky, nestydí se za to jméno, nechovají se zle k jiným, ale chovají se ukrutně sami k sobě. Ku přijímání svatých svátostí jsou lhostejní, a z hříchů proti Bohu si mnoho nečiní. Nezřídka jest slýchati, že katoličtí křesťané, kteří se snad i dosti modlí, do kostela chodí, snad jsou i členy katolických spolků, sotva přijdou domů ze svých pobožností nebo ze schůzí, hrozně proklínají nebo nečistě a neslušně mluví nebo jinak to dobré, které postavili, svými hříchy ihned boří.
Jiní mají za to, že jest dosti na tom, když přijímají jen jednou za rok svaté svátosti, a že jich vícekráte ani přijmouti nesmí, ačkoliv duše jejich jest suchá jako poušť, a ač by měli po milosti Boží toužiti se žalmistou Páně, jako touží jelen po pramenu vody živé. Ani takoví katolíci nepomáhají ku vítězství Nejsvětějšího jména Páně, nýbrž činí toto jméno Nejsvětější před světem směšným i oni.
Nejednejme tak, nejmilejší, my. Žádnému z nás není nebo aspoň nemá a nesmí býti Nejsvětější jméno Ježíš lhostejným; všichni se máme přičiniti, abychom k Jeho vítězství nad světem pomáhali. Proto snažme se učení Ježíše Krista čím dále tím lépe poznávati, vyučujme o něm každý dle svého povolání a dle okolností, ve kterých žijeme, také jiných. Milujme Boha nade všecko, proto nám nebudiž obtížno snášeti pro Něho i potupení; milujme ale také bližního jako sebe samého, proto snášejme i jeho chyby trpělivě, nabádajíce ho k dobrému se vší láskou, ale pomáhejme mu také dle možnosti v jeho bídě. Obzvláště pak pamatujme na milost Boží, abychom jí hříchem v sobě neničili, nýbrž dobrými skutky a svatými svátostmi ji v sobě rozmnožovali. Když tak budeme činiti, pak zakusíme blahodárné účinky Nejsvětějšího jména Ježíš na sobě, uzříme je však také na svých bližních. Amen.
Zdroj: P. František Šulc, Knihovna sv. Vojtěcha, 1903, str. 121
Zpracoval: Jakub Albert