středa 5. listopadu 2014

Sestra Jeanne le Royer a její prorocká slova

 
Sestra Jeanne le Royer a její prorocká slova
(*1731 - †1798)
„Jednoho dne jsem slyšela, že se Nová konstituce [Druhý vatikánský koncil?] bude mnohým jevit něčím jiným, než čím skutečně je. Budou ji žehnat jako daru z nebe, zatímco ve skutečnosti byla poslána z pekla a dopuštěna Bohem v Jeho spravedlivém hněvu. Teprve z jejích vedlejších účinků lidé poznají Draka, který chce vše zničit a všechny pohltit. Jedné noci jsem viděla několik duchovních. Jejich povýšenost a dojem přísnosti se zdály vyžadovat respekt všech. Donutili věřící, aby je následovali. Bůh mi však nařídil jim odporovat. Již nemají právo hovořit mým jménem, řekl mi Ježíš. Je proti Mému přání, aby vykonávali mandát, jehož již nejsou hodni.“
„Viděla jsem velikou moc, která povstala proti Církvi. Drancovala, ničila a uvrhla do zmatení a chaosu vinici Páně, nechala ji pošlapat nohama lidu a vystavila ji, aby byla vysmívána všemi národy. Když pošpinila celibát a potlačila kněžství, měla tu drzost zabavit majetek Církve a uzurpovat si pravomoci Svatého otce, jehož osobu a zákony měla v opovržení.“
„Měla jsem vidění; před Otcem a Synem, kteří oba seděli, klečela panna nedostižné krásy představující Církev. Duch Svatý rozepjal svá zářící křídla nad touto pannou a dalšími dvěma osobami. Rány Našeho Pána se zdály živé. Opíral se jednou rukou o Kříž a nabízel Svému Otci druhou rukou kalich, jejž Pán držel uprostřed. Otec vložil jednu ruku do poháru a zvedl druhou, aby požehnal této panně. Všimla jsem si, že kalich byl jen zpola naplněn krví a slyšela jsem tato slova vyřčená naším Spasitelem ve chvíli předkládání: Nebudu plně spokojen, dokud jej nenaplním přesně po okraj. Pak jsem pochopila, že obsah kalichu představuje krev raných mučedníků a že toto vidění má vztah k posledním pronásledováním křesťanů, jejichž krev kalich naplní, čímž završí počet předurčených mučedníků. Protože na konci času bude tolik mučedníků jako v rané Církvi a dokonce ještě víc, protože pronásledování budou mnohem násilnější. Pak se již Poslední Soud nebude odkládat.“
„V Bohu vidím, že dlouho před tím, než povstane Antikrist, bude svět postižen mnoha krvavými válkami. Lidé povstanou proti lidem a národy povstanou proti národům, někdy budou spojenci, někdy nepřáteli ve svém boji proti téže straně. Armády se dostanou do strašlivých střetů a naplní zemi vražděním a krveprolitím. Tyto domácí i zahraniční války způsobí nesmírné oběti, znesvěcení, pohoršení a nezměrné zlo kvůli výpadům, které budou podniknuty do Církve. Stejně tak vidím, že země bude na různých místech otřesena strašlivými zemětřeseními. Vidím celé hory pukat a rozpadat se ve strašlivém hřmění. Jen velice šťastným bude ten, kdo bude moci vyváznout s pouhým zděšením; ale ne, vidím z otevírajících se hor vycházet vír kouře, ohně, síry a dehtu, který promění celá města na žhavý popel. To vše a tisíc dalších pohrom musí přijít, než povstane Člověk Hříchu.“
„Ve Světle Páně jsem viděla, že Víra a naše Svaté náboženství zeslábnou skoro v každém křesťanském království. Bůh dopustí, že budou všechna potrestána zlými, aby je vzbudil z jejich netečnosti. A poté, co bude uspokojena Boží spravedlnost, vylije hojnost milostí na Svou Církev. A bude šířit Víru a obnoví kázeň Církve v těch zemích, kde zvlažněla a uvolnila se. Vidím v Bohu velikou moc vedenou Duchem Svatým, která obnoví řád skrze druhý zvrat. Vidím v Bohu velké shromáždění duchovních, kteří budou prosazovat práva Církve a Její Hlavy. Obnoví dřívější kázeň. Vidím zvláště dva služebníky Páně, kteří vyniknou v tomto slavném boji a kteří skrze milost Boží naplní horlivým zanícením srdce tohoto zářného shromáždění.“
„Všechny falešné kulty budou zrušeny; všechna zneužití Revoluce budou zničena a oltáře pravého Boha obnoveny. Dřívější praxe vstoupí znovu v platnost a naše náboženství bude – alespoň v některých ohledech – vzkvétat víc než kdy jindy. Vidím v Bohu, že Církev se bude těšit hlubokému míru v období, které se zdá mít dosti dlouhé trvání. Tato dočasná úleva bude nejdelší ze všech, které nastanou mezi revolucemi od nynějška do Posledního Soudu. Čím blíže se dostaneme k Poslednímu Soudu, tím kratší budou revoluce proti Církvi. Mír, který bude následovat po každé revoluci, bude také kratší. Je to proto, že se blížíme Konci. Jednoho dne mi Pán řekl: „Několik let před příchodem Mého nepřítele Satan pozvedne falešné proroky, kteří ohlásí Antikrista jako pravého Mesiáše a pokusí se zničit všechny naše křesťanské pravdy. Čím víc se přiblížíme Antikristu, tím víc temnoty se rozprostře nad zemí a tím více jeho přisluhovači zvýší své úsilí polapit věřící do svých sítí. Až se Antikrist přiblíží, objeví se falešné náboženství, které popře Boží jednotu a bude odporovat Církvi. Omyly způsobí zničující dopady jako nikdy dříve.“
„Bůh mi názorně předvedl Luciferovu zlobu a zvrácené a ďábelské úmysly jeho poskoků proti Svaté Církvi Kristově. Na příkaz svého pána tito zlotřilí lidé křižují svět jako běsy, aby připravili cestu a místo pro Antikrista, jehož vláda se blíží. Bouře začala ve Francii a Francie bude prvním dějištěm jejích zničujících dopadů, když byla její kolébkou. Církev na koncilu jednoho dne udeří klatbami, aby zbořila a zničila zlé principy oné zločinné konstituce [Druhého vatikánského koncilu?].“
Zdroj: CathInfo
Překlad: D. Grof