sobota 27. září 2014

Komentář Eleison CCCLXXVI – Nadcházející trest (2014)


Komentář Eleison CCCLXXVI – Nadcházející trest (2014)
(376)
27. září 2014
NADCHÁZEJÍCÍ TREST
Otec Constant Louis Marie Pel (1876-1966) není příliš známé jméno mezi dušemi obdařenými Bohem věděním o tom, jak chce Bůh napravit dnešní svět, pro ty, kdo jej však znali, byl knězem Bohu velmi blízkým. Doktor teologie, profesor semináře, zakladatel ženského kláštera a semináře pro muže s velkou oddaností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Byl osobním přítelem Padre Pia, který o něm jakýmsi francouzským poutníkům v San Giovanni Rotondo řekl: „Proč přicházíte navštívit mě, když máte tak velkého světce ve Francii?“
P. Pel trávil noci na nohou v kostele s čelem skloněným před svatostánkem a v nepřetržité extázi hovořil s Bohem. Zemřel při autonehodě hned po Druhém vatikánském koncilu, ne však dříve, než jeden seminarista, jeden z jeho duchovních synů, stihl zapsat jeho proroctví datující se od roku 1945 a týkající se trestu, který zvláště postihne Francii. Zde je zkrácená citace:
„Můj synu,“ řekl P. Pel, „věz, že s hříchy světa, které se v hrůze zvětšují, jak tato doba pomalu ubíhá, přijdou na svět velké Boží tresty a žádný kontinent nebude ušetřen Božího hněvu. Francie, která se provinila apostazí a zříká se svého povolání, bude přísně potrestána. Východně od linie táhnoucí se od Bordeaux na jihozápadu po Lille na severovýchodu bude vše zpustošeno a zapáleno národy, které vtrhnou z východu a také velkými planoucími meteority padajícími v dešti ohně na celou zemi a na tyto regiony zvláště. Revoluce, válka, epidemie, morové rány, jedovaté chemické plyny, silná zemětřesení a znovuprobuzení francouzských vyhaslých sopek zničí vše...“
„Francie na západ od této linie bude postižena méně... kvůli víře zakořeněné ve Vendée a Bretani... avšak kterýkoliv z nejhorších Božích nepřátel hledajících zde útočiště před světovou zkázou, bude nalezen, ať se skryje kdekoliv, a bude zabit démony, protože hněv Pána je spravedlivý a svatý. Hustá temnota způsobená válkou, obřími požáry a úlomky planoucích hvězd padajících po tři dny a noci, způsobí, že slunce zmizí a pouze svíce posvěcené na Hromnice (2. února) budou svítit v rukách věřících, bezbožní však toto zázračné světlo nebudou vidět, protože mají temnotu ve své duši.“
„Takto, můj synu, budou zničeny tři čtvrtiny lidstva a v jistých částech Francie budou přeživší muset ujít 100 km, aby nalezli jiné živé lidi... Několik národů zmizí z tváře mapy.. Takto očištěná Francie se stane obnovenou „Nejstarší dcerou Církve“, protože všichni Kainové a Jidášové zmizí v tomto „Soudu národů“. Tento soud však ještě není koncem časů, ale tak velký je ten trest kvůli hříchům národů, že Náš Pán řekl P. Pelovi, že zpustošení na konci světa bude menší.
Milí čtenáři, k čemu docházíme? Snažme se každý z nás, co nejmocněji a s pomocí katolických svátostí daných nám Bohem za tím účelem, žít v Boží milosti a ne ve stavu hříchu, a plně využijme času, který nám dává mezi nynějškem a Hodinou jeho spravedlnosti, abychom se modlili za pokání co největšího počtu hříšníků a spásu jejich duší pro věčnost, když se Trest blíží. Bože, měj slitování. Maria, pomoz.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof