sobota 20. září 2014

Komentář Eleison CCCLXXV – Kontext se změnil (2014)


Komentář Eleison CCCLXXV – Kontext se změnil (2014)
(375)
20. září 2014
 
KONTEXT SE ZMĚNIL
Jeden italský přítel (C.C.) začal s argumenty proti sedesvakantismu, který je krátkozrakým omylem ve zcela nenormální situaci, a podrobněji tuto situaci zkoumá. Aniž by byl knězem nebo teologem, troufá si vyslovit názor, že sedesvakantismus je jen jedním z několika pokusů v Církvi vtěsnat dnešní krizi do kategorií včerejška. Nejde o otázku měnící se katolické teologie, reálná situace, na níž se tato teologie musí aplikovat však podstoupila s Druhým vatikánským koncilem proměnu. Zde je jeho klíčový odstavec k této změněné realitě:
„Svým odmítnutím objektivní reality Boží existence a potřeby podrobit se jeho zákonu, je dnešní svět nenormální, a ani současná katolická jednota, která do středu věcí umístila člověka místo Boha, není normální. Ani to, že Církev došla do tohoto nenormálního stavu věcí, není náhlým vychýlením, ale je to následek dlouhého komplexního procesu vzdalování se od Boha, jehož ničivé dopady se projevily na Druhém vatikánském koncilu. Po stovky let se v Církvi pěstují mikroby rozkladu, a stejně tak i lidé, kteří tyto mikroby přechovávají, a bylo jim dovoleno zmocnit se všech míst v hierarchii až po Petrův stolec a včetně něj.“
Můj přítel pokračuje, že pokud člověk nedokáže vzít do úvahy tuto celkovou nenormálnost současného stavu Církve, která je, ačkoliv je to neuvěřitelné, přesto skutečně horší, než kdy předtím, pak člověk riskuje, že se zaobírá realitou, která již neexistuje, a z hlediska odkazů, které již neplatí. Proto například sedesvakantisté budou říkat, že dnešní duchovní musí vědět, co dělají, protože jsou to inteligentní a vzdělaní lidé. Nikoliv, říká C.C., jejich hlásání a praktikování [Víry] docela dobře nemusí již být katolické, ale oni jsou přesvědčení, že jsou zcela pravověrní. Celý svět se zbláznil. Oni se prostě jen zbláznili s ním, nikoliv tím, že ztratili rozum, ale tím, že se vzdali jeho užívání, a jak jejich katolická víra slábne, je toho čím dál tím méně, co by je zastavilo před tím, aby ji ztratili úplně.
Člověk ale pak může namítnout, že Bůh musel opustit svou Církev. Aby C.C. odpověděl, uchyluje se ke třem citátům z Písma svatého. Zaprvé, Lk. XVIII, 8, kde Náš Pán přemýšlí, zda vůbec na zemi nalezne Víru až se vrátí. Zjevně jen malý zbytek kněží a laiků (a možná někteří biskupové) bude dostačovat pro zajištění nepomíjejícnosti Církve až do konce světa (člověk přemýšlí o současných těžkostech při formování „Odporu“). Podobně, zadruhé, Mt. XXIV, 11-14, kde se předvídá, že mnoho falešných proroků oklame mnohé duše a láska ochladne. A zatřetí, Lk. XXII, 31-32, kde Náš Pán poučuje Petra, aby utvrzoval bratry ve víře poté, co se obrátil, a důrazně prohlašuje, že jeho víra nejprve selže. Celá hierarchie tedy může selhat, včetně Petra, aniž by Církev přestala být nepomíjející, jako když apoštolové v Getsemanské zahradě všichni utekli (Mt XXVI, 56).
Závěrem vize, kterou C.C. má ohledně Církve zítřka nebo pozítří, velmi připomíná vizi P. Calmela: konejme všichni své povinnosti podle svého životního stavu a podílejme se na budování sítě malých pevností Víry, která bude každá mít kněze pro zajištění svátostí, ale od nynějška bez nepoužitelné teologie Církve, ani s nezískatelným kanonickým schválením, ani s jakýmikoliv zastaralými dělícími zdmi přes jejichž vršek se Víra přelije. Pevnosti budou sjednoceny Pravdou a budou mít vzájemné kontakty křesťanské lásky. Zbytek je v Božích rukách.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof